Mbi 90 mijë lekë të reja është kostoja financiare për trajtimin nga Covid-19 për një pacient. Syri Televizion ka bërë një analizë për faturën financiare që duhet të përballojë një familje shqiptare nëse ndonjë pjesëtar i saj preket nga virusi në dy stadet fillestare

Pandemia e Covid-19 po merr përmasa të rënda në vendin tonë, ndërkohë duke përfituar nga mungesa e kontrolleve nga institucionet kanë nisur edhe abuzimet me çmimet e medikamenteve dhe shërbimeve mjekësore.

Syri Televizion ka bërë një vëzhgim për të kuptuar se sa është kostoja financiare që duhet të paguajë një familje shqiptare nëse një anëtar i familjes është prekur me Covid-19, në një kohë qeveria propagandon shëndetësinë falas.

Për të evidentuar infektimin kur pacienti ka shenja të Covid-19, për të kryer tamponin duhet të presë deri në një javë ekipin e ISHP dhe deri në 5 ditë përgjigjen e tamponit, në një kohë kur shëndeti i tij mund të jetë agravuar dhe privati mbetet zgjidhja e vetme, ndërsa skaneri në shtet është mision i pamundur, në vendin ku propagandohet mjekësi falas.

Një tampon për të konstatuar ngarkesën virale, i kryer në një klinike private kushton 15 mijë lekë të reja, ndërsa skaneri kushton deri në 22 mijë lekë të reja.

Por kalvari i pacientëve me Covid sapo ka filluar. Analiza e gjak-PCr dhe Dimmer, të cilat në total shkojnë 35 mijë lekë, do të pasohen nga një recetë me antibiotikë, hollues gjaku dhe vitamina, tarifa e të cilave shkon deri në 12 mijë lekë të reja.

Nga një recetë standarde Covidi, i vetmi medikament që mund të rimbursohet është Xarelto, holluesi i gjakut. Megjithatë, që të përfitohet rimbursim duhet të plotësohen shumë kushte nga pacienti, dhe pjesa dërrmuese e qytetarëve nuk e përfitojnë.

Nëse disa medikamente në këtë kurë zëvendësohen me marka më cilësore dhe më të fuqishme brenda kategorive përkatëse, atëherë kostoja shkon në vlera të larta.

Ndërkohë kostot vijojnë të rëndojnë mbi qytetarët pasi lista që sugjerojnë mjekët vijon e shtohet, ku tretësi i sekrecioneve, mesatarisht kushton 1.100 lekë për një muaj.

Gjithashtu për të pasur nën monitorim nivelin e oksigjenimit në gjak nevojitet oksimeter që varion nga 3 mijë deri në 6 mijë lekë.

Ka të sëmurë që bëjnë në kushte shtëpie terapi oksigjeni, e cila është sërish shumë e kushtueshme. Aparati i oksigjenimit me qira për 1 muaj kushton 10 mijë lekë të reja.

Por ka edhe shumë persona, të cilët nga frika apo kujdesi detyrohen që të marrin antiviral, i cili shitet në tregun informal nga 400 deri ne 800 euro.

Përpos kostove të medikamenteve, Syri TV ka vërejtur rritje të çmimit të pajisjeve mjekësorë, ku rasti me skandaloz është ai I termometrit me zhivë, çmimi i të cilit është katërfishuar.

Syri TV ka pyetur të afërmit e pacientëve pranë Spitalit Infektiv. Njëri shprehet se vetëm në 5 ditë ka shpenzuar për vajzën që ishte në fazën fillestare 15 mijë lekë të reja.

Një pacient i diagnostifikuar me Covid-19 në stad të dytë i shkon 91.6 mijë lekë për 2 javë trajtim me medikamente. Nëse në një familje janë më shumë se një pacient në gjendje të rënduar, situate ekonomike merr tatëpjetën.

Në këtë faturë nuk përfshihen kostot eushqimeve dhe kujdesit të shtuar që iu nevojitet pacientit apo periudha e cila duhet të qëndroj në banesë dhe pa punë.

Over 90 thousand new lek is the financial cost for treatment by Covid-19 for a patient. Syri Television has made an analysis of the financial bill that an Albanian family must face if any of its members are affected by the virus in the initial two stages

The pandemic of Covid-19 is taking on serious proportions in our country, meanwhile, taking advantage of the lack of controls by the institutions, the abuses with the prices of medicines and medical services have started.

Syri Television has made an observation to understand how much financial cost an Albanian family has to pay if a family member is affected by Covid-19, at a time when the government is promoting free health care.

To detect infection when the patient has signs of Covid-19, to perform the tampon must wait up to a week the IPH team and up to 5 days the response of the tampon, at a time when his health may be aggravated and the private remains the only solution, while the scanner in the state is mission impossible, in the place where free medicine is propagated.

A tampon to ascertain the viral load, performed in a private clinic costs 15 thousand new lek, while the scanner costs up to 22 thousand new lek.

But the ordeal of patients with Covid has just begun. Blood test-PCr and Dimmer, which in total cost 35 thousand ALL, will be followed by a prescription with antibiotics, blood thinners and vitamins, the fee of which goes up to 12 thousand new ALL.

From a standard Covidi prescription, the only drug that can be reimbursed is Xarelto, the blood thinner. However, in order to receive reimbursement, many conditions must be met by the patient, and the vast majority of citizens do not benefit.

If some medications in this cure are replaced with higher quality and more powerful brands within the respective categories, then the cost goes to high values.

Meanwhile, the costs continue to weigh on the citizens as the list suggested by doctors continues to increase, where the solvent of secretions, on average, costs 1,100 ALL per month.

Also, in order to monitor the level of oxygenation in the blood, an oximeter is needed that varies from 3 thousand to 6 thousand ALL.

There are patients who do oxygen therapy at home, which is still very expensive. The oxygenation device for rent for 1 month costs 10 thousand new lek.

But there are also many people who out of fear or care are forced to take antiviral, which is sold in the informal market from 400 to 800 euros.

In addition to the costs of medicines, Syri TV has noticed an increase in the price of medical equipment, where the most scandalous case is that of the mercury thermometer, whose price has quadrupled.

Syri TV has asked the relatives of the patients near the Infectious Diseases Hospital. One says that in only 5 days he spent 15 thousand new lek for the girl who was in the initial phase.

A patient diagnosed with Covid-19 in the second stage costs 91.6 thousand ALL for 2 weeks of drug treatment. If in a family there are more than one patient in aggravated condition, the economic situation goes downhill.

This bill does not include the costs of food and extra care that the patient needs or the period which must be spent in the apartment and without work.