Stafi i burgut në gjykatën e Worcester-it në Britaninë e Madhe për pak sa nuk dënoi të burgosurin e gabuar, për shkak të një ngjashmërie në emrat e dy shqiptarëve.

Pashk Marku dhe Besart Qelia do të dënoheshin të dy për kultivim kanabisi në gjykatën e Worcester.

Sidoqoftë, seanca dëgjimore nuk mund të zhvillohej për shkak se qyteti po përballej me një krizë të shkaktuar nga koronavirusi dhe më gabimin e bërë nga punonjësit, pati dhe vonesa të tjera.

Marku, 36 vjeç, pa vendbanim fiks dhe Qelia, 34 vjeç, gjithashtu pa vendbanim fiks, ishin deklaruar tashmë fajtor për akuzën e kultivimit të kanabisit në një rast të mëparshëm dhe do të dënoheshin me anë të një lidhjeje me video nga burgu HMP Hewell. Sidoqoftë, personeli i burgut solli personin e gabuar.

Pas diskutimeve midis gjyqtarit dhe një oficeri burgu në kabinën e videolink, Millington tha: “Personi që do të dënoni nuk është personi që duhet të paraqitet në lidhje me këtë çështje, por një person me një emër të ngjashëm.”

Në fund gjykata nuk kishte kohë për të gjetur të burgosurin e saktë, Besart Qelia, për seancën e dënimit.

Në një kthesë të mëtejshme, u zbulua gjithashtu se gjykata kishte vendosur përpara mbiemrin e shqiptarit tjetër përpara emrit duke e regjistruar atë si Marku Pak, kur emri i tij i vërtetë është Pashk Marku.

 

Prison staff at Worcester Court in the UK almost did not convict the wrong prisoner, due to a similarity in the names of the two Albanians.

Pashk Marku and Besart Qelia would both be convicted of cannabis cultivation in Worcester court.

However, the hearing could not take place because the city was facing a crisis caused by the coronavirus and with the mistake made by the employees, there were other delays.

Marku, 36, without a permanent residence, and Qelia, 34, also without a permanent residence, had already pleaded guilty to a cannabis cultivation charge in a previous case and would be sentenced via a video link from HMP Hewell Prison. However, the prison staff brought the wrong person.

After discussions between the judge and a prison officer in the video link booth, Millington said, “The person you are going to convict is not the person who has to appear in this case, but a person with a similar name.”

In the end the court did not have time to find the correct prisoner, Besart Qelia, for the sentencing hearing.

In a further twist, it was also revealed that the court had placed before the other Albanian surname before the name by registering him as Marku Pak, when his real name is Pashk Marku.