Drejtori i Agjensisë Shtetërore të Kadastrës, Artan Lame, ka njoftuar ditën e sotme hapjen e 23 vendeve të reja të punës në institucionin që ai drejton. Entuziazmin për këtë ‘lajm të madh’ Lame nuk ka mundur dot ta fsheh në njoftimin e bërë prej tij në faqen në facebook të ASHK-së.

Lame thekson se këto vende nuk janë vetëm për bijtë e partisë por fton të gjithë të rinjtë dhe të rejat të aplikojnë sepse nuk i dihet. Një ‘ironi thérëse’ e bërë prej një drejtues institucioni i cili shpall vendet e reja vakante në mënyrën më qesharake të mundshme.

Njoftimi i plotë: PUNË KA!

Më informojnë nga zyra e personelit se në Drejtorinë e Kadastrës Krujë janë 7 vende të lira, në drejtorinë Pogradec 5, në Gjirokastër 4, në Lezhë 7 vende. Duhen inxhinierë (ndërtimi, arkitektë, gjeoinformatikë, topografë, gjeodetë) dhe pak ekonomistë.

Drejtoria Krujë (që në fakt është në Fush-Krujë për shkak se shumica e problematikave janë poshtë në fushë) është fare pranë Tiranës, le më pastaj Fush Kruja, që është gati periferi e Tiranës. Dhe të mos ketë djem e vajza që të duan të shkojnë deri atje për të punuar!

Eshtë kollaj të bëhet ironi fejsbukjane me frazën e kryeministrit “Punë ka, po s’ka profesionistë”, por është e vështirë ta hedhësh poshtë atë në shumë raste. Ej çuna, goca, jeta ka edhe të përpjeta. Nuk fillohet jeta direkt drejtor. Fillohet edhe si specialist i thjeshtë, pastaj pas disa vjetësh kur ke fituar eksperiencë bëhesh edhe shef sektori, e më pas po qeve i aftë edhe drejtor. Po fillojeni një herë.

Natyrisht që të zanatçinjtë e fejsbukut do ju shkurajojnë me të thënën se konkurset janë farsë, se i fitojnë vetëm bijtë e partisë, po ju bëni tuajën, ejani dhe do ta shihni.
Ndërkaq që po shkruaj, këto vende janë ende të lira duke ju pritur! -Në Krujë janë 7 vende të lira;
-në Pogradec 5 vende; -në Gjirokastër 4 vende; -në Lezhë 7 vende. ARTAN LAME

Drejtori i Agjensisë Shtetërore të Kadastrës, Artan Lame, ka njoftuar ditën e sotme hapjen e 23 vendeve të reja të punës në institucionin që ai drejton. Entuziazmin për këtë ‘lajm të madh’ Lame nuk ka mundur dot ta fsheh në njoftimin e bërë prej tij në faqen në facebook të ASHK-së.

Lame thekson se këto vende nuk janë vetëm për bijtë e partisë por fton të gjithë të rinjtë dhe të rejat të aplikojnë sepse nuk i dihet. Një ‘ironi thérëse’ e bërë prej një drejtues institucioni i cili shpall vendet e reja vakante në mënyrën më qesharake të mundshme.

Njoftimi i plotë: PUNË KA!

Më informojnë nga zyra e personelit se në Drejtorinë e Kadastrës Krujë janë 7 vende të lira, në drejtorinë Pogradec 5, në Gjirokastër 4, në Lezhë 7 vende. Duhen inxhinierë (ndërtimi, arkitektë, gjeoinformatikë, topografë, gjeodetë) dhe pak ekonomistë.

Drejtoria Krujë (që në fakt është në Fush-Krujë për shkak se shumica e problematikave janë poshtë në fushë) është fare pranë Tiranës, le më pastaj Fush Kruja, që është gati periferi e Tiranës. Dhe të mos ketë djem e vajza që të duan të shkojnë deri atje për të punuar!

Eshtë kollaj të bëhet ironi fejsbukjane me frazën e kryeministrit “Punë ka, po s’ka profesionistë”, por është e vështirë ta hedhësh poshtë atë në shumë raste. Ej çuna, goca, jeta ka edhe të përpjeta. Nuk fillohet jeta direkt drejtor. Fillohet edhe si specialist i thjeshtë, pastaj pas disa vjetësh kur ke fituar eksperiencë bëhesh edhe shef sektori, e më pas po qeve i aftë edhe drejtor. Po fillojeni një herë.

Natyrisht që të zanatçinjtë e fejsbukut do ju shkurajojnë me të thënën se konkurset janë farsë, se i fitojnë vetëm bijtë e partisë, po ju bëni tuajën, ejani dhe do ta shihni.
Ndërkaq që po shkruaj, këto vende janë ende të lira duke ju pritur! -Në Krujë janë 7 vende të lira;
-në Pogradec 5 vende; -në Gjirokastër 4 vende; -në Lezhë 7 vende. ARTAN LAME

The director of the State Cadastre Agency, Artan Lame, has announced today the opening of 23 new jobs in the institution he leads. Lame could not hide his enthusiasm for this ‘big news’ in the announcement made by him on the Facebook page of ASHK.

Lame emphasizes that these places are not just for the sons of the party but invites all young men and women to apply because it is not known. A ‘sharp irony’ made by an institution leader announcing new vacancies in the most ridiculous way possible.

Full announcement: THERE IS JOB!

I am informed by the personnel office that in the Directorate of Cadastre Kruja there are 7 vacancies, in the directorate Pogradec 5, in Gjirokastra 4, in Lezha 7 positions. It takes engineers (construction, architects, geoinformatics, topographers, surveyors) and a few economists.

The Kruja Directorate (which is actually in Fush-Kruja because most of the problems are down in the field) is very close to Tirana, let alone Fush Kruja, which is almost the outskirts of Tirana. And let there be no boys and girls who want to go up there to work!

It is easy to become a Facebook irony with the Prime Minister’s phrase “There is work, but there are no professionals”, but it is difficult to dismiss it in many cases. Hey boys, girls, life has its ups and downs. Life does not start directly director. It also starts as a simple specialist, then after a few years when you have gained experience you become the head of the sector, and then you become a capable director. You are starting once.

Of course, the Facebook craftsmen will discourage you by saying that the competitions are a farce, that only the sons of the party win, if you do yours, come and see it.
As I write, these places are still free waiting for you! -In Kruja there are 7 vacancies;
-in Pogradec 5 places; -in Gjirokastra 4 places; -in Lezha 7 places. ARTAN LAME