Vaksina e parë kundër koronavirusit mund t’i parandalojë mbi 90 për qind të njerëzve nga kontraktimi i virusit, tregon një analizë paraprake.

Zhvilluesit e vaksinës – kompania amerikane Pfizer dhe ajo gjermane BioNTech – thanë se “kjo është një ditë e madhe për shkencën dhe njerëzimin”.

Vaksina e tyre është testuar në 43,500 njerëz në gjashtë vende dhe thuhet se nuk ka shqetësime për sigurinë.

Kompanitë planifikojnë të aplikojnë për miratimin emergjent të vaksinës në fund të muajit.

Aktualisht, janë dhjetëra vaksina që kanë arritur fazat finale të testimit, por kjo është e para që tregon rezultate.

Ajo përdor një qasje plotësisht eksperimentale – që përfshin injektimin e një pjese të kodit gjenetik të virusit – për ta trajnuar sistemin imunitar.

Do të duhen dy doza, me një diferencë kohore prej tri javësh, dhe, sipas kompanive farmaceutike, njerëzit do të jenë të mbrojtur një javë pas dozës së dytë.

Vaksina është testuar në Shtetet e Bashkuara, Gjermani, Brazil, Argjentinë, Afrikë të Jugut dhe Turqi.

Pfizer beson se do të jetë në gjendje të sigurojë 50 milionë doza deri në fund të këtij viti dhe rreth 1.3 miliard deri në fund të vitit 2021.REL

The first coronavirus vaccine could prevent more than 90 percent of people from contracting the virus, a preliminary analysis shows.

The vaccine developers – the American company Pfizer and the German company BioNTech – said “this is a great day for science and humanity”.

Their vaccine has been tested on 43,500 people in six countries and there are reportedly no safety concerns.

Companies plan to apply for emergency vaccine approval by the end of the month.

Currently, there are dozens of vaccines that have reached the final stages of testing, but this is the first to show results.

It uses a completely experimental approach – which involves injecting part of the virus’ genetic code – to train the immune system.

It will take two doses, with a time difference of three weeks, and, according to pharmaceutical companies, people will be protected one week after the second dose.

The vaccine has been tested in the United States, Germany, Brazil, Argentina, South Africa and Turkey.

Pfizer believes it will be able to provide 50 million doses by the end of this year and about 1.3 billion by the end of 2021.REL