Edhe pse ka qenë një vit i pazakontë për shkak të pandemisë, turistët edhe sivjet nuk i kanë munguar Gramshit. Madje i ashtëquajturi “turizëm patriotik” ka qenë mjaft i shprehur gjatë kësaj vere.

Gramshi është konsideruar vitet e fundit si një nga befasitë turistike në mbarë vendin për shkak të kanioneve, shpellave, ujëvarave, liqeneve, pyjeve etj. Kësaj bukurie i shtohet edhe mikpritja e banorëve të kësaj treve.

Një ndër mrekullitë natyrore të Gramshit, që vazhdon të tërheqë vëmendjen e turistëve brenda dhe jashtë vendit, është Kanioni i Holtës.

Kanioni i Holtës ka një gjatësi rreth 3 km dhe shtrihet midis fshatrave Bardhaj dhe Kabash. Vizitori befasohet dhe mahnitet që me pamjen e parë, ngjyrën karakteristike të ujit shpatet e thepisura i 100 – 150 m flora dhe fauna që shtrihet përreth. Lumi vende vende arrin thellësinë deri në tri metra. Të veçantë kanionin e bëjnë burimet e shumta termale, me ngjyrë të kaltër, të kristaltë.

Shpellat e shumta karakteristike nga dy anët e këtyre shpateve mbuluar dhe me zona pyjore me drunj pishe panje e bredhi, me botë të pasur flore dhe faune, e bëjnë akoma më atraktiv këtë kanion.
Kanioni i Holtës paraqet interes për ngjitje malore, për adhurues të kampingut si dhe për grupe kacavarësish nëpër shkëmbinj.

Kanioni frekuentohet çdo ditë, por veçanërisht gjatë fundjavave. Mjaft prej tyre vijnë për herë, ndërsa gjeografia e origjinës së tyre është interesante pasi turistëve vendas u bashkohen ata të huaj.
Turistët shprehin kënaqësinë që u dhuron natyra shqiptare në këtë anë. Sipas tyre Kanioni i Holtës është një ndër më të veçantët në Shqipëri.

E nddërsa flasin me superlativa për këtë perlë të natyrës, shprehin edhe rezerva për infrastrukturën rrugore, për mungesën e sinjalistikës, por edhe të vendve për akomodim ose që mund të ofronin shërbime për turistët. Madje dy prej tyre janë nga Amerika.

Kanioni i lumit të Holtës është vetëm 1.30 min larg Tiranës.
Por Gramshi ofron edhe bukuri të tjera natyrore që duhen vizituar. Të tilla janë Ujëvara e Sotirës, Shpella e Kabashit dhe shpella të tjera, Kanioni i Sinecit, Liqenet e Lenies ose Shenepremtes, liqeni i Dushkut etj. Veç tyre në Gramsh janë zbukuar edhe kala dhe vendbanime të lashta që dëshmojnë historinë shekullore të trevës së Gramshit siç është Grabova.
Ndiqni videon e realizuar me pasion e profesionalizëm nga Besnik Ademi:

Although it has been an unusual year due to the pandemic, tourists have not missed Gramsh this year either. Even the so-called “patriotic tourism” has been quite pronounced this summer.

Gramsh has been considered in recent years as one of the tourist surprises throughout the country due to canyons, caves, waterfalls, lakes, forests, etc. To this beauty is added the hospitality of the inhabitants of this area.

One of the natural wonders of Gramsh, which continues to attract the attention of tourists at home and abroad, is the Holta Canyon.

Holta Canyon is about 3 km long and lies between the villages of Bardhaj and Kabash. The visitor is surprised and amazed that at first sight, the characteristic color of the water is the steep slopes of 100 – 150 m flora and fauna that lies around. The river in some places reaches a depth of up to three meters. The canyon is made special by the numerous thermal springs, blue and crystalline.

Numerous characteristic caves on both sides of these slopes covered and with forest areas with pine, maple and fir trees, with a rich world of flora and fauna, make this canyon even more attractive.
Holta Canyon is of interest for mountain climbing, camping fans as well as groups of rock climbers.

The canyon is frequented every day, but especially on weekends. Many of them come for the first time, while the geography of their origin is interesting as foreign tourists are joined by foreign ones.
Tourists express the pleasure that Albanian nature gives them in this area. According to them, Holta Canyon is one of the most special in Albania.

And while they speak with superlatives about this gem of nature, they also express reservations about the road infrastructure, about the lack of signage, but also about places for accommodation or that could provide services for tourists. Even two of them are from America.

Holta river canyon is only 1.30 min away from Tirana.
But Gramsh also offers other natural beauties to visit. Such are Sotira Waterfall, Kabashi Cave and other caves, Sinec Canyon, Lenia or Shenepremte Lakes, Dushku Lake, etc. Apart from them, ancient castles and settlements have been decorated in Gramsh, which testify to the centuries-old history of the Gramsh region, such as Grabova.