Bandat shqiptare të drogës që drejtojnë fermat e kanabisit në të gjithë Britaninë po paraqiten si viktima të skllavërisë moderne dhe trafikimit njerëzor për të shmangur ndjekjen penale.

Shefat e policisë kanë parë një rritje të ndjeshme të “viktimave” të pretenduara nga Ballkani perëndimor duke përdorur Mekanizmin Kombëtar të Referimit (MKR)- një mjet i përdorur për të nxjerrë në pah rastet e mundshme ku njerëzit mund të jenë shfrytëzuar.

Kopshtarët e arrestuar gjatë bastisjeve në ferma shpesh përdorin sisteme të dizajnuara për të mbrojtur viktimat e skllavërisë moderne, duke i lejuar ata të shmangin arrestimin. Policia ka gjetur të njëjtët të dyshuar në vende të reja dhe Agjencia Kombëtare e Krimit (NCA) tha se pretendimet e viktimave ishin “me të vërtetë të diskutueshme”, shkruan “Times”.

Nga 10,613 viktima të mundshme të trafikimit, skllavërisë dhe punës së detyruar të referuara në MKR vitin e kaluar, 452, më shumë se katër përqind – ishin shqiptarë, tregojnë shifrat.

Bosët thanë se kishte pasur një ‘rritje alarmante’ të migrantëve të paligjshëm që kërkonin referime, që do të thoshte se ata shmangin ndalimin, ngadalësojnë deportimin dhe në disa raste i shpëtojnë largimit përfundimtar nga vendit.

Policia në Derbyshire vëren një prirje në rritje të shqiptarëve të arrestuar gjatë bastisjeve të drogës, që pretendojnë të jenë viktima të skllavërisë.

Ndihmësi i shefit të policisë Dejv Kirby i tha gazetës: ‘Nuk ka dyshim se është një taktikë e njohur.

Në rreth nëntë nga dhjetë raste, pretenduesit mund të shpëtojnë nga largimi nga vendi për rreth një vit.

Kjo sepse ato mbrohen sapo autoritetet vendosin që ekzistojnë ‘baza të arsyeshme’ për të besuar se mund të jenë viktimë moderne e skllavërisë, deri në marrjen e një vendimi përfundimtar, i cili rrallë vuloset në më pak se 12 muaj.

Si rezultat, Sekretari i Brendshëm Priti Patel tani po mbikëqyr planet për të hedhur një përcaktim të ri të ‘rendit publik’, i cili do të lejojë shefat e policisë të refuzojnë mbrojtjen e NRM ndaj atyre që kryejnë krime të rënda ose kërcënojnë sigurinë kombëtare.

Kjo vjen në mes të një trendi të bosëve kriminelë që kontrabandojnë ilegalisht “specialistë” në Mbretërinë e Bashkuar dhe duke i vendosur në depot dhe ndërtesat e bllokuara.

Në Middlesbrough, policia aktualisht po kontrollon fermat e kanabisit në baza mujore dhe duke gjetur një numër të madh shqiptarësh.

Një shembull i tillë është ai i Armelind Rexhës, i cili mbërriti në Britani me një vizë studentore dhe pretendoi se ishte i detyruar të rriste bimët pasi u zbulua në një kulturë me vlerë rreth 672,000 paund.

Sidoqoftë, Dame Sara Thornton, komisioneri i pavarur kundër skllavërisë, bëri thirrje që policia të vazhdojë të shqyrtojë nëse të dyshuarit mund të jenë viktimë, madje edhe mes raporteve për pretendime të dyshimta.

Ajo tha: “Është jetike që të ketë një hetim të plotë në fazat më të hershme në mënyrë që viktimat të identifikohen dhe kriminelët e organizuar të pengohen”.

Albanian drug gangs running cannabis farms across Britain are posing as victims of modern-day slavery and human trafficking to avoid prosecution.

Police chiefs have seen a significant increase in alleged “victims” from the Western Balkans using the National Referral Mechanism (NRM) – a tool used to highlight potential cases where people may have been exploited.

Gardeners arrested during farm raids often use systems designed to protect victims of modern-day slavery, allowing them to evade arrest. Police have found the same suspects in new locations and the National Crime Agency (NCA) said the victims’ claims were “really controversial”, writes “Times”.

Of the 10,613 potential victims of trafficking, slavery and forced labor referred to the NRM last year, 452, more than four percent – were Albanian, the figures show.

The bosses said there had been an ‘alarming rise’ of illegal migrants seeking referrals, meaning they avoided detention, slowed deportations and in some cases escaped eventual departure from the country.

Police in Derbyshire are seeing a growing trend of Albanians arrested during drug raids claiming to be victims of slavery.

Assistant Police Chief Dave Kirby told the paper: ‘There is no doubt it is a well-known tactic.

In about nine out of ten cases, claimants can escape leaving the country for about a year.

This is because they are protected once the authorities decide that there are ‘reasonable grounds’ to believe they can be modern-day victims of slavery, until a final decision is made, which is rarely stamped in less than 12 months.

As a result, Home Secretary Priti Patel is now overseeing plans to launch a new definition of ‘public order’, which will allow police chiefs to refuse NRM protection against those who commit serious crimes or threaten national security.

This comes amid a trend of criminal bosses illegally smuggling “specialists” into the UK and placing them in warehouses and blocked buildings.

In Middlesbrough, police are currently searching cannabis farms on a monthly basis and finding large numbers of Albanians.

One such example is that of Armelind Rexha, who arrived in Britain on a student visa and claimed he was forced to grow plants after being discovered in a culture worth around 2 672,000.

However, Dame Sara Thornton, the independent commissioner against slavery, called on police to continue to investigate whether the suspects could be victims, even amid reports of suspicious allegations.

She said: “It is vital to have a full investigation at an early stage so that victims can be identified and organized criminals prevented.”