Shqipëria ishte nder 10 vendet kryesore për të cilat Gjermania lëshoi viza pune për punonjësit me kualifikim të lartë më vitin 2020, raportoi seksioni i informacionit “Schengenvisainfo”.

Edhe pse në kushtet mbylljes ekstreme autoritetet gjermane kanë arritur të japin 30,200 viza për specialistë dhe trajnerë të kualifikuar nga vendet e treta, nga 1 Marsi deri në Dhjetor 31, 2020.

Punëtorë shumë të aftë u morën nga katër vende të Ballkanit Perëndimor si Serbia, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova dhe Shqipëria.

Gjithsej 2,024 shtetas serbë kanë arritur të marrin një vizë në Gjermani për të jetuar atje dhe për të punuar në fushën e tyre të ekspertizës. Ndërsa, në Bosnjë dhe Hercegovinë, Ambasada Gjermane ka lëshuar deri në 1,159 viza për punëtorë të kualifikuar për të punuar ose për të kërkuar një punë në ekonominë më të madhe të BE-së.

Kosova dhe Shqipëria janë gjithashtu në mesin e dhjetë vendeve me më shumë viza, qytetarët e të cilave morën më shumë viza si punëtorë me aftësi të larta gjithashtu, të renditura në vendin e nëntë dhe të dhjetë me 792 dhe 778 viza të marra përkatësisht.

Vendet e Ballkanit Perëndimor janë të njohura për largimin e të rinjve, të cilët çdo ditë e më shumë shikojnë drejt mundësive që u ofrohen nga vendet e Evropës Qendrore, në veçanti Gjermanisë.

Në Shqipëri, 70 për qind e të rinjve dëshirojnë të largohen nga vendi, tregoi një Raport Kombëtar i vitit 2018, i prodhuar nga Qendra për të Drejtat e Fëmijëve Shqipëri (CRCA) dhe Rrjeti Kombëtar Rinor Shqiptar (ANYN).

Një sondazh i kryer nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC) në 2019 zbuloi se 32 për qind e serbëve thanë se konsideronin idenë e largimit nga vendi i tyre.

Në Bosnjë dhe Hercegovinë, nga ana tjetër, të dhënat e OECD tregojnë se që nga viti 2018, 44,700 njerëz u larguan nga vendi. Sipas OECD, destinacionet e preferuara për këta njerëz janë Gjermania (54 për qind), Sllovenia (26 për qind) dhe Austria (9 për qind).

Një studim tjetër i botuar nga instituti i Politikave Evropiane të Kosovës në vitin 2019 tregoi se nga viti 2008 në 2018, 203,330 shtetas të Kosovës u larguan nga vendi dhe paraqitën kërkesa për azil në BE. Për më tepër, 141,330 shtetas të Kosovës u gjetën ilegalisht duke jetuar në BE.

Autoritetet gjermane e konsiderojnë aktin e emigracionit të aftë të vitit të parë “një sukses pavarësisht nga pandemia”

Zëdhënësi i Zyrës së Jashtme Federale Gjermane gjithashtu theksoi për SchengenVisaInfo.com se për shkak të situatës COVID-19 dhe kufizimeve të vazhdueshme në jetën publike në shumë vende, kapacitetet përpunuese të seksioneve të vizave gjermane janë që nga fillimi i vitit 2020, duke sinjalizuar një rritje të vizave në vijim./Monitor

 

Albania was among the top 10 countries for which Germany issued work visas for highly qualified employees in 2020, reported the information section “Schengenvisainfo”.

Although in conditions of extreme closure, the German authorities have managed to issue 30,200 visas for qualified specialists and trainers from third countries, from March 1 to December 31, 2020.

Highly skilled workers were hired from four Western Balkan countries such as Serbia, Bosnia and Herzegovina, Kosovo and Albania.

A total of 2,024 Serb citizens have managed to obtain a visa to Germany to live there and work in their field of expertise. Meanwhile, in Bosnia and Herzegovina, the German Embassy has issued up to 1,159 visas for skilled workers to work or look for a job in the EU’s largest economy.

Kosovo and Albania are also among the ten countries with the most visas, whose citizens received the most visas as high-skilled workers as well, ranked ninth and tenth with 792 and 778 visas received respectively.

The countries of the Western Balkans are known for the departure of young people, who are increasingly looking to the opportunities offered by Central European countries, in particular Germany.

In Albania, 70 percent of young people want to leave the country, according to a 2018 National Report, produced by the Albania Center for the Rights of the Child (CRCA) and the Albanian National Youth Network (ANYN).

A survey conducted by the Regional Co-operation Council (RCC) in 2019 found that 32 per cent of Serbs said they considered leaving their country.

In Bosnia and Herzegovina, on the other hand, OECD data show that since 2018, 44,700 people have left the country. According to the OECD, the preferred destinations for these people are Germany (54 percent), Slovenia (26 percent) and Austria (9 percent).

Another study published by the Kosovo European Policy Institute in 2019 showed that from 2008 to 2018, 203,330 Kosovo citizens left the country and applied for asylum in the EU. Furthermore, 141,330 Kosovo citizens were found living illegally in the EU.

German authorities consider first-year immigration deed “a success despite pandemic”

A spokesman for the German Federal Foreign Office also told SchengenVisaInfo.com that due to the COVID-19 situation and continuing restrictions on public life in many countries, the processing capacity of German visa sections has been in place since the beginning of 2020, signaling a increase of the following visas./Monitor