Shalqiri është fruti i pandashëm në tryezë gjate stinës së verës.

Por sa i siguritë është ky frut? Për këtë çështje ish-ministri i bujqësisë Edmond Panariti do të tregojë për Top Channel mënyrën që duhet të ndjekë konsumatori për të provuar nëse ky frut ka nitrate ose jo.

Prova numër 1

Ky është një testim në kushte shtëpie. Si fillim përdorim shqisat organoliptil, pra e shohim. Kjo njolla e verdhe ne shalqi tregon se ka qendruar shume në tokë dhe është pjekur.

Prova numër 2
Nëse shohim damarë të bardhë në shalqi është tregues i nitrateve. Gjithashtu në në zemër të frutit është krijuar një zgavër edhe kjo është tregues i pjekjes, më shumë gjasa me hormone. Shalqini që keni sjell ju deri më tani rezulton cilësor.

Prova numër 3

Prova e ujit, marrim një copë shalqiri e fusim në një enë me ujë nëse zhytet dhe lëshon ngjyra atëherë kemi të bëjmë më një shalqi jo të mirë. Të rritur me hormone. Prova të tilla konsumatori mund t’i bëjë në shtëpi, pa shpenzuar para me analiza laboratorike.

Ankesa të shumta rë konsumatorëve shoqeruar me foto kanë mvritur panik mbi cilësinë e këtij fruti.

Opinionet e qytetarëve:

Si është shalqini? Skandal me hormone.
Kungull.
Herë i mirë herë i keq.
Nuk kam blerë asnjëherë është me hormone.
Mua më ka dalë cilësor.

Agronomi Arben Shytaj na tregon se çfarë rolin luajnë nitrat në bimë:” Janë plehra kimike që përdorën për të ushqyer tokën dhe bimë . Problemi është sasia, nëse abuzohet na shfaqen sëmundje kancerogjen.

 

Watermelon is an inseparable fruit on the table during the summer season.

But how safe is this fruit? On this issue, former Minister of Agriculture Edmond Panariti will tell Top Channel how the consumer should follow to test whether this fruit has nitrates or not.

Proof number 1

This is a home test. As a start we use the organoliptil senses, so we see it. This yellow spot on the watermelon indicates that it has stayed long in the ground and is ripe.

Proof number 2
If we see white veins in watermelon it is indicator of nitrates. Also in the heart of the fruit a cavity is created and this is an indicator of ripening, most likely with hormones. The watermelon that you have brought so far is of good quality.

Proof number 3

Water test, we take a piece of watermelon and put it in a bowl of water if it sinks and emits color then we are dealing with a bad watermelon. Adults with hormones. The customer can do such tests at home, without spending money on laboratory tests.

Numerous consumer complaints accompanied by photos have raised panic over the quality of this fruit.

Citizens’ opinions:

How is the watermelon? Hormone scandal.
Pumpkin.
Good times bad times.
I have never bought it is with hormones.
I found it qualitative.

Agronomist Arben Shytaj tells us what role nitrates play in plants: “They are chemical fertilizers used to feed the soil and plants. The problem is the quantity, if abused we get cancerous diseases.