Universi që u krijua nga Big-Bangu, nuk është i pari – dhe nuk do të jetë i fundit, thotë fituesit të Çmimit Nobel të këtij viti, Sir Roger Penrose. Sipas tij kishte diçka para Big Bengut, dhe ajo diçka është ajo që do të kemi në të ardhmen tonë.

Fillimi i university dhe i jetës në Tokë janë dy nga pyetjet që e kanë munduar mendjen e njerëzve ndër shekuj.

Hipotezat janë të shumta, ashtu sikurse janë edhe mbështetësit e tyre me emër.

Së fundmi, një ndër fituesit e çmimit Nobel në Fizikë në 2020-ën, sir Roger Penrose, beson se nuk ka pasur vetëm një Big-Bang, apo shpërthim të madh.

“Unë pretendoj se ka një provë të rrezatimit Haëking. Big Bengu nuk ishte fillimi. Kishte diçka para Big Bengut dhe ajo diçka është ajo që do të kemi në të ardhmen tonë, ”tha Sir Roger për britaniken The Telegraph.

Nobelisti britanik vijon më tej teksa thotë se “Ne kemi një univers që zgjerohet dhe zgjerohet, dhe e gjithë masa shprishet, dhe një teori e çmendur e imja më thotë se, në një të ardhme të largët kjo do të jetë forca vitale për një Big Bang tjetër.

Shkencëtari britanik, me anë të studimeve të tij pretendon se studimi më i imtësishëm për vrimat e zeza mund të na tregojë se ato janë mbetje të të kaluarës së universeve.

Sa i përket universit që ne njohim, ai u krijua rreth 13.7 miliardë vjet më parë. Por universi që u krijua nuk është i pari – dhe nuk do të jetë i fundit, sipas fituesit të Çmimit Nobel Sir Roger Penrose.

Fizikanti e pranoi çmimin për zbulimin e provave historike të teorisë së përgjithshme të relativitetit të Albert Ajnshtajnit dhe provës se vrimat e zeza ekzistojnë.

 

The universe created by the Big Bang is not the first – and will not be the last, says this year’s Nobel laureate Sir Roger Penrose. According to him there was something before the Big Bang, and that something is what we will have in our future.

The beginning of university and life on Earth are two of the questions that have plagued the minds of people for centuries.

Hypotheses are numerous, as are their proponents.

Finally, one of the winners of the Nobel Prize in Physics in 2020, Sir Roger Penrose, believes that there was not just one Big Bang, or big bang.

“I claim there is evidence of Hawking radiation. The Big Bang was not the beginning. “There was something before the Big Bang and that something is what we will have in our future,” Sir Roger told Britain’s The Telegraph.

The British Nobel laureate goes on to say that “We have a universe that is expanding and expanding, and the whole mass is falling apart, and a crazy theory of mine tells me that, in the distant future this will be the vital force for a Big Next bang.

The British scientist, through his studies claims that the most detailed study of black holes can show us that they are remnants of the past of the universe.

As for the universe we know, it was created about 13.7 billion years ago. But the universe that was created is not the first – and will not be the last, according to Nobel Prize winner Sir Roger Penrose.

The physicist accepted the prize for discovering the historical evidence of Albert Einstein’s general theory of relativity and the proof that black holes exist.