Nga sot ka nisur aplikimi i testit të shpejtë për pacientët e dyshuar si të prekur nga Covid-19. E ftuar në studion e ABC me Juli Xhokxhi, Eugena Tomini, shefe e Epidemiologjisë në ISHP deklaroi se deri më 20 dhjetor përfundon trajnimi për kryerjen e këtyre testeve në nivel kombëtar.

“Deri në datën 20 dhjetor që është periudha e përfundimit të trajnimeve në nivel kombëtar. Ka filluar trajnimi i epidemiologëve në nivel kombëtar, por fillimisht fillon në Tiranë. Testi i shpejtë jo vetëm që ndihmon hetimin, por është edhe diagnostik 100%. Nuk ka nevojë për ritestim. Nxjerr anti-genin prandaj duhet të ketë një virulencë të lartë he kërkohet në 5 ditët e para. Do të jetë një testim i alternuar”, tha ajo.

Sipas Tominit aplikimi i testit të shpejtë do të sjellë edhe uljen e fluksit për testin PCR. Siç thekson ajo nga sot procedura do të jetë e alternuar mes testit të shpeshtë i cili është efektiv vetëm në 5 ditët e para dhe më pas me testin PCR.

“E gjithë ndërhyrja është për tu zbatuar në bazë. Fluksi mund të ketë sjellë vonimin e përgjigjes. Por ky boshllëk do të plotësohet me testet e shpejta. Ndërkohë që ulet paniku, qetësohet, drejtohet drejt izolimit”, tha epidemiologia.

E pyetur se si e përfitojnë qytetarët testin e shpejtë, ajo tha se sistemi do të jetë i njëjtë. Deri më datën 20 janë epidemiologët ata në varësi të rasteve të referuar, do të vlerësojë situatën epidemiologjike dhe pas datës 20 ndërhyn fuqishëm mjeku i familjes.

“Sistemi do të jetë i njëjtë. Deri më datën 20 janë epidemiologët ata në varësi të rasteve të referuar, do të vlerësojë situatën epidemiologjike dhe pas datës 20 ndërhyn fuqishëm mjeku i familjes. Në rast se kemi kaluar 5 ditë, testi i shpejtë nuk është efektiv dhe hyn PCR aktive në lojë sepse është një procedurë e alternuar”, tha Tomini.

Por si to të aplikohet testi i shpejtë në grupet e rrezikuara, si shtëpitë e të moshuarve? “Nëse do të kemi një rast në azile dhe nga hetimi epidemiologjik do të shikojmë që kemi shumë kontakte është e thjeshtë dhe mund të ndërhyhet për kryerjen e testit të shpejtë. Në grupet prioritare apo të riskut në varësi të asaj që mund të ndodhë ndërhyhet”, u shpreh Tomini.

As of today, the application of the rapid test for patients suspected of being affected by Covid-19 has started. Invited to the ABC studio with Juli Xhokxhi, Eugena Tomini, Head of Epidemiology at IPH stated that the training for conducting these tests at the national level ends by December 20.

“Until December 20, which is the period of completion of training at the national level. The training of epidemiologists at the national level has started, but initially it starts in Tirana. The rapid test not only aids the investigation, but is also 100% diagnostic. No need for retesting. It extracts the anti-gene therefore it must have a high virulence and is required in the first 5 days. “It will be an alternate test,” she said.

According to Tomin, the application of the rapid test will also reduce the flow for the PCR test. As she points out from today the procedure will be alternated between the frequent test which is effective only in the first 5 days and then with the PCR test.

“The whole intervention is to be implemented on the basis. The influx may have delayed the response. But this gap will be filled with quick tests. “While the panic subsides, it calms down, it is directed towards isolation”, said the epidemiologist.

Asked how citizens benefit from the rapid test, she said the system will be the same. Until the 20th are the epidemiologists they depending on the cases referred, will assess the epidemiological situation and after the 20th the family doctor intervenes strongly.

“The system will be the same. Until the 20th are the epidemiologists they depending on the cases referred, will assess the epidemiological situation and after the 20th the family doctor intervenes strongly. “If 5 days have passed, the rapid test is not effective and active PCR enters the game because it is an alternate procedure”, said Tomini.

But how to apply the rapid test in vulnerable groups, such as nursing homes? “If we have a case in the asylum and from the epidemiological investigation we will see that we have many contacts, it is simple and can be intervened to perform a quick test. In the priority or risk groups, depending on what can happen, interventions “, said Tomini.