Mbrëmjen e sotme në “Fiks Fare” është bërë një denoncim ku një famije nga Mamurrasi ka rënë pre e një mashtrimi.

“Dua të dhuroj 985.000 euro. Emri im është zonjë Viviane. Unë nuk mund të jetoj gjatë në këtë tokë. Kam humbur burrin dhe nënën në aksident. Unë dëshiroj ta dhuroj këtë shumë për të gjithë ata që kanë nevojë”.

Ky është një mesazh që qarkullon në rrjete sociale, ku kërkohen familje “përfituese” e kësaj shume. Dhe, një familje nga Mamurrasi ka rënë pre e këtij mashtrimi, pasi ka paguar në total 370 euro, që duhet të “përdoreshin” për të disbursuar këtë shumë.

“Në fillim na kërkuan 312 euro gjoja për të rregulluar letrat. Ne nuk patëm atë shume dhe nisëm, megjithë lekët e komisionit të bankës, 100 euro. Ia dërguam këtë shumë dhe ata na kërkuan sërish 500 euro. U thamë se nuk kemi më shumë. Më pas na kërkuan 250 euro, pasi me këtë shumë bëhej edhe kalimi i të gjithë shumës. Në total, megjithë komisionin, kemi paguar 370 euro. Këto shuma i kemi paguar në bankë dhe pikat e transfertave të parave” thotë zonja, e cila ka edhe mandat pagesat për emrin Maria Del Mar.

Ajo tregon se e kuptuan se ishte mashtrim pasi ata vazhdimisht po kërkonin shuma parash, me justifikimin se janë për disbursimin e shumës totale.

“Na kanë çuar disa kontrata që është me një avokat në Francë. Njëherë hiqeshin sikur ishin në Francë, njëherë në Spanjë. Përdorin emra të ndryshëm” përfundon zonja.

Për këtë ngjarje ja folur edhe eksperti Tomi Kallanxhi, i cili u bëri thirrje të gjitëh qytetarëve që mos të mashtrohen dhe të tregohen të kujdesshëm.

Tonight in “Fiks Fare” a denunciation has been made where a family from Mamurras has fallen prey to a fraud.

“I want to donate 985,000 euros. My name is Mrs. Viviane. I can not live long on this earth. I lost my husband and mother in the accident. “I want to donate this amount to all those in need.”

This is a message circulating on social networks, where “beneficiary” families of this amount are wanted. And, a family from Mamurras has fallen prey to this fraud, as it has paid a total of 370 euros, which should have been “used” to disburse this amount.

“In the beginning, they allegedly asked us for 312 euros to fix the papers. We did not have that much and started, despite the money of the bank commission, 100 euros. We sent this amount to them and they asked us again for 500 euros. We told them we have no more. Then they asked us for 250 euros, because with this amount the entire amount was transferred. In total, despite the commission, we paid 370 euros. We have paid these amounts to the bank and the money transfer points “says the lady, who also has the mandate to pay for the name Maria Del Mar.

She points out that they realized it was fraud as they were constantly asking for sums of money, with the excuse that they are for disbursing the total amount.

“They have sent us some contracts with a lawyer in France. Once they were removed as if they were in France, once in Spain. They use different names “concludes the lady.

Expert Tomi Kallanxhi also spoke about this event, who called on all citizens not to be deceived and to be careful.