Protesta janë zhvilluar sot në mbrëmje edhe në Elbasan.

Një grup të miturish dhe të rinjsh janë grumbulluar fillimisht para stadiumit Elbasan Arena ku kanë prishur disa nga zbukurimet në këtë vend. Por ka ndërhyrë policia dhe ata janë shpërndarë.

Më pas ata janë rigrumbulluar dhe kanë vazhduar përgjatë bulevardit kryesor duke u ndalur në sheshin Gensher. Këtu të rinjtë kanë brohoritur “Unë jam Klodiani”! Por nuk kanë prishur zbukurimet me përjashtim të disa incidenteve të vogla.

E gjithë situata është monitoruar nga forca të shumta policie të cilat nuk kanë ndërhyrë por kanë qëndruar në distancë.
Më pas protesta është shpërndarë pa incidente

Protests took place this evening in Elbasan as well.
A group of minors and young people initially gathered in front of the Elbasan Arena stadium where they broke some of the decorations in this place. But the police intervened and they dispersed.

They then regrouped and continued along the main boulevard stopping at Gensher Square. Here the young people have chanted “I am Klodiani”! But they have not spoiled the embellishments except for a few minor incidents.

The whole situation was monitored by numerous police forces which did not intervene but stayed at a distance.

The protest was then dispersed without incident.