Patronazhistët e “Rilindjes” janë kthyer në personat më të urryer nga shqiptarët, pasi doli që ata kishin çdo të dhënë për çdo qytetar duke filluar nga numri i id deri në numrin e telefonit, gjë që në një shtet të mirfilltë demokratik nuk lejohet, pasi quhet vjedhje e të dhënave. Në mbrojtje të tyre kanë dalë vetëm Lali Leku dhe Edi Rama duke thënë se janë shumë krenarë për ta, pasi sipas tyre ata kanë çdo informacion për çdo indiivid dhe fitorja e PS ka ardhur vetëm nga patronazhistët.

Mirëpo, qytetarët i kanë krahasuar këta me spiunat e kohës së komunizmit. Madje në komente ata shpërthejnë edhe në të shara.

Qytetari e ka gjetur patronazhistin dhe më pas i ka shkruar atij në rrjetet sociale. Me një ironi të thellë, qytetari i shkruan patronazhistit çdo lëvizje që bën gjatë ditës, duke “i lehtësuar” atij punën.

Patronazhisti, pasi ka lexuar disa nga aktivitetet që bën qytetari, ka humbur durimin dhe në fund e ka ofenduar.joq.al

The patronagers of “Rilindja” have become the most commented people, not to say the most hated by Albanians, as it turned out that they had every data for every citizen starting from the id number to the phone number, which in a country genuinely democratic is not allowed, as it is called data theft.

Edi Rama defended them, saying that they are very proud of them, because according to them they have every information for every individual and the victory of the Socialist Party came only from the patronage workers.

However, citizens have compared them to the spies of the communist era. In the comments they even explode into swearing.
An epic case is that of a citizen in relation to his patronage. The citizen found the patronage and then wrote to him on social networks. With a deep irony, the citizen writes to the patronageman every move he makes during the day, “facilitating” his work.

The patronageist, after reading some of the activities done by the citizen, lost his temper and finally offended him.joq.al
Key words: Citizen, Patronageist, Edi Rama