Gjatë konferencës mediatike pas takimit me kryemninistrin Rama, komisioneri i Bashkimit Europian për zgjerimin Oliver Varhelyi u shpreh se mikpritja e treguar ndaj tij gjatë vizitës zyrtare në Shqipëri ka qenë shumë e ngrohtë. Gjithashtu komisioneri u shpreh se ka sjellë lajme të mira për Shqipërinë pasi Komisioni Europian ka vendosur të japë 9 miliardë euro në formën e granteve për të nxitur zhvillimin ekonomik të Ballkanit Perëndimor.

“Jam i kënaqur që jam në Tiranë dhe me mirëpritjen ka qenë shumë e ngrohtë. Sapo erdha nga Kuvendi ishte nderë pata mundësinë te flas me kyreministrin dhe më tregoj përparësin dhe e dimë që është edhe përgjigjësi. Unë kam sjell jame të mira dhe shpresoj ta shikojn si të mira.

Ne kemi ardhur ose po vijmë në fund të rinovimit të asaj që quhet politika e zgjedhimit. Kur nisëm punë si komision, ne e bëmë të qartë që ditën e parë të detyrës. E kemi me të vërtetë dhe do të vazhdojmë punën me Ballkanin Perëndimor.

Do e bëjmë këtë dhe me politikën e zgjerimit. E kemi seriozisht. Ne kemi mundur që të marrim dakordësinë për çeljen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Tani kalojmë tek segmenti i tretë i kësaj pune të madhe, dhe kjo ka të bëjë me planin ekonomik të investimeve. Plani duhet të përshpejtojë punën që duhet të bëjë rajoni për të kapur ritmin e BE. Patëm krizën e COVID, dhe kjo ishte sfidë e madhe. Ndaj ndihmuam me fonde vendet e Rajonit.

Ky është një plan të cilin ne e kemi ndërtuar me vendet e rajonit. S’jemi këtu t’ju themi se kjo është gjeja më e mirë, por për t’ju dëgjuar. Na kanë ardhur idetë, projektet, në mënyrë që rimëkëmbja të jetë më e shpejtë. Ne e kemi përpiluar dhe projektuar këtë paketë, duke pasur parasysh se çfarë është thënë nga rajoni. Mendojmë se plani që jemi këtu sot, mund të ndryshomë panoramën e rajonit për 4-5 vitet e ardhshme.

Ne po përfitojmë 9 mld euro me grante për këtë plan. Ne duam që me këto fonde tyre arrijmë dhe një shtesë prej 20 mld euro. Po flasim për një plan madhor, që do të sjellë vende pune dhe rritje ekonomike. Ka një hendek të madh mes disponueshmërisë së internetit, me nevojat e biznesit. Jemi këtu për të ndihmuar. Në rast se ju doni të keni ekonomi digjitale, do ju duhet bota. Shqipëria do i japë furnizim me gazin në të gjithë rajonin.

Ne jemi të gatshëm që të sjellim në pararojë të gjitha projektet. Ne jemi të gatshëm që të flasim për korridoret blu, në pjesën e bregdetit që të punojmë për gazsjellësin. Që të punojmë për dy hidrocentrale në Shqipëri. Janë projekte madhore që do të sjellim përmirësim të klimës së investimeve.”, tha ai.

During the press conference after the meeting with Prime Minister Rama, the European Union Commissioner for Enlargement Oliver Varhelyi said that the hospitality shown to him during his official visit to Albania has been very warm. The commissioner also said that he has brought good news for Albania as the European Commission has decided to provide 9 billion euros in the form of grants to promote the economic development of the Western Balkans.

“I am pleased to be in Tirana and the welcome has been very warm. As soon as I came from the Assembly, I had the opportunity to talk to the Prime Minister and show him the priority and we know that it is also the responsibility. I have brought good jams and hope to see them as good.

We have come or are coming to the end of the renewal of what is called election policy. When we started working as a commission, we made it clear from the first day of duty. We really have it and we will continue to work with the Western Balkans.

We will do the same with enlargement policy. We take it seriously. We were able to reach an agreement on opening negotiations with Albania and Northern Macedonia. We now turn to the third segment of this great work, and that has to do with the economic investment plan. The plan should accelerate the work the region needs to do to catch up with the EU. We had the COVID crisis, and that was the big challenge. So we helped with funds the countries of the Region.

This is a plan we have built with the countries of the region. We are not here to tell you that this is the best thing to do, but to listen to you. Ideas, projects have come to us, so that the recovery is faster. We have compiled and designed this package, given what has been said by the region. We think that the plan we are here today, can change the landscape of the region for the next 4-5 years.

We are receiving 9 billion euros in grants for this plan. We want with these funds we achieve an additional 20 billion euros. We are talking about a major plan, which will bring jobs and economic growth. There is a huge gap between internet availability, with business needs. We are here to help. In case you want to have digital economy, you will need the world. Albania will supply gas to the entire region.

We are ready to bring all projects to the forefront. We are ready to talk about the blue corridors, on the coast part to work on the pipeline. To work for two hydropower plants in Albania. “These are major projects that will improve the investment climate,” he said.