24 vite nga vrasja e Drita dhe Ermal Rrapollarit gjatë një grabitjeje me armë nga 4 persona, Eduard Banaj i arrestuar si njëri nga 4 autorët kërkon lirinë.

Eduard Banaj u arrestua në vitin 2012, plot 15 vite pas ngjarjes, dhe kjo ndodhi pas vetëdorëzimit të njërit prej autorëve të krimit, Arben Çelës i cili tregoi edhe emrat e personave të tjerë të përfshirë në grabitje. Kushulla Banaj pretendon se djali i saj ndodhej në spital në Greqi kur ka ndodhur ngjarja, dhe akuzon 2 punonjës policie me të cilët Eduardi ka pasur një sherr.

“Djali im erdhi nga Greqia dhe nisi të ndërtonte shtëpinë, djali im ka pasur konflikt fizik me disa oficerë policie dhe na vete mendja që mund ta kenë organizuar këtë të gjithë, është Artan Naipi dhe një tjetër, pruri një makinë nga Greqia, dhe u zu me ta, jo ti po unë. U konfliktuan fizikisht me njëri tjetrin, në prokurori u pajtuan të dyja palët, këtë mendojmë ne se pse ia kanë hedhur fajin djalit tim.

Djali është dënuar me burgim të përjetshëm, Gjykata nuk ka i pranoi provat, dhe e mbyllën çështjen me urgjencë. Djali im nuk i njeh fare ata që janë vrarë, njëri nga pjesëmarrësit thotë policia gjyqësore se ka qenë i përfshirë dhe djali im. I pandehuri që është në brug Altin Hoxha, thotë se pjesë e grabitjes ka qenë Eduard Binxho.

Se qysh është bërë kjo punë nuk e di, është bërë manipulim i madh. Djali im ka bërë punë të ndryshme, në momentin kur ka ndodhur ngjarja ka qenë në Greqi, kemi dëshmitë e pronarit grek që ka qenë atje kur ka ndodhur vrasja. Prokuroria nuk na i ka pranuar provat që ne kemi dërguar.

Se pranuan fare si dëshmitar as pronarin grek, dhe as dy shoktë e djalit në Greqi, ka punuar punë të ndryshme djali, u kthye në Shqipëri. Mbaroi djali shkollën dhe i mbeti Universiteti në mes, kemi diploma që ka qenë duke vazhduar shkollën. Shikonte punën e tij dhe vazhdonte dhe shkollën”, tregon e ëma e të burgosurit.

Ndërkohë që avokati i të dënuarit, Zeçe Islami tha se njëri nga të dënuarit për ngjarjen, Altin Hoxha ka dëshmuar se në krim ka marrë pjesë Eduard Binxho dhe jo Eduard Banaj. Edhe avokati akuzon 2 punonjësit e policisë me të cilët Banaj ka pasur një sherr se e kanë përfshirë emrin e këtij të fundit për hakmarrje.

Islami thotë se i penduari Arben Çela është dënuar në vitin 1998 me 22 vite heqje lirie, dhe nuk i është dhënë informacion pse ndodhej i lirë në vitin 1997. Ai thotë se është më shumë se i sigurt për pafajësinë e klientit të tij dhe e quan të papranueshme faktin se pse nuk janë marrë parasysh nga gjykata dëshmitë e shtetasve grekë.

“Unë e kam marrë këtë çështje pasi jam 1 mijë % i sigurt që Eduardi është i pafajshëm, unë nuk merrja përsipër në të kundërt që të mbroja një person që ka vrarë nënën dhe djalin e saj. Në momentin kur unë shkova në Greqi për të marrë dëshminë zyrtare të pronarit të tij, ai bënte be për Eduardin, për cilësitë e tij.

Eduarti ka sjellë një makinë luksoze për kohën, Lincoln, polici ia mori për të bërë xhiro, dhe më pas nuk donte që tia kthente. Për mendimin tim nuk mund të dënohet një njeri, se një kriminel ka përmendur emrin e tij”, u shpreh Islami.

Tashmë çështja e Eduard Banaj është dërguar për gjykim në Gjykatën e Lartë, pas refuzimit që ka bërë Gjykata Kushtetuese për trajtimin e dosjes.

 

24 years after the murder of Drita and Ermal Rrapollari during an armed robbery by 4 people, Eduard Banaj arrested as one of the 4 perpetrators demands freedom.

Eduard Banaj was arrested in 2012, 15 years after the event, and this happened after the surrender of one of the perpetrators, Arben Çela, who also revealed the names of other people involved in the robbery. Kushulla Banaj claims that her son was in hospital in Greece when the incident took place, and accuses 2 police officers with whom Eduardi had a quarrel.

“My son came from Greece and started building the house, my son had a physical conflict with some police officers and we think that they could have organized all this, it is Artan Naipi and another, he brought a car from Greece, and zu with them, not you but me. They physically clashed with each other, both parties agreed in the prosecutor’s office, this is why we think why they blamed my son.

The boy was sentenced to life imprisonment, the Court did not accept the evidence, and closed the case urgently. My son does not know those who were killed at all, one of the participants says the judicial police that my son was also involved. The defendant who is in prison, Altin Hoxha, says that part of the robbery was Eduard Binxho.

I do not know how this work was done, it was a big manipulation. My son did various jobs, at the time of the incident he was in Greece, we have the evidence of the Greek owner who was there when the murder happened. The prosecution did not accept the evidence we sent.

That neither the Greek owner nor the two friends of the boy in Greece admitted as witnesses, the boy worked different jobs, he returned to Albania. The boy finished school and the University remained in the middle, we have degrees that he has been continuing school. “He watched his work and continued school,” said the mother of the prisoner.

While the lawyer of the convict, Zeçe Islami said that one of the convicts for the event, Altin Hoxha has testified that Eduard Binxho participated in the crime and not Eduard Banaj. The lawyer also accuses the 2 police officers with whom Banaj had a quarrel that they included the name of the latter for revenge.

Islami says the penitent Arben Çela was sentenced in 1998 to 22 years in prison, and was not given any information as to why he was released in 1997. He says he is more than sure of his client’s innocence and calls him inadmissible the fact why the testimonies of Greek citizens were not taken into account by the court.

“I took this issue because I am 1% 100% sure that Edward is innocent, I did not undertake otherwise to protect a person who killed his mother and son. The moment I went to Greece to get the official testimony of its owner, he swore to Edward, to his qualities.

Edward has brought a luxury car for the time, Lincoln, the policeman took it for a lap, and then did not want to return it. “In my opinion, a man cannot be punished, because a criminal has mentioned his name”, said Islami.

The case of Eduard Banaj has already been sent for trial to the High Court, after the refusal of the Constitutional Court to handle the file.