Një grua e re, e cila nuk punon por qëndron në shtëpi për të rritur fëmijët e saj, ka hapur një debat të gjerë në rrjetet sociale. Gruaja tregon se ajo zgjohet çdo mëngjes në orën 4:30 për t’i pregatitur të shoqit mëngjesin.

Brooke Smith, e cila është nënë e katër fëmijëve, nga Brisbane, Australi, ka marrë mjaft kritika, pasi ndau me personat në një grup në Facebook, mënyrën se si jeton. Disa e kanë lavdëruar. Madje, ka pasur edh enga ata që e kanë cilësuar si inspirues mënyrën se si ajo i bën punët dhe se si e jeton jetën.

Por më të shumtë kanë qenë ata dhe ato përdorues të rrjetit social, të cilët e kanë kritikuar rutinën e saj. Sipas tyre, çdo person në shtëpi duhet të mbajë përgjegjësitë e tij dhe duhet të bëjë punët që i takojnë.

Brooke shpjegoi në një postim në Facebook se ajo nuk shkon të flejë përpara se tëmbarojë disa punë të rëndësishme që i bën çdo natë, madje, edhe në rastet kur i duhet të rrijë zgjuar deri në mesnatë.

Ndër të tjera, në postimin e saj shkruhet:

Sigurohem gjithmonë që të kem shkuar në shtrat pasi dreka e të gjithëve të jetë e paketuar, vehsjet e tyre të jenë nxjerrë dhe të jenë gati për t’u veshur ditën tjetër, përfshirë edhe të bashkëshortit tim, shtëpia të jetë e pastër dhe pjtatalarësja të ketë nisur procesin e saj. Ndonjëherë shtrihem në orën 9 e ndonjëherë në mesnatë, por gjithmonë ngrihem herët (04:30 për t’i pregatitur mëngjesin dhe kafen burrit) për të pasur kohë për pirë një kafe të nxehtë, për të rregulluar flokët dhe për të pasur pak qetësi e për të medituar. Gjithashtu bëj disa ushtrime dhe pregatitem për ditën. Një nënën e gëzuar është e barabartë me njështëpi të lumtur. Bëjini punët edhe kur nuk keni dëshirë për t’i bërë ato, pasi do të ndiheni të lumtur ditën tjetër”.

Brooke është cilësuar si një “makinë e vajisur mirë” për të bërë punët e shtëpisë dhe tepër e fiksuar pas vendit ku ajo jeton. Bashkëshorti i saj punon 5-6 ditë në javë, në ndërtim, e me sa duket, nuk ka mundësi ta ndihmojë aspak në mirëmbajtjen e shtëpisë.

Një përdorues e lavdëroi Brooke për përpjekjet e saj dhe gjithçka që bën në shtëpi, por shtoi:

Ju duhet të ndani ngarkesën e punës, veçanërisht kur plakeni. Mësoni fëmijët në mënyrë që ata të dinë si të bëjnë kur të largohen nga shtëpia. Kjo të jep kënaqësi të madhe”.
Por të tjerë u treguan shumë më të ashpër. Një komentuese shkruante:

Nëna ime e bënte këtë për babanë tim. Babi lindi në 1929 dhe nëna lindi në 1931. Tani është viti 2020. Burri im bën punët e tij, lahet e vishet vet. Fëmijët e mi bëjnë vet mëngjesin e tyre”.
Burimi: Unilad | JOQ Albania

A young woman who does not work but stays home to raise her children has sparked widespread debate on social media. The woman tells her that she wakes up every morning at 4:30 to prepare her husband for breakfast.

Brooke Smith, a mother of four, from Brisbane, Australia, has received a lot of criticism for sharing the way she lives with people in a Facebook group. Some have praised him. There have even been those who have described as inspiring the way she does things and how she lives her life.

But most have been those and those social network users who have criticized her routine. According to them, every person in the house must bear his or her responsibilities and do the jobs that belong to them.

Brooke explained in a Facebook post that she does not go to sleep before doing some of the important work she does every night, even when she has to stay up until midnight.

Among other things, her post reads:

I always make sure I go to bed after everyone’s lunch is packed, their clothes are out and ready to be worn the next day, including my husband’s, the house is clean and the dishwasher safe. has begun its process. Sometimes I get up at 9am and sometimes at midnight, but I always get up early (4:30 am to prepare breakfast and coffee for my husband) to have time to have a hot coffee, fix my hair and have some quiet time. to meditate. I also do some exercises and prepare for the day. A cheerful mother equals a happy home. Do the work even when you have no desire to do it, as you will feel happy the next day. ”
Brooke Smith Brisbane Mum 4

Brooke has been described as a “well-equipped car” for doing her homework and too obsessed with where she lives. Her husband works 5-6 days a week in construction, apparently unable to help her with home maintenance.

One user praised Brooke for her efforts and everything she does at home, but added:

You need to split the workload, especially as you get older. Teach the children so they know what to do when they leave home. It gives you great pleasure. ”
But others proved much tougher. One commenter wrote:

My mom used to do this for my dad. Dad was born in 1929 and mom was born in 1931. Now is the year 2020. My husband does his jobs, bathe and dress himself. My kids make their own breakfast. “