Socialisti Namik Dokle është kthyer pas në kohë në vitin 1997. Ai ka ndarë disa vargje të shkruara në parlament, për të cilat thotë se hera herës shkruante ndonjë vjershë në vend të fjalimeve. Dokle shprehet se pasi ia dha Fatos Nanos vjershën, ai e futi në dosjen e raportit që sapo kishte lexuar para deputetëve.

E shkruar në parlament

( Disa nga ish-kolegët parlamentarë e dinë se hera-herës shkruaja ndonjë vjershë në vend të fjalimeve. Po kujtoj nje prej tyre, shkruar në korrik 1997, kur u miratua qeveria Nano)

Tepelena gur i thatë

Dy ministra nga nje fshat,

Kalo Vjosën, dil në Vlorë,

Pesë ministra me kemborë.

Myzeqe edhe Devoll,

Nje ministër e kanë boll,

Nje minister ka dhe Korça,

Barabar dhe Shkodër locja.

Elbasani ka një Cekë

Dhe Mirdita ka një Ndrekë,

Vetëm Lushin gjith’ Veriu

Kujt t’ia ndreq më parë i ziu…

Ia dhashë Fatosit dhe ai e lexoi me buzëqeshjen tipike, aspak inatçore, dhe e futi në dosjen e raportit që sapo kishte lexuar para deputetëve.

Socialist Namik Dokle went back in time in 1997. He has shared some verses written in parliament, about which he says he sometimes wrote a poem instead of speeches. Dokle says that after giving the poem to Fatos Nano, he put it in the file of the report he had just read in front of the deputies.

Written in parliament

(Some former parliamentary colleagues know that I sometimes wrote poems instead of speeches. I remember one of them, written in July 1997, when the Nano government was approved)

Tepelena dry stone

Two ministers from one village,

Cross the Vjosa, go to Vlora,

Five ministers with legs.

Myzeqe and Devoll,

One minister is enough,

Korça also has a minister,

Barabar and Shkodër locja.

Elbasan has a Czech

And Mirdita has a Ndrekë,

Only Lushin all North

Who to fix black first më

I gave it to Fatos and he read it with the typical smile, not at all angry, and put it in the file of the report he had just read in front of the deputies.