Inxhinierja e njohur, Luljeta Bozo që në zgjedhjet e 25 prillit është kandidate për deputete në Qarkun e Tiranës me Partinë Socialiste, ka tërhequr mjaft vëmendje mediatike me një deklaratë të bërë pak ditë më parë lidhur me komunizmin në Shqipëri.

Znj. Bozo duke sqaruar se nuk është anëtare e asnjë partie politike dhe kandidon si profesioniste e lirë, thotë se deklarata e saj është nxjerr nga konteksti pasi nuk ka dhënë vetëm vlerësime për sistemin komunist por edhe të metat e tij.

Inxhinierja e njohur theksoi se komunizmi ka pasur tre probleme të mëdha duke renditur mbylljen e vendit, internimet dhe krijimin e kooperativave.

“Unë e kam thënë qartë qëndrimin tim, nuk jam penduar për atë deklaratë pasi reagimet ishin keqkuptime. Pse nuk e morën të gjithë frazën. Ai sistem ka pasur të mirat dhe të këqijat e veta, siç ka çdo sistem. Morën vetëm pjesë e të mirave, pse nuk thanë dhe pjesën e të këqijave që ua thash, që janë shumë por unë tre kisha klasifikuar. Që ishin mbyllja hermetike, që nuk të lejon të zhvillohesh, lufta e pamend e klasave ku për një fjalë ishte neni për agjitacion dhe propagandë që të fuste brenda dhe nuk të fuste vetëm ty por e hante e gjithë familja, domethënë ishte një tmerr i vërtetë. Dhe e fundit që iu dha derma sektorit më jetik që ishte në Shqipëri, bujqësia me të cilën jetonte 60% e popullsisë, ku iu mor edhe ai oborri i shtëpisë fshatarit dhe fshatari vinte të blinte vezë në qytet. Këto ishin tre dhe i dënove krimet e komunizmit dhe u thash hapni dosjet, nuk kam asnjë problem”, deklaroi znj. Bozo për EuroNews.

Nga ana tjetër inxhinierja ritheksoi se pavarësisht problemeve të mëdha, komunizmi arriti që ta zhvillonte Shqipërisë në disa drejtime ku përmendi krijimin e sistemit energjetik dhe luftimin e analfabetizmit.

“Njeriu edhe mund të ndihet keq por unë thash një të vërtetë që kushdo që ka jetuar në atë kohë dhe sot, e di që kjo është e vërtetë. Unë nuk merrem shumë me fjalë, merrem me punë, më pyetën dhe u dhashë përgjigjen por duhet ta merrnin të plotë dhe jo një pjesë. Kjo nuk është normale dhe për këtë arsye vendosa që nga ai moment të mos shkoj më në asnjë televizion. Përgjigjen e kamë thënë të qartë, të saktë, shumë koncize. Nuk mund të hedh poshtë gjithë punën heroike të atij populli që bëri që Shqipëria nga një vend që ishte agrar, as agrar nuk ishte, me këneta, me malarie, me turbekuloz, me analfabetizëm të pa parë dhe u bë industrialo-agrar, me universitet, me Akademi Shkencash, me sistem energjetik fantastik, janë vepra nuk mund t’i mohosh. Kanë punuar njerëzit e thjeshtë, kanë punuar të gjithë specialistët”, përfundoi inxhinierja e njohur.

The well-known engineer, Luljeta Bozo, who in the April 25 elections is a candidate for deputy in the Tirana Region with the Socialist Party, has attracted a lot of media attention with a statement made a few days ago regarding communism in Albania.

Mrs. Bozo, explaining that she is not a member of any political party and is running as a freelancer, says that her statement was taken out of context as she gave not only assessments of the communist system but also its shortcomings.

The well-known engineer pointed out that communism has had three major problems listing the closure of the country, internments and the creation of cooperatives.

“I have clearly stated my position, I have not regretted that statement because the reactions were misunderstandings. Why didn’t they get the whole phrase. That system has its pros and cons, as any system has. They only got some of the good, why didn’t they say and the part of the bad that I told them, which are many but I had classified three. That were the hermetic closure, that does not allow you to develop, the mindless class struggle where for a word it was the article on agitation and propaganda to get in and not just you but the whole family ate it, that was a real horror . And the last thing that was given to the most vital sector in Albania, agriculture, with which 60% of the population lived, where the backyard of the peasant was taken away and the peasant came to buy eggs in the city. “These were three and you condemned the crimes of communism and I told them to open the files, I have no problem”, declared Mrs. Bozo for EuroNews.

On the other hand, the engineer reiterated that despite the great problems, communism managed to develop Albania in several directions where she mentioned the creation of the energy system and the fight against illiteracy.

“One can also feel bad but I told a truth that anyone who lived then and today, knows that this is true. I do not deal much with words, I deal with work, they asked me and I gave them the answer but they had to take it in full and not a part. This is not normal and for this reason I decided from that moment on not to go to any television. I have said the answer clearly, correctly, very concisely. I can not dismiss all the heroic work of that people who made Albania from a country that was agrarian, nor agrarian was not, with swamps, malaria, tuberculosis, unprecedented illiteracy and became industrial-agrarian, with university , with the Academy of Sciences, with the fantastic energy system, are works you can not deny. Ordinary people worked, all specialists worked “, concluded the well-known engineer.