Kastrioti dhe Imelda janë bërë pjesë e rubrikës “Shihemi në Gjyq” ku tregojnë problemet që kanë mes tyre. Kastrioti shprehet se Imelda ia ka mbyllur derën e shtëpisë dhe nuk e lejon të hyjë më brenda. Kjo situatë ka nisur gati para një viti dhe akoma nuk kanë gjetur një zgjidhje. Kanë 12 vite martesë dhe 5 vite kanë jetuar në Suedi.

Kastrioti do që të rikthehet me Imeldën dhe vajzat dhe të jetojnë të lumtur, por Imelda nuk e pranon një gjë të tillë dhe e quan rrugaç, sepse e ka tradhtuar me shefen e tij suedeze për një kohë shumë të gjatë.

Imelda: Sot kam ardhur për të kërkuar divorcin sepse nuk është një njeri normal.

Kastrioti: Avazh, avazh, nuk ke për ta marrë divorcin kurrë.

Imelda: Ti do ma japësh sepse nuk më meriton as mua dhe as gocat.

Eni Çobani: Imelda kush është problemi që t’i i mbyll derën babait të 4 vajzave të tua?

Imelda: Kastrioti të tregojë kush është problemi, ai i di të gjitha se çfarë ka bërë. Ti je rrugaç, ke bërë shumë gabime.

Kastrioti: Pse rrugaç sepse të dua?

Imelda: Do e tregosh mes publikut se çfarë ke bërë ti.

Ardit Gjebrea: Cili është gabimi?

Imelda: Ka shkuar me një gocë suedeze.

Kastrioti i shkon afër dhe i thotë të mos hapë probleme të tjera sepse nuk kanë ardhur për këtë çështje, ndërsa Imelda i kërkon që të shkojë tek vendi i tij.

Kastrioti: Zonja Eni nuk kemi ardhur për këtë çështje, këto kanë mbaruar, çështja është që ajo më ka mbyllur derën e shtëpisë, kjo është çështja.

Eni Çobani: Po dera e shtëpisë nuk mbyllet kot.

Imelda: Ti je një rrugaç sepse një njeri normal nuk i bën këto veprime.

Ardit Gjebrea: Kastriot ke shkuar me një gocë suedeze?

Kastrioti: Po hë mo zoti Ardit, burra jemi mor burrë i dheut.

Imelda: Ai nuk mund të mbajë dy kunguj nën një sqetull, ta harrojë.

Eni Çobani: Suedeze ka qenë ajo që ka shkuar me ty?

Kastrioti: Po shefja ime ishte.

Eni Çobani: Imelda kur e more vesh për këtë tradhti?

Imelda: Ne kishim 3 vite që shkonim në punë bashkë dhe ktheheshim dhe më pas ky filloi të ftoheshe me mua me gocat. Pastaj ikte nga shtëpia, mund të mos vinte fare për dy ditë në shtëpi, e merrja në telefon nuk më përgjigjej.

Kastrioti: Punoja moj zonja Eni me shefen, u ngrita në detyre, në vend të ishte e gëzuar, bëhet e hidhëruar.

Eni Çobani: Pse u ngrite në detyrë?

Kastrioti: Nga zotësia ime, jo nga ana e shefes.

Ardit Gjebrea: Shefja ishte e martuar apo beqare?

Kastrioti: Ajo bashkëjetonte me dike dhe si duket nuk i bënte servis dhe unë…

Imelda: Ke akoma për të thënë.

Kastrioti: Zonja Eni ishte shefja ime, më shpjegonte si bëhej puna, më shpjegonte fjalët dhe më ndihmoi të më shpjegonte disa gjëra të tjera, çun i shkathët, punoja unë (qesh).

Imelda: Shiko sa idiot, si flet ti kështu?

Kastrioti: Vetë e kërkove, kemi ardhur për çështje tjetër, ti do të më nxish jetën mua? Ta nxij unë ty.

Eni Çobani: Ti e ke për krenari që ke shkuar me suedezen?

Kastrioti: Pse çfarë bëra unë, vrava njerëz? Mua të ma dijë për nder suedezja.

Eni Çobani: Këtu je me bashkëshorten.

Kastrioti: Po dhe ajo të ma dijë për nder se e ka burrin që i thotë unë të dua dhe nuk ta jap divorcin.

Kastrioti and Imelda have become part of the section “See you in court” where they show the problems they have between them. Kastriot says that Imelda has closed the door of his house and does not allow him to enter anymore. This situation started almost a year ago and they have not yet found a solution. They have been married for 12 years and have lived in Sweden for 5 years.

Kastriot wants to get back with Imelda and the girls and live happily, but Imelda does not accept such a thing and calls him a hooligan because he has betrayed her with his Swedish boss for a very long time.

Imelda: Today I came to seek divorce because he is not a normal person.

Kastrioti: Avazh, avazh, you will never get a divorce.

Imelda: You will give it to me because you do not deserve me or the shells.

Eni Çobani: Imelda, what is the problem with closing the door to the father of your 4 daughters?

Imelda: Kastriot to show who the problem is, he knows everything he has done. You are a rogue, you have made many mistakes.

Kastrioti: Why rogue because I love you?

Imelda: You will tell the public what you have done.

Ardit Gjebrea: What is wrong?

Imelda: She went with a Swedish oyster.

Kastriot goes to him and tells him not to open other problems because they have not come for this issue, while Imelda asks him to go to his place.

Kastrioti: Mrs. Eni, we did not come for this issue, these are over, the issue is that she closed the door of my house, that is the issue.

Eni Çobani: Yes, the door of the house is not closed in vain.

Imelda: You are a hooligan because a normal person does not do these actions.

Ardit Gjebrea: Kastriot, did you go with a Swedish girl?

Kastrioti: Yes, Mr. Ardit, men, we are men of the earth.

Imelda: He can not hold two pumpkins under one armpit, forget it.

Eni Çobani: Was it Swedish who went with you?

Kastrioti: Yes, my boss was.

Eni Çobani: Imelda, when did you find out about this betrayal?

Imelda: We had 3 years that we went to work together and came back and then he started to cool off with me with the chicks. Then he left the house, he might not come home for two days at all, I would call him and he would not answer.

Kastrioti: My wife Eni worked with the boss, I got promoted, instead of being happy, she becomes sad.

Eni Çobani: Why was he promoted?

Kastrioti: By my ability, not by the boss.

Ardit Gjebrea: Was the boss married or single?

Kastrioti: She lived with someone and apparently did not serve them and I…

Imelda: You still have to say.

Kastrioti: Mrs. Eni was my boss, she explained to me how work was done, she explained my words and helped me explain some other things, agile boy, I worked (laughs).

Imelda: Look how idiotic, how do you talk like that?

Kastrioti: You asked for it yourself, we came for another issue, will you push my life? I urge you.

Eni Çobani: Are you proud that you went with the Swede?

Kastrioti: Why did I do that, did I kill people? Let the Swede know me for honor.

Eni Çobani: You are here with your wife.

Kastrioti: Yes, and let her know for me that she has a husband who tells her I love her and I will not divorce her.