Pargali Ibrahim Pasha (1493 ose 1494 nga Parga e Greqisë–1536), gjithashtu i njohur si Frenk Ibrahim Pasha (perëndimori), Makbul Ibrahim Pasha (“i preferuari”), që më vonë ndryshoi në Maktul Ibrahim Pasha (“i ekzekutuari”) mbas ekzekutimit të tij në Pallatin Topkapı, ka qenë i pari Vezir i Madh në Perandorinë Osmane i emëruar nga Sylejmani i Madhërishëm (r. 1520 deri 1566).

Ibrahim pashë Pargalliun disa nga historiografët progrek e kanë paraqitur si grek, por ne te vertete ai eshte shqiptar ortodoks dhe duke qenë se e ka pasur prejardhjen nga Parga e Çamërisë, ai është shqiptar i pastër.

Ai mori postin e Vezirit te Madh për 13 vite nga viti 1523 e deri në vitin 1536 kur u ekzekutua. Që i vogël do të rrëmbehej nga piratët dhe do t’u shitej si skllav osmanëve në Stamboll. Ibrahim Pasha do to blihej nga shtëpia sulltanore e Sulltan Selimit I dhe do të kalonte fëmijërinë e tij në Manisa, të Anadollit Perëndimor.

Gjatë fëmijërisë së tij ai do të miqësohej me Sulltan Sulejmanin e Madhërishëm dhe do të mirëmbante shqiponjat e tij. Duke qenë se kishin të njëjtën moshë, dhe kur ky i fundit u emërua zyrtarisht Sulltan, pas vdekjes së babait të tij, Ibrahimit iu dhanë poste të larta të Perandorisë Osmane duke u kulminuar me emërimin e tij si Kryevezirin e Madh (Grand Vezir) të Perandorisë Osmane.

Edhe pse kishte kohë që ishte konvertuar në Islam, ai ka mbajtur disa lidhje me rrënjët e tij të krishtera, madje edhe sjelljen e prindërve të tij për të jetuar me të në kryeqytetin osman. Ibrahim Pasha jetonte në një pallat të vetin në Hipodrom, në atë vend ku ndodhet sot Muzeu i Artit Turk dhe Islamik. Që kur Hyrremi erdhi në fron, Ibrahim Pargalliu (atë kohe pa u bërë pasha) e urreu shumë sulltaneshën e re.

Vdekja e tij

Dihet se Ibrahim Pasha ishte shumë i afërt me Sulejmanin për vet faktin se njiheshin qysh ne kohën kur ky i fundit ishte vetëm një pasardhës për këtë arsye populli e shihte atë si të preferuarin e Sulltanit. Mbi një dashuri të fuqishme dhe me vullnetin e Sulejmanit, Ibrahimi martohet me motrën e madhe të Sulltanit, Hatixhen.

Duke u bërë kështu dhëndërri i Sulejmanit përveç martesës ai përfitoj edhe privilegje të tjera pasi që në vitin 1523 zëvendësoj Piri Pashain si Vezir i lartë, duke mbajtur këtë post për 13 vite.

 

Me Sulltaneshën Hatixhe ai kishte dy fëmijë, Osmanin dhe Hurixhihanën, mirëpo gjatë kësaj periudhe atij i kishte lindur një dashuri e fshehtë dhe e paligjshme me nje nga kallfat e haremit me të cilën më pas pati nje vajzë, dashuri kjo e cila më pas u zbulua dhe edhe përkundër shumë dhimbjeve që i kishte sjellur Hatixhes ajo vendosi që ta falte.

Ibrahimi ishte një njeri shumë i zgjuar për këtë arsye ai kishte filluar te bëhej arrogant dhe të kishte synime të mëdha e të pa menduara ndonjëherë, kjo arrogancë dhe shumë veprime të tjera të pa pranueshme për një vezir e të zbuluara edhe nga sulltansha Hyrrem e zvogëluan besimin e sulltanit karshi Ibrahimit. Përndryshe ai qysh herët ishte armiqësuar me gruan e sulltanit Hyrremin pasiqë Ibrahimi njëherësh ishte mbështetës i fuqishëm i pasardhës Mustafa-s i vetmi djalë i Sulejmanit i cili nuk ishte i Hyrremit por i Mahidevranit.

Me rritjen e ndikimit të tij në politikat e jashtme shumë ambasadorë sëpari i dërgonin kërkesat tek Ibrahimi e më pas tek sulltani pasiqë e shihnin Ibrahimin si më të rëndësishëm se sa Sulltanin. Kështu nga frika për një grushtshtet Sulejmani ftoi Ibrahimin ne iftarin e fundit të muajit ramazan duke kërkuar më pas nga ai që të qëndronte në sarajet e tij per fjetje e me pas përfundimisht ne vitin 1536 gjersa Ibrahimi ishte duke fjetur ai ekzekutohet, lajm ky i cili perhapet shpejt ne tere perndorinë. Ibrahimi ne detyren e tij me pas u zevendesua nga Ajas pashai.

Pargali Ibrahim Pasha (1493 or 1494 from Parga of Greece – 1536), also known as Frank Frank Pasha (western), Makbul Ibrahim Pasha (“favorite”), who later changed to Maktul Ibrahim Pasha (“executed”) after his execution at the Topkapı Palace, he was the first Grand Vizier in the Ottoman Empire appointed by Sylejmani the Great (r. 1520 to 1566).

Ibrahim saw Pargalli, some of the progressive historiographers have presented him as Greek, but in fact he is an Orthodox Albanian and since he was originally from Parga in Chameria, he is a pure Albanian.

He took the post of Grand Vizier for 13 years from 1523 to 1536 when he was executed. As a child, he would be kidnapped by pirates and sold as a slave to the Ottomans in Istanbul.

Ibrahim Pasha would be bought from the sultan’s house of Sultan Selim I and would spend his childhood in Manisa, Western Anatolia. During his childhood he would befriend Sultan Suleiman the Magnificent and maintain his eagles. Since they were the same age, and when the latter was officially appointed Sultan, after the death of his father, Ibrahim was given positions. high of the Ottoman Empire culminating in his appointment as Grand Vizier of the Ottoman Empire.

Although he had long since converted to Islam, he has maintained some ties to his Christian roots, even bringing his parents to live with him in the Ottoman capital. Ibrahim Pasha lived in a palace of his in Hippodrome, in the place where the Museum of Turkish and Islamic Art is located today. Since Hyrrem came to the throne, Ibrahim Pargalliu (at that time without becoming a pasha) hated the young sultan very much.

His death
It is known that Ibrahim Pasha was very close to Suleiman due to the fact that they were known since the time when the latter was only a descendant, therefore the people saw him as the Sultan’s favorite.

Over a strong love and with the will of Suleiman, Ibrahim marries the great sister of the Sultan, Khadija. By becoming Suleiman’s son-in-law, in addition to marriage, he gained other privileges as in 1523 he replaced Piri Pasha as High Vizier, holding the post for 13 years.

With Sultana Hatixhe he had two children, Osmani and Hurixhihana, but during this period he had a secret and illegal love affair with one of the harems with which he later had a daughter, a love which was later revealed and even in spite of the many pains which he had brought to Khadija, she decided to forgive him. Ibrahim was a very clever man, so he began to become arrogant and to have big and never thoughtful intentions. the sultan’s trust in Ibrahim.

Pikturë për Ibrahim Pasha në një shtyp gjerman të kohës, me një përkthim të një letre të dërguar nga Ibrahim për komandantin e Vjenës gjatë betejës së vitit 1529.

Otherwise, he had been hostile to Sultan Hyrrem’s wife from an early age, as Ibrahim was also a strong supporter of Mustafa’s only successor, Suleiman’s son, who was not Hyrrem’s but Mahidevran’s. As his influence on foreign policy increased, many ambassadors first sent requests to Ibrahim and then to the sultan as they saw Ibrahim as more important than the Sultan.

So out of fear of a coup, Suleiman invited Ibrahim to the last iftar of the month of Ramadan, then asked him to stay in his sleeping quarters, and then finally in 1536, while Ibrahim was asleep, he was executed. spreads rapidly throughout the country. Ibrahim in his post was later replaced by Ayas Pasha.