Sipas një studimi, konsumimi i ibuprofenit nga meshkujt mund të shkaktojë probleme të sterilitetit.

Niveli i pjellorisë së meshkujve është duke shënuar rënie anë e mbanë botës, ndërsa hulumtuesit kanë synuar të kuptojnë nëse ibuprofeni është duke kontribuar në këtë problem.

Ibuprofeni
Ibuprofeni është ilaç i cili shitet pa përshkrim për trajtimin e dhimbjeve afatshkurtra, inflamacionin nga lëndimet dhe gripin. Profesionistët e shëndetit mund ta rekomandojnë përdorimin e këtij ilaçi edhe për përdorim afatgjatë.

Ibuprofeni njihet se i rrit rreziqet e sulmeve të zemrës dhe të trurit nëse përdoret rregullisht për doza të larta dhe për kohë të gjatë.

Studimi

Studimi francez dhe danez ka analizuar 31 meshkuj atletikë mes moshave 18 dhe 35 vjet.

Gjysma e grupit kishin përdorur 600mg ibuprofen dy herë në ditë – doza maksimale e rekomanduar në SHBA është 800mg deri në katër herë brenda dite – për dy javë.

Gjysma tjetër kishin përdorur placebo (pilulë mashtruese, e cila është bosh dhe s’ka asnjë efekt). Mostrat ishin marrë para dhe pas studimit për t’i krahasuar.

Ata të cilët kishin përdorur ibuprofen kishin qenë më të prirë të kenë probleme testikulare, e që do të thotë se meshkujt kishin qenë më pak të prirë të bëhen baballarë. Kjo kishte qenë më e zakonshme te meshkujt e vjetër sesa te të rinjtë.

Megjithatë, ekspertë të tjerë shëndetësorë tregojnë se ky studim është i përmasave të vogla, dhe derisa të bëhen studime të mëtejeshme, u rekomandojnë meshkujve të vazhdojnë ta përdorin ibuprofenin nëse është e nevojshme.

According to one study, consuming ibuprofen by men can cause infertility problems.

Male fertility levels are declining around the world, and researchers are aiming to find out if ibuprofen is contributing to the problem.

ibuprofen
Ibuprofen is an over-the-counter drug for the treatment of short-term pain, inflammation from injuries and the flu. Healthcare professionals may also recommend the use of this medicine for long-term use.

Ibuprofen is known to increase the risk of heart and brain attacks if used regularly for high doses and for a long time.

study

The French and Danish study analyzed 31 athletic men between the ages of 18 and 35.

Half of the group had used 600mg ibuprofen twice daily – the maximum recommended dose in the US is 800mg up to four times a day – for two weeks.

The other half used placebo (a deceptive pill, which is empty and has no effect). Samples were taken before and after the study to compare.

Those who used ibuprofen were more likely to have testicular problems, which means that men were less likely to become fathers. This was more common in older men than in young men.

However, other health experts point out that this study is small in size, and until further studies are done, they recommend that men continue to use ibuprofen if necessary.