Inspektorati i Larte i Drejtësisë ka depozituar këtë pasdite në Keshillin e Lartë Gjyqësor kërkesën për pezullimin dhe shkarkimin nga detyra të zv. kryetares së gjykatës së Elbasanit, Enkeleda Kapedani. Kërkesa është bërë, pasi sipas ILD, veprimet e Kapedanit diskreditojnë rëndë figurën e gjyqtarit.

Pas kësaj kërkese pritet që KLGJ të mblidhet brenda tre ditëve për të shqyrtuar kërkesën e Inspektoriatit të Drejtësisë dhe për të marrë nje vendim mbi gjyqtaren.

Njoftimi i ILD:

Kërkesa e Metanit për pezullim të menjëhershëm të magjistrates bazohet në nenin 152, pika 1 të ligjit 96/2016 për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, sipas të cilit “Kur ka dyshim të arsyeshëm se vazhdimi i magjistratit në detyrë …. diskrediton rëndë figurën dhe pozitën e magjistratit, Inspektori i Lartë i Drejtësisë kryen menjëherë një hetim paraprak për të verifikuar besueshmërinë e burimit të informacionit, sipas nenit 124, të këtij ligji, ose ankesës së paraqitur nga subjektet e përcaktuara në nenin 119 të këtij ligji. Kur Inspektori i Lartë i Drejtësisë krijon bindjen se burimi i informacionit ose ankesa është e besueshme, brenda 3 ditëve nga marrja e ankesës ose nga momenti që ka marrë dijeni për shkeljen e pretenduar, i paraqet Këshillit përkatës raport të arsyetuar, bazuar në faktet dhe provat e mbledhura deri në atë moment për fillimin e një procedimi disiplinor dhe kërkesën për pezullimin e magjistratit nga detyra.”

Kujtojmë se kërkesa vjen pas publikimit të një sërë videosh që gjyqtarja kishte publikuar në rrjetin social ‘tik tok’ si në zyrën e saj në Gjykatën e Elbasanit, ku ishte nënkryetare në detyrë, ashtu dhe në ambiente të tjera.

The High Inspectorate of Justice has submitted this afternoon to the High Judicial Council the request for suspension and dismissal of Deputy. the president of the court of Elbasan, Enkeleda Kapedani. The request was made, because according to ILD, the actions of the Captain seriously discredit the figure of the judge.

Following this request, the HJC is expected to convene within three days to review the request of the Inspectorate of Justice and make a decision on the judge.

ILD notification:

Methane’s request for immediate suspension of the magistrate is based on article 152, point 1 of law 96/2016 on the Status of Judges and Prosecutors in the Republic of Albania, according to which “When there is a reasonable doubt that the continuation of the magistrate in office”. seriously discredits the figure and position of the magistrate, the High Inspector of Justice immediately conducts a preliminary investigation to verify the reliability of the source of information, according to Article 124 of this law, or the complaint submitted by the entities defined in Article 119 of this law. When the High Inspector of Justice establishes the conviction that the source of the information or complaint is credible, within 3 days from the receipt of the complaint or from the moment he became aware of the alleged violation, he submits to the relevant Council a reasoned report, based on facts and evidence. collected until that moment for the initiation of a disciplinary proceeding and the request for suspension of the magistrate from duty. ”

We recall that the request comes after the publication of a series of videos that the judge had published on the social network ‘tik tok’ both in her office in the Court of Elbasan, where she was acting vice president, and in other settings.