Një burrë dhe një grua që thonë se nuk kanë para për t’u ndarë në gjykatë, përfunduan në polici jo për sherret mes njëri- tjetrit. Por nga dashuria për djalin, fryt i një martese 10 vjeçare . Policia I tha jo zyrtarisht gazetasi.al se babai I djalit nuk e ka duruar dot faktin që ish bashkëshortja e linte ndonjëherë vetëm të birin dhe ka kërkuar ndihmë nga uniformat blu që të këshillonin ish partneren. Por të njësoj ka vepruar edhe ish gruaja , që insiston se I shoqi duhet të punojë e të mos merret me jetën e saj.

Për ta vënë në pozitë të vështirë ish partneren, I shoqi ka treguar telefonatat dhe mesazhet me të , madje dhe komunikimet e gjata mes tyre që tregojnë se si ata e zgjidhën lidhjen me marrëveshje, pa ju drejtuar gjykatës derisa secili të siguronte ca të ardhura për padinë.

Ndërkohë prej muajsh ata janë sjellë me fëmijën sikur në fuqi të kishte një vendim gjyqësor bëjnë me dije burimet e policisë që shprehen të habitura me përpikmërinë që ka ndjekur secili prej tyre për mbajtjen e fëmijës , e njëkohësisht me vigjilencën e të atit që I biri të mos mbetej asnjëherë vetëm.

“Jam në palestër dhe djalin e kam lënë vetëm në shtëpi”. Kjo fjali ka rezultuar mjaftueshëm si shkak për t’i hedhur benzinë zjarrit dhe të dërgojë në polici një çift ish bashkëshortësh. 40 vjeçari është mbrojtur nga akuzat e gruas duke rrëfyer në komisariatin nr.1 se prej muajsh sa herë e telefononte D.K ajo nuk ndodhej në banesë dhe përherë I tregonte se djalin e kishte lënë në shtëpi.

“Ishte ora 20.30 dhe bisedova në telefon me ish gruan dhe kur e pyeta ku gjendej dhe mu përgjigj- jam në palestër, djalin e kam lënë në shtëpi” . Por gruaja nga ana e saj insiston se është kërcënuar nga ish bashkëshorti ndonëse ky I fundit kundërpërgjigjet se I biri është vetëm nëntë vjeç dhe çdo herë ja kishte lënë si porosi “ sa herë të dalësh sille djalin tek unë’. Çifti sipas burimeve të gazetasi.al jeton prej një viti e gjysëm të ndarë , por nuk I ishin drejtuar ende gjykatës me padinë përkatëse. Sipas burimeve nga policia ata po aplikonin gjatë kësaj kohe një vendimarrje personale, që e respektonin bazuar në fjalët e secilit.

“Nga e hëna në të premte djali jeton tek e ëma, të shtunë të dielë e mbaj unë”- detajon në polici 40 vjeçari që shtjellon më tej për uniformat blu se ndarja e tyre ndodhi për shkaqe financiare.

“ Konstatova gjatë muajit të fundit se ish bashkëshortja e linte djalin vetëm dhe herë pas here debatoja në telefon për këtë gjë”

Por 33 vjeçarja jep një version krejt tjetër për policinë. “Tim bir e lë vetëm jo më shumë se 30 minuta në ditë, kurdoherë që zbres për të kryer pazaret e shtëpisë. Plus që kam blerë një aparat që e monitoroj dhe çdo shkëputje e shkurtër është bërë me mirëkuptimin e djalit” . Por e reja i tregoi policisë se shkak I ndarjes së tyre dhe vendimit për t’i dhënë fund martesës ishin veset e të shoqit.

“ Im shoq pinte alkool, im shoq luante bixhoz, ishte alkolist dhe u rëndua gjatë pesë viteve të fundit . Madje për këtë gjë nga gushti i 2019-ës deri në gusht të 2020-ës isha me urdhër mbrojtjeje nga gjykata. Është e vërtetë ne nuk I jemi drejtuar gjykjatës për arsye financiare pasi gjyqi kushton” mësohet të ketë dëshmuar në polici nëna e 9 vjeçarit. Policia thotë për gazetasi.al se nuk e ka vlerësuar ende se për çfarë vepre do ta refrojë çështjen në prokurori, aq më tepër që sipas marrjes së dëshmive të mëtejshme është konstatuar që gjatë kohës që gruaja shkonte në punë për fëmijën çdo paradite kujdeset I ati.

Por ky nuk është rasti I vetëm. Një 43 vjeçar edhe ai I ndarë I tha policisë gruaja kishte lënë vetëm të bijën 12 vjeçe. ‘Shkova në shtëpi në orën 23.10 minuta. Ime bijë ishte në banesë . Ish gruaja ime bën një jetë të shthurrur , qëndron jashtë në lokale dhe shoqërohet me persona me precedent penalë’. Por ndonëse e ka mbajtur shënim denoncimin e A.H, mësohet se agjenti me inicialet F.M e ka paralajmëruar ish bashkëshortin të thotë të vërtetën duke qenë se nga covidi rezulton që baret mbyllen gjatë mbrëmjes. Por kallzuesi nuk ka hequr dorë nga qëndrimi I tij. Për këtë ai kërkon që të pyetet djali I mitur që jeton me të . Fëmija ka folur njësoj si I ati duke tregua I shqetësuar se tij jeton e vetme çdo herë kur e ëma del nga banesa. ‘ Këto janë grindje të rriturish për fëmijët shton efektivi I policisë për gazetën Si, dhe ka raste kur njëri prej tyre egzagjeron dhe ka një qëllim të fshehur , mbasi dështojnë për të takuar ish partneren e shohin policinë si të vetmen shpresë që mund t’i ndihmojë për takimin. Por sidoqoftë ne jemi të detyruar që të marrim çdo denoncim” mbyll qëndrimin e tij agjenti për gazetasi.al .

A man and a woman who say they have no money to split up in court ended up in the police station not for quarrels between each other. But out of love for the boy, the fruit of a 10-year marriage. Police unofficially told gazetasi.al that the boy’s father could not stand the fact that the ex-wife sometimes left her son alone and asked for help from the blue uniforms to advise the ex-partner. But the ex-wife did the same, insisting that her husband should work and not deal with her life.

To embarrass the ex-partner, the husband has shown phone calls and messages with her, and even long communications between them that show how they resolved the deal by agreement, without going to court until each provides some income for the lawsuit.

Meanwhile, for months they have been behaving with the child as if there was a court decision in force, according to police sources, who are surprised by the accuracy that each of them has followed in keeping the child, and at the same time by the vigilance of the father that the son never be left alone.

“I am in the gym and I left my son alone at home.” That sentence turned out to be reason enough to throw gasoline on the fire and send a couple of ex-spouses to the police. The 40-year-old defended himself against the woman’s accusations by confessing to police station no. 1 that for months every time he called D.K she was not in the apartment and always told him that he had left the boy at home.

“It was 20.30 and I talked on the phone with my ex-wife and when I asked her where she was and she answered – I was in the gym, I left the boy at home.” But the woman, for her part, insists that she has been threatened by her ex-husband, although the latter responds that her son is only nine years old and has always left her as a message “every time you go out, bring the boy to me”. According to the sources of gazetasi.al, the couple has been living apart for a year and a half, but they had not yet addressed the court with the relevant lawsuit. According to police sources, during this time they were applying a personal decision, which they respected based on everyone’s words.

“From Monday to Friday, the boy lives with his mother, on Saturday and Sunday I take care of him” – the 40-year-old details to the police, who further elaborates on the blue uniforms that their separation took place for financial reasons.

“I found out during the last month that my ex-wife left the boy alone and from time to time I debated on the phone about this”

But the 33-year-old gives a completely different version to the police. “My son leaves him alone for no more than 30 minutes a day, whenever he goes down to do housework. “Plus I bought a camera that I monitor and every short disconnect is done with the boy’s understanding.” But the young woman told the police that the reason for their separation and the decision to end the marriage was her husband’s vices.

“My husband drank alcohol, my husband gambled, he was an alcoholic and it got worse during the last five years. Even for this, from August 2019 until August 2020, I was on a protection order from the court. It is true that we did not go to court for financial reasons because the trial costs money “, the mother of the 9-year-old is said to have testified to the police. The police says for gazetasi.al that they have not yet assessed for what offense they will refer the case to the prosecutor’s office, especially since according to the receipt of further evidence it has been ascertained that during the time the woman went to work for the child every morning the father takes care of .

But this is not the only case. A 43-year-old man, also separated, told the police that the woman had left her 12-year-old daughter alone. ‘I went home at 11.10pm. My daughter was in the apartment. ‘My ex-wife leads a debauched life, stays out in bars and hangs out with people with criminal records.’ But although he took note of A.H.’s denunciation, it is learned that the agent with the initials F.M has warned his ex-husband to tell the truth since it turns out that the bars close during the evening. But the accuser has not given up his attitude. For this he asks to be asked the minor boy who lives with him. The child spoke in the same way as the father, expressing his concern that he lives alone every time his mother leaves the apartment. “These are adult quarrels for children,” the police officer told Si newspaper, “and there are times when one of them exaggerates and has a hidden purpose, after failing to meet his ex-partner, they see the police as the only hope they can have.” help for the meeting. “Nevertheless, we are obliged to receive any denunciation,” concluded the agent for gazetasi.al.