Dashi

Nuk ka frikë nga vetmia. Nëse ka një partner aq më mirë, ai ka shumë për të ndarë dhe për të kaluar. Nëse nuk ka njeri pranë tij, ai mund të përshtatet në mënyrë të përsosur me situatën . Nga kjo pikëpamje ai është një luftëtar, i cili nuk ka frikë nga asgjë dhe askush, aq më pak nga sfidat që jeta i vë përpara.

Bricjapi

Ai është i vetmuar. I përkushtuar ndaj punës, profesionit, arritjes së qëllimeve të tij në karrierë, ai nuk po kërkon partner ose miq. Ai nuk ka frikë të qëndrojë vetëm, përkundrazi. Duke pasur parasysh ngurtësinë tradicionale dhe proverbiale të shenjës, ai ka probleme në marrëdhëniet me të tjerët

Virgjëresha

Është një shenjë nuk e përbuz shoqërinë e miqve, por nëse është vetëm nuk është problem. Në të vërtetë, ai e shfrytëzon atë për t’u përqëndruar në punën e tij të dashur. Udhëton vetëm, nëse është e nevojshme, argëtohet vetëm, nëse është e nevojshme. Ai nuk mund të menaxhojë marrëdhëniet romantike në rastin më të mirë.

Shigjetari

Kjo shenjë e do dashurinë në të gjitha shfaqjet e saj. Është një shenjë me ideale të larta dhe nuk ka frikë të përballet me beteja të rëndësishme për ta mbrojtur atë. Por gjithashtu ka nevojë për dikë pranë tij që nuk ka frikë të guxojë. Ai nuk i pëlqen njerëzit pa guxim dhe nëse dikush nuk mund të vazhdojë me shenjën, atëherë ai preferon të jetë vetëm.

Aries

There is no fear of loneliness. If there is a partner so much the better, he has a lot to share and move on. If there is no one near him, he can fit the situation perfectly. From this point of view he is a warrior, who is not afraid of anything and no one, much less of the challenges that life puts before him.

Capricorn

He is lonely. Dedicated to work, profession, achieving his career goals, he is not looking for a partner or friends. He is not afraid to stand alone, on the contrary. Given the traditional and proverbial rigidity of the sign, he has problems in relationships with others

Virgo

It’s a sign I do not despise the company of friends, but if it is just not a problem. In fact, he uses it to focus on his beloved work. Travels only, if necessary, has fun only, if necessary. He can not manage romantic relationships at best.

Sagittarius

This sign loves love in all its manifestations. It is a sign with high ideals and is not afraid to face important battles to protect it. But he also needs someone close to him who is not afraid to dare. He does not like people without courage and if someone can not keep up with the sign, then he prefers to be alone.