Një debat i fortë u zhvillua mes Anës dhe Sindit në “PërPuthen Prime”, ku vajzat sulmuan dhe akuzuan njëra-tjetrën në një situatë të tensionuar. Sindi i tha Anës se është false dhe se ka diçka jashtë programit, por nuk e detajoi atë. Ana gjithashtu iu kundëpërgjigj dhe i kërkoi t’i tregonte provat Sindit, por kjo e fundit tha se do flasë kur t’i ketë ato. Ndërkohë në një situatë të tillë, Elvisi ka habitur me gjestin e tij. Ai u ngrit nga karrigia dhe shkoi në drejtim të Sindit duke e përqafuar atë. Madje deklaroi se ndodhet në emision vetëm për të, edhe pse mund të vijnë vajza të reja.

Elvisi deklaroi:

Dua të bëj diçka shumë të rëndësishme. Nëse guximi i Sindit për t’i përplasur të vërtetat njerëzve në sy, për të përplasur të vërteta, ju duket sulm i ulët, unë me çfarë shoh, le të vijë kush të dojë unë jam vetëm për Sindin këtu, na quani si të doni, të ulët, të drejtpërdrejtë, si të doni, por mos e nxirrni të vërtetën të pamoralshme.

A heated debate took place between Anna and Cindy in “PërPuthen Prime”, where the girls attacked and accused each other in a tense situation. Cindy told Anna that it is fake and that there is something out of the program, but did not detail it. Ana also responded and asked to show the evidence to Cindy, but the latter said she would speak when she had it. Meanwhile in such a situation, Elvis was surprised by his gesture. He got up from his chair and walked towards Cindy embracing her. He even stated that he is on the show just for her, even though new girls may be coming.

Elvis declared:

I want to do something very important. If Cindy’s courage to smash truths into people’s eyes, to smash truths, seems to you a low attack, I with what I see, let whoever wants come I’m only for Cindy here, call us whatever you want , low, direct, as you wish, but do not utter the immoral truth.