Deklarata e 22-vjeçares Sindi Loci pak ditë më parë tek “Përputhen”, se ishte e virgjër dhe nuk ishte lidhur kurrë në jetën e saj me një mashkull, shkaktoi habi tek pjesëmarrësit në program dhe jo vetëm. Gjithashtu ditën edjeshme ajo reagoi edhe ndaj komenteve të opinionistit Arjan Konomi në ldhje me jetën e saj personale.

Konomi u shpreh disa ditë më parë:

Më vjen keq që në këtë moshë që je ti, nuk ke provuar akoma një ndjesi siç është dashuria.
22-vjeçarja u tha se ishte e drejta e saj të zgjidhte çfarë donte në jetë, madje në një moment të debatit me opinionistin th se nëse ajo dëshionte mund të kryentë marrëdhënie s*kseuale që brenda natës. Menjëherë pas hapjes së këtij diskutimi, në studio kanë plasur debatet edhe me konkurrentët e tjerë, pasi Sindi kishte disa gjëra për të sqaruar.

Pjesë nga biseda:

Sindi Loci: Pse ndjen keqardhje për mua? Sepse nuk kam eksperiencë me djemtë?

Arjan Konomi: Mamatë tona në moshën tënde ishin me dy fëmijë…

Sindi Loci: Të kam dëgjuar, sot do më dëgjosh ti për këtë pjesë

Arjan Konomi: Po të flasësh që ç’ke me të…

Sindi Loci: Është jeta ime dhe kjo ka qenë zgjedhja ime. Ju më ofendoni mua për zgjedhjet e mia të jetës?

Arjan Konomi: Kush të akuzoi?

Sindi Loci: Keqardhje ç’do të thotë?

Arjan Konomi: Po unë e them prapë që më vjen keq.

Sindi Loci: Pse të vjen keq? Unë eksperiencën me djemtë e bëj që sot dhe ja u bëra vajza me eksperiencë edhe unë.

Arjan Konomi: Nuk paske kuptuar asgjë o Sindi… Më vjen keq që s’ke provuar dashurinë e që s’të ka qëlluar që të dashurosh.

Sindi Loci: Pse o Arjan? Është e vështirë të kryej marrëdhënie që sonte?

Arjan Konomi: Me këtë tipin që ke ti, mund të të jenë larguar të gjithë djemtë. Paske ardhur e përgatitur sot. Bravo!

Sindi Loci: Më vjen keq për ty që i sheh vajzat si puna ime me këtë lloj syri. Jam 22 vjeç dhe kam mbaruar shkollën, di 4 gjuhë dhe do publikoj edhe librin tim të parë. Sa prej jush kanë arritur kaq shumë në moshën time.

Ana Lleshi: Shtypi frenat këtu! Avash!

Sindi Loci: Prit ti se kam diçka për të sqaruar me Tean. The që pse nuk heshta për virgjërinë time?

Tea Trifoni: Jo, të thash që nuk më pëlqen që je krenare për veten tënde dhe pastaj thua që nuk të pëlqejnë njerëzit që të duan për atë gjë për të cilën ti je krenare.

Sindi Loci: Ti më the që e përmenda virgjërinë për vëmendje.

Tea Trifoni: Po.

Sindi Loci: Po ti pse e bëre publike ndërhyrjen dhe vënien e balonit gastrik? Për çfarë e përmende faktin që ti e ke rritur motrën tënde, familjen etj?

Ana Lleshi: Mos kalo në tema familjare. Asnjë nuk ka të drejtë të kalojë në çështje familjare.

Sindi Loci: Unë që kur kam hyrë në këtë skenë kam qenë shumë e sinqertë si për marrëdhëniet, si për diskot e të tjera me radhë.

Ana Lleshi: Mbaj gojën çfarë flet. Mos kalo në limite që nuk të takojnë.

The statement of 22-year-old Cindy Loci a few days ago on “Përputhen”, that she was a virgin and had never been in a relationship with a man in her life, caused surprise to the participants in the program and not only. Also yesterday, she reacted to the comments of the opinionist Arjan Konomi regarding her personal life.

Konomi said a few days ago:

I’m sorry that at this age you are, you have not yet experienced a feeling like love.
The 22-year-old was told that it was her right to choose what she wanted in life, even in a moment of debate with the opinionist, that if she wanted she could have sexual intercourse overnight. Shortly after the opening of this discussion, debates erupted in the studio with other competitors as well, as Cindy had a few things to clarify.

Excerpts from the conversation:

Cindy Loci: Why do you feel sorry for me? Because I have no experience with boys?

Arjan Konomi: Our mothers at your age had two children…

Cindy Loci: I heard you, today you will hear me about this part

Arjan Konomi: If you talk about what you have with it…

Cindy Loci: It’s my life and it’s my choice. You offend me for my life choices?

Arjan Konomi: Who accused you?

Cindy Loci: What does regret mean?

Arjan Konomi: Yes, I say it again that I am sorry.

Cindy Loci: Why are you sorry? I do the experience with boys today and I became an experienced girl too.

Arjan Konomi: You did not understand anything o Cindy… I am sorry that you did not try love and that you did not fall in love.

Cindy Loci: Why Arjan? Is it hard to have sex tonight?

Arjan Konomi: With this guy you have, all the boys could have left you. Because I came prepared today. Bravo!

Cindy Loci: I’m sorry for seeing girls like my job with this kind of eye. I am 22 years old and I have finished school, I know 4 languages ​​and I will publish my first book. How many of you have achieved so much at my age.

Ana Lleshi: Press the brakes here! Slowly!

Cindy Loci: You expect me to have something to clarify with Tean. Did you say that I was not silent about my virginity?

Tea Trifoni: No, I told you that I do not like that you are proud of yourself and then you say that you do not like people who love you for what you are proud of.

Cindy Loci: You told me I mentioned virginity for attention.

Tea Trifoni: Yes.

Cindy Loci: Why did you make public the intervention and the insertion of the gastric balloon? What did you mention about the fact that you raised your sister, family, etc.?

Ana Lleshi: Do not move on to family topics. No one has the right to move on to family matters.

Cindy Loci: I have been very honest since I entered this scene about relationships, discos and so on.

Ana Lleshi: Keep your mouth shut. Do not go beyond the limits that do not belong to you.