Një histori tronditëse është bërë publike nga një imam xhamie, e cila i ka ndodhur një besimtari mysliman. Imami rrëfen se besimtari nga Tirana kishte pasur nënën sëmurë dhe e kishte shtruar në spital në gjendje shumë të rëndë.

Pasi mjekët i kishin thënë të shkonte të merrte disa ilaçe në farmaci, ai ishte vonuar më shumë se gjysmë ore. Pasi ishte kthyer në spital, mjekët i kishin deklaruar se e ëma kishte ndërruar jetë si shkak i koronavirusit dhe e kishin dërguar në morg.

Ndërkohë, skeptik në lidhje me lajmin, pasi nëna e tij nuk ishte e infektuar me Covid, por vuante nga Hipertensioni, djali kishte shkuar menjëherë drejt morgut dhe në momentin kur i afrohet nënës, vëren që pulsi i saj akoma rrihte dhe ishte gjallë.

Ai e rikthen menjëherë të ëmën në një spiatal privat dhe pas disa ditësh ajo e merr veten dhe bëhet më mirë. Një histori tronditëse në fakt, ku siç shkruan dhe imami, dyshimet më të mëdha janë se me rastin e pandemisë së koronavirusit, mund të bëhen mashtrime të shumta dhe pacientët të përdoren me qëllim trafikimin e organeve.

Postimi i plotë i Ervin Metit: SubhanAllah, O Allah na ruaj ! Dje më vizitoi një vëlla i mirë besimtarë që jeton në Tiranë, gjatë bisedave më pikëlloi një ngjarje që kishte ndodhur në Shqipëri të cilën ma tregoi dhe duke qënë se më tha është 100% e vërtetë, vendosa ta publikoj ! Kishte pas qënë një njeri me pozitë, dhe nëna e tij ishte sëmurë në gjendje të rëndë.

E kishte pas marr nënën e tij dhe e kishte dërguar në Spital, mjekët i kishin thënë që të merrte disa gjëra në farmaci, dhe si shkak i një pune kishte pas vonuar për 30-40 min. Kur kthehet në spital i pyet mjekët se si është nëna, mjekët i thonë se nëna ka vdekur si shkak i infektimit me covid-19. Djali i merzitur per vdekjen e nënës dhe i nervozuar nga fakti se ishte i bindur se nëna e tij nuk kishte qëne e prekur me covid porse kishte pas pasë probleme me Hipërtensionin.

I pyet mjekët se ku ndodhet nëna? Dhe mjekët i thanë se: Nëna është dërguar në morg dhe do të të lajmërojmë se kur ta tërheqësh trupin e sajë të siguruar me mbështjelljen përkatëse për mbrojten e përhapjes gjatë varrimit..Djali i tronditur, menjëherë shkon drejt morgut dhe me forcë hap dyert dhe vazhdon i afrohet nenës, e prek, dhe vëren se pulsi vazhdonte ti rrihte edhe pse ngadal, e merr nënën duke kundërshtuar me ç’do kusht puntorët e morgut me faktin se asaj akoma i rreh pulsi dhe e dërgon në spitalin privat “…….”

Pas ndërhyrjes së mjekëve, nëna e tij fillon të përmirësohet dhe pas 5-6 ditëve bëhet gati të dalë në gjendje të mirë nga spitali. Tani ajo është në gjendje të mirë dhe e aftë të lëvizë me dy këmbët e sajë. O Allah na ruaj nga kurthet e të pabesëve dhe mos sill ndonjë dënim të rëndë në këtë vend si shkak i punëve të këtyre njerëz që kanë humbur ndjenjën e të qënurit njeri./joq

A shocking story has been made public by a mosque imam, which happened to a Muslim believer. Imami confesses that the believer from Tirana had a sick mother and was hospitalized in a very serious condition.

After the doctors had told him to go get some medicine at the pharmacy, he was more than half an hour late. After he returned to the hospital, doctors told him that his mother had died as a result of the coronavirus and sent him to the morgue.

Meanwhile, skeptical about the news, as his mother was not infected with Covid but was suffering from Hypertension, the boy had immediately gone to the morgue and the moment he approached his mother, he noticed that her pulse was still beating and he was alive.

He immediately returns the mother to a private hospital and after a few days she recovers and gets better. A shocking story in fact, where as the imam writes, the biggest suspicions are that in the case of the coronavirus pandemic, many frauds can be committed and patients can be used for the purpose of organ trafficking.

Full post by Ervin Met: SubhanAllah, O Allah save us! Yesterday I was visited by a good believing brother who lives in Tirana, during the conversations I was saddened by an event that had happened in Albania which he told me and since he told me it is 100% true, I decided to publish it! He had been a man of position, and his mother was seriously ill.

He had taken his mother and sent her to the hospital, the doctors had told her to take some things to the pharmacy, and as a result of a job she was late for 30-40 min. When he returns to the hospital he asks the doctors how the mother is, the doctors tell her that the mother has died as a result of infection with covid-19. The boy saddened by the death of his mother and nervous about the fact that he was convinced that his mother had not been affected by covid but had had problems with Hypertension.

Do you ask the doctors where the mother is? And the doctors said: The mother has been sent to the morgue and we will inform you that when you pull her body secured with the appropriate wrapper to protect it from spreading during the burial..The shocked boy immediately goes to the morgue and forcibly opens the doors and he continues to approach his mother, touches her, and notices that his pulse continues to beat even though slowly, he takes his mother, objecting at all costs to the morgue workers with the fact that she still has a pulse and sends her to the private hospital “……. ”

After the intervention of doctors, his mother begins to improve and after 5-6 days gets ready to leave the hospital in good condition. Now she is in good condition and able to move on both her legs. O Allah protect us from the snares of the wicked and do not bring any severe punishment in this country as a result of the deeds of these people who have lost the sense of being human.