Të gjithë ata që do të fluturojnë drejt Greqisë nga data 17 shkurt deri më 31 gusht, dhe kanë leje qëndrimi në Greqi ose pasaportë të BE, duhet të paraqesin testin për Covid-19 i kryer 72 orë para udhëtimit.

Njoftimi është bërë nga Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës.

Përjashtohen nga ky kusht pasagjerët që do të kalojnë transit në Greqi dhe fëmijët deri në 10 vjeç.

“Në vëmendjen e pasagjerëve që fluturojnë për në Athinë nga 17 Gusht – 31 Gusht

Aegean Airlines deklaroi sot, se pasagjerët që do fluturojnë për në Greqi nga data 17 Gusht deri më 31 Gusht, të cilët kanë një pasaportë të BE ose leje qëndrimi në Greqi, janë të detyruar të shfaqin testin molekular negative (pcr) për Covid-19, të kryer deri në 72 orë para mbërritjes në Greqi. Kjo çertifikatë, në anglisht, duhet të përmbajë emrin dhe pasaportën ose numrin e identitetit të personit dhe të cilin ata i shfaqin pranë oficerëve të sekretarisë së përgjithshme për mbrojtjen civile, pas mbërritjes në Greqi.

Linjave ajrore u kërkohet të verifikojnë këtë certifikatë para se të hipin në avion dhe në mungesë të kësaj certificate, pasagjerët nuk e kanë të mundur udhëtimin.
Pasagjerët e përjashtuar për të shfaqur provë molekulare negative (pcr) për Covid-19 në lidhje me fluturimet nga Shqipëria, Rumania, Bullgaria, Emiratet e Bashkuara Arabe, Malta Suedia, Belgjika, Spanja, Hollanda, Republika Çeke, dhe Maqedonia veriore janë më:

Pasagjerët në Transit (fluturime ndërkombëtare dhe mos largimi nga ambientet e aeroportit)
2. Fëmijët deri në 10 vjeç.

Para check-in:
• Eshtë e detyrueshme që të gjithë pasagjerët në fluturimet ndërkombëtare të plotësojnë formularin elektronik të pasagjerëve të lokalit të botuar në: https://travel.gov.gr një ditë më parë para mbërritjes.
• Pasagjerët do të marrin një kod QR i cili do të përdoret nga Mbrojtja Civile Hellenike për identifikimin e testit Random Covid-19 pas mbërritjes.
• Pasagjerët duhet të mbajnë dhe të jenë në gjendje t’i demonstrojnë autoriteteve, kodin QR në një format elektronik ose të shtypur, pas mbërritjes”, thuhet në njoftim.

All those who will be flying to Greece from February 17th to August 31st, and have a residence permit in Greece or an EU passport, must submit the Covid-19 test completed 72 hours before the trip.

The announcement was made by Tirana International Airport.

Excluded from this condition are passengers who will transit through Greece and children up to 10 years old.

“To the attention of passengers flying to Athens from August 17 to August 31

Aegean Airlines stated today that passengers flying to Greece from 17 August to 31 August, who have an EU passport or residence permit in Greece, are required to show a negative molecular test (pcr) for Covid-19 , carried out up to 72 hours before arrival in Greece. This certificate, in English, must contain the name and passport or identity number of the person and which they display to the officers of the General Secretariat for Civil Protection, upon arrival in Greece.

Airlines are required to verify this certificate before boarding the aircraft and in the absence of this certificate, passengers are not able to travel.
Passengers excluded from displaying negative molecular test (pcr) for Covid-19 in connection with flights from Albania, Romania, Bulgaria, United Arab Emirates, Malta, Sweden, Belgium, Spain, the Netherlands, the Czech Republic, and northern Macedonia are:

Passengers in Transit (international flights and non-departure from the airport premises)
2. Children up to 10 years old.

Before check-in:
• It is mandatory that all passengers on international flights fill out the electronic passenger form of the restaurant published at: https://travel.gov.gr one day before arrival.
• Passengers will receive a QR code which will be used by the Hellenic Civil Protection to identify the Random Covid-19 test upon arrival.
“Passengers must keep and be able to demonstrate to the authorities the QR code in an electronic or printed format upon arrival,” the statement said.