“Në një arë me misra, ka dhe ndonjë kalli që nuk bën”, Balla ironi me Metën: E kemi pasur dhe atë kryetar të FRESSH (Thumbon edhe Bashën)

Drejtuesi Politik i Qarkut të Elbasanit, Taulant Balla sëbashku me Kryetarin e Bashkisë së Elbasanit Gledian Llatja dhe me Ministren e Arsimit Evis Kushi zhvilluan një takim me të rinjtë në kuadër të Fressh Voice. Ndryshe nga herët e tjera, Balla tashmë i ftoi të rinjtë në një sfidë edhe më të madhe, të garojnë e të bëhen pjesë e skuadrës kombëtare të PS në zgjedhjet e 25 Prillit.

‘Përfitoj nga rasti t’ju nxis të bëheni pjesë e PS. Ata që realisht kanë energjitë dhe marrin përsipër përgjegjësinë e përfaqësimit, të bëhen pjesë e asaj platforme që ne kemi iniciuar ‘deputeti që duam’.

Është një mundësi që të kontribuosh për të përmirësuar dhe për t’i dhënë energji të reja grupit parlamentar të PS-së pas zgjedhjeve të 25 Prillit. Nëse mendon realisht që ti mund të japësh një energji të re, nëse mund të përfaqësosh më mirë komunitetin tënd, bëhu pjesë e skuadrës tonë.

Mund të jesh një mjek i ri, një infermiere, një mësuese e nderuar, një emigrant, një intelektual, një sipërmarrës, apo fermer, mund ta fitosh këtë garë. Fressh është themeli i shëndoshë i organizimit tonë elektoral dhe unë dua që gara juaj të jetë një garë idesh dhe energjish dhe ekipin që kemi sot këtu shumë shpejt ta dhjetëfishojmë.’

Në vijim të fjalës së tij Balla sqaroi të rinjtë në lidhje me atë që është kthyer në çështjen e ditës, Impianti i Përpunimit të mbetjeve urbane në Elbasan, ku nuk la mangët as sulmet në drejtim të kreut të PD-së.

‘Impianti i përpunimit të mbetjeve urbane në Elbasan ishte i domosdoshëm. Unë, Evisi dhe Kryetari i Bashkisë i kërkonim Kryeministrit vetëm një investim: shërimin nga kanceri të qytetit që mbytej nga tymi i mbetjeve që digjeshin.

Të gjithë qytetarët binin dakord se problemi kryesor i Elbasanit ishin mbetjet urbane. Dhe rastet e kancerit në sistemin e frymëmarrjes shtoheshin çdo ditë. Por Luli nuk dimë nga merr oksigjenin.

Edhe pse Luli u zgjodh deputet i Elbasanit me premtimin që do zgjidhte problemin e plehrave. Problem që nuk e zgjidhi, por vetëm mashtroi. Zallamahia për inceneratorin është vetëm një mashtrim.’

Duke uruar të rinjtë për zgjedhjen e tyre për t’u bërë pjesë e Fresh, Balla nuk la pa ironizuar Metën, si një zgjedhje e gabuar e këtij Forumi:

‘Fressh është një forum që ka një status të rëndësishëm në jetën politike të vendit. Ka prodhuar pafundësisht politikanë, ka bërë edhe ndonjë zgjedhje të gabuar, siç ishte Ilir Meta. Kemi pasur edhe atë kryetar Fresh-i, por edhe në një arë me misra, ka ndonjë kalli që nuk bën. Por përgjithësisht Fressh-i ka nxjerrë djem e vazja të cilët kanë ditur të ecin në rrugën e politikës.’

The Political Leader of the District of Elbasan, Taulant Balla together with the Mayor of Elbasan Gledian Llatja and the Minister of Education Evis Kushi held a meeting with the youth within Fressh Voice. Unlike other times, Balla has already invited young people to an even greater challenge, to compete and become part of the SP national team in the April 25 elections.

“I take this opportunity to encourage you to become part of the SP. Those who really have the energy and take on the responsibility of representation, to become part of that platform that we have initiated the ‘MP we want’.

It is an opportunity to contribute to improve and give new energy to the SP parliamentary group after the April 25 elections. If you really think you can give new energy, if you can better represent your community, be part of our team.

You can be a young doctor, a nurse, a respected teacher, an immigrant, an intellectual, an entrepreneur, or a farmer, you can win this race. Fressh is the sound foundation of our electoral organization and I want your race to be a race of ideas and energies and the team we have here today to increase tenfold very quickly. ‘

Following his speech, Balla clarified to the young people about what has become the issue of the day, the Urban Waste Processing Plant in Elbasan, where he did not miss the attacks on the DP leader.

‘The urban waste processing plant in Elbasan was necessary. Evis, the Mayor and I were asking the Prime Minister for only one investment: curing the city of cancer, which was suffocating from the smoke of burning waste.

All citizens agreed that the main problem of Elbasan was urban waste. And cases of cancer in the respiratory system were increasing every day. But Luli does not know where she gets the oxygen.

Although Luli was elected deputy of Elbasan with the promise that he would solve the garbage problem. Problem he did not solve, but only cheated. Zallamahia for the incinerator is just a hoax. ‘

Congratulating the young people for their choice to be part of Fresh, Balla did not leave Meta ironically, as a wrong choice of this Forum:

‘Fressh is a forum that has an important status in the political life of the country. He has produced politicians endlessly, he has also made a wrong choice, such as Ilir Meta. We also had that Fresh chairman, but even in a cornfield, there is some cob that does not. But in general, Fressh has produced boys and girls who have known how to walk the path of politics. ‘