Deputetja Evis Kushi është zgjedhur kryetar e Partisë Socialsite në Elbasan, në mbledhjen e Asamblesë socialiste në Elbasan. Ky post është mbajtur më herët nga Xhevahir Budani i cili qëndroi në këtë detyrë për rreth dy vite.

ELBASAN- Deputetja Evis Kushi është zgjedhur kryetar e Partisë Socialsite në Elbasan, në mbledhjen e Asamblesë socialiste në Elbasan. Ky post është mbajtur më herët nga Xhevahir Budani i cili qëndroi në këtë detyrë për rreth dy vite.

Zgjedhjet breda partisë po zhvillohen në kuadër të procesit të riorganizimit, ripërtëritjes dhe përgatitjes së Partisë Socialiste për zgjedhjet parlamentare të qershorit 2021.

Kush është Evis Kushi

Evis Kushi lindi në Elbasan, më 7 tetor 1975. Ka kryer studimet e larta në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Ekonomik, dega Administrim Biznesi. Gjithashtu në vitet 2003-2008 ka studiuar në Staffordshire University, Angli, PhD në Ekonomi Turizmi. Në vitin 2010 ka marrë titullin “Profesor i Asociuar” në Universitetin “Aleksandër Moisiu” në Durrës. Në vitin 2016 ka marrë titullin “Profesor” në Universitetin Bujqësor të Tiranës.

Ka një përvojë të gjatë pune në universitet. Nga viti 1998 deri në vitin 2013 ka qenë lektore në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan. Në vitin akademik 2008-2009 ka qenë lektore në Universitetin Shtetëror të Tetovës, Fakulteti Ekonomik, Maqedoni. Në vitet 2012-2013 ka qenë dekane e Fakultetit Ekonomik në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan.

Kushi është zgjedhur deputete e Partisë Socialiste në vitin 2013 dhe është anëtare në Komisionin për Ekonominë dhe Financat.

Ajo është autore dhe bashkautore e botimeve të ndryshme shkencore në fushën e marketingut dhe turizmit.

MP Evis Kushi has been elected chairman of the Socialist Party in Elbasan at a meeting of the Socialist Assembly in Elbasan. This post was previously held by Jewel Budani who held this post for about two years.

ELBASAN – MP Evis Kushi has been elected chairman of the Socialist Party in Elbasan at a meeting of the Socialist Assembly in Elbasan. This post was previously held by Jewel Budani who held this post for about two years.

Elections within the party are taking place as part of the process of reorganizing, renewing and preparing the Socialist Party for the June 2021 parliamentary elections.

Who is Evis Kushi

Evis Kushi was born in Elbasan on October 7, 1975. He completed his studies at the University of Tirana, Faculty of Economics, Business Administration. Also in 2003-2008 he studied at Staffordshire University, England, PhD in Tourism Economics. In 2010 he received the title of “Associate Professor” at the “Alexander Moisiu” University in Durres. In 2016 he received the title “Professor” at the Agricultural University of Tirana.

Has a long working experience at university. From 1998 to 2013 he was a lecturer at the “Alexander Xhuvani” University in Elbasan. In the academic year 2008-2009 he was a lecturer at the State University of Tetova, Faculty of Economics, Macedonia. In 2012-2013 he was the Dean of the Faculty of Economics at the “Aleksander Xhuvani” University in Elbasan.

Kushi was elected a deputy of the Socialist Party in 2013 and is a member of the Committee on Economy and Finance.

She is the author and co-author of various scientific publications in the field of marketing and tourism.