Nuk është për t’u habitur, por tek të moshuarit ne jemi më së paku shumëgjuhësh. Për shembull, në mesin e atyre mbi 75 vjeç, 64% e të anketuarve flasin vetëm një gjuhë, pothuajse pesë herë më shumë sesa midis atyre të moshës 15-24 (13%). Folja e shumë gjuhëve gjithashtu rritet me nivelin e trajnimit. 76% e të diplomuarve të nivelit terciar përdorin një gjuhë tjetër nga ajo e tyre, krahasuar me 59% të atyre që kanë përfunduar trajnimin e mesëm II.

Jashte shkollave, punes dhe insticioneve zvicerane (ne shtëpi dhe rrugë) megjithatë, brezi i ri është në kontakt me shumë gjuhë të tjera: Per shembull shqip (6.7%), portugez (4.9%), spanjisht (4.9%), boshnjak, kroat, malazez ose serb (3.8%), turqisht (2.8%) etj..

Të rinjtë janë gjithmonë më shumëgjuhësh Sondazhi vë në dukje gjithashtu faktin se janë të rinjtë ata që përdorin më shumë gjuhë të tjera në Zvicër. Kështu që ata janë 43% për të folur në një gjuhë të dytë, dhe gati 33% për të praktikuar tre! Një përqindje që bie me moshën, me 64% të 75% praktikojnë vetëm një. për shkak të fëmijëve nën 15 vjeç, 57% jetojnë në një familje ku flitet gjermanisht zvicerane.

Më pas vijnë frëngjishtja (28%), gjermanishtja (16%) dhe italishtja (8.8%), me anglishten që është gjuha më e zakonshme jo-kombëtare (7.5%). Në popullsinë totale, përqindja e njerëzve që jetojnë në familje ku flitet më shumë se një gjuhë është 32%.

Sipas OFS, gjuha shqipe perdoret 6.7% ne Zvicer, përqindje kjo e cila mund të jet shumë më e madhe. Ja pse..

Gjithashtu nuk është për t’u habitur, anglishtja është gjuha jo-kombëtare më e përdorur në Zvicër. Rreth 45% e popullsisë zvicerane e praktikuan atë rregullisht kundrejt 41% në 2014. Kur eshte fjala te gjuha shqipe do shtuar se per dallim nga perqindja zytare (vetem 6.7%) ështe shumë me e madhe nëse kemi parasysh numrin e qytetarëve nga ballkani qe flasin shqipen (rreth 300 mije) në Zvicer qe njihen si albanofone, te cilet ende posedojne pasaporta serbe, maqedone apo te republikave tjera ish-Jugosllave, madje edhe ata nga Kosova rreth 100 mije me pasporta serbe. Sipas te dhenave te fundit te OFS dhe asaj per Migracion (SEM) aktulisht ne Zvcer jane rreth 112.000 kosovare, dmth qytetare te paisur me pasaporta te Republikes se Kosovës. Sikur te posedonin te gjithe pasaporta kosovare apo te Shqiperise, sigurisht kjo perqindje zyrtare e Bernës do ishte dy fishme me e madhe, duke mos harruar shipatret e Serbise (Lugina e Presheves dhe ata te Malit te Zi). Prandaj ndoshta patem edhe te drejte te konkludojme se pas katër gjuheve zyrtare vjen gjuha shqipe, shkruan gazeta zvicerane në shqip “Le Canton27.ch”

Sipas autoriteteve zvicerane, duhet thënë se statusi i migrimit luan një rol të rëndësishëm në praktikimin e gjuhëve në Zvicër. Sepse është mes migrantëve që ne jemi më shumë gjuhësorë. Kështu 41% e migrantëve të gjeneratës së parë dhe 49% e migrantëve të gjeneratës së dytë dhe të tretë përdorin rregullisht të paktën tre gjuhë, ndërsa kjo pjesë është vetëm 21% midis zviceranëve.

Përdorimi i tij i rregullt është më i përhapur në Zvicrën gjermane-folëse sesa në rajonet italishtfolëse dhe frëngjishtfolëse (46% përkundrejt 37% dhe 43% përkatësisht). Por është veçanërisht në qytete të mëdha si Gjenevë dhe Cyrih, si dhe në rajone turistike që është më i popullarizuari, nënvizon Fiona Müller, bashkëpunëtore shkencore në OFS. /Le Canton27.ch/

Bern, January 26 – The multilingual verb is gaining ground in the territory of the Swiss state. Two-thirds of the population regularly use more than one language per week. Young people speak more of a second or even a third language. The Swiss population is becoming more and more multilingual. This is revealed by the Survey on Language, Religion and Culture, conducted for the second time by the Federal Bureau of Statistics (FSO).

Thus compared to the previous survey in 2014, 68% of Swiss residents use more than one language at least once a week. Of the total population, 38% speak two languages ​​regularly, 21% speak three, 6.4% four and 1.7% five or more. And they were 32% speaking only one language, up from 36% in 2014.

Swiss speak more languages: After the four official languages, English and Albanian predominate

Not surprisingly, in the elderly we are at least multilingual. For example, among those over 75, 64% of respondents speak only one language, almost five times more than those aged 15-24 (13%). The verb of many languages ​​also increases with the level of training. 76% of tertiary level graduates use a language other than their own, compared to 59% of those who have completed secondary education II.

Outside of Swiss schools, work and institutions (at home and on the streets) however, the younger generation is in contact with many other languages: For example Albanian (6.7%), Portuguese (4.9%), Spanish (4.9%), Bosnian, Croatian , Montenegrin or Serbian (3.8%), Turkish (2.8%) etc ..

Young people are always more multilingual The survey also notes the fact that it is young people who use more other languages ​​in Switzerland. So they are 43% to speak a second language, and almost 33% to practice three! A percentage that decreases with age, with 64% to 75% practicing just one. due to children under 15, 57% live in a German-speaking family.

It is followed by French (28%), German (16%) and Italian (8.8%), with English being the most common non-national language (7.5%). In the total population, the percentage of people living in households where more than one language is spoken is 32%.

According to OFS, the Albanian language is used 6.7% in Switzerland, a percentage which can be much higher. That is why..

Not surprisingly, English is the most widely used non-national language in Switzerland. About 45% of the Swiss population practiced it regularly versus 41% in 2014. When it comes to the Albanian language it will be added that unlike the official percentage (only 6.7%) it is much higher if we consider the number of citizens from the Balkans who speak Albanians (about 300 thousand) in Switzerland known as Albanophones, who still hold passports of Serbian, Macedonian or other former Yugoslav republics, even those from Kosovo about 100 thousand with Serbian passports. According to the latest data from OFS and the one on Migration (SEM), there are currently around 112,000 Kosovars in Switzerland, ie citizens with passports of the Republic of Kosovo. If they all possessed Kosovo or Albanian passports, of course this official percentage of Bern would be twice as large, not forgetting the ships of Serbia (Presevo Valley and those of Montenegro). Therefore, perhaps we were right to conclude that after four official languages ​​comes the Albanian language, writes the Swiss newspaper in Albanian “Le Canton27.ch”

According to the Swiss authorities, it must be said that migration status plays an important role in the practice of languages ​​in Switzerland. Because it is among migrants that we are more linguistic. Thus 41% of first generation migrants and 49% of second and third generation migrants regularly use at least three languages, while this share is only 21% among Swiss.

Its regular use is more prevalent in German-speaking Switzerland than in the Italian-speaking and French-speaking regions (46% vs. 37% and 43% respectively). But it is especially in big cities like Geneva and Zurich, as well as in the tourist regions that it is most popular, underlines Fiona Müller, research associate at OFS. / Le Canton27.ch/