Ata kishin formuar një bandë të vërtetë, të quajtur Hellbanianz (ferri shqiptar), dhe kryen kërcënime, zhvatje, ekspedita ndëshkimore, vjedhje dhe grabitje. Jo të rritur, por fëmijë. Tre prej tyre tani ndodhen në një burg për të mitur në Piemonte ndërsa 18 të tjerë – 13 prej tyre të mitur – janë nën hetim, shkruan Shekulli. Dhuna filloi pas bllokimit në Tigullio. Për të ndaluar ngacmuesit, të tradhtuar nga videot e rrahjeve që u botuan në profilet shoqërore të anëtarëve të bandës, ishte policia e Chiavari në bashkëpunim me ekipin, Polferin e Genovas dhe karabinierët e Chiavari, Lavagna dhe Sestri Levante.

Operacioni i përfunduar gjatë natës ka marrë hov pas një sulmi ndaj dy fëmijëve. Gjatë hetimeve, shumë episode, rreth njëzet, të kryera nga disa anëtarë të grupit u rikonstruktuan duke përfshirë grabitje, vjedhje, zhvatje, sulme, plagosje, rrahje dhe ngacmime si dhe episode të ngacmimit të kryera gjithashtu përmes rrjeteve sociale, të përdorura për të kontaktuar dhe kërcënojnë viktimat. Në total, agjentët kontrolluan shtëpitë e 16 ngacmuesve, duke gjetur dy armë lodër. Imazhet e atyre revolvereve të rremë ishin shfaqur në videon e rrahjeve. Ka shumë episode të dhunës brutale siç është rrahja dramatike e një fëmije të grabitur celularin e tij. Rrahja u filmua nga një fëmijë tjetër me celularin e tij.

Një tjetër i mitur u plagos rëndë pasi u godit në fytyrë me një zjarrfikës. Fotoja e bërë nga anëtarët e bandës së djalit të plagosur u komentua më pas me fraza poshtëruese dhe nënçmuese. Një i mitur tjetër, i cili ishte përpjekur të mbronte një vajzë të re që po vuante ngacmime të mëdha, u detyrua të gjunjëzohej dhe pastaj të rrihej barbarisht. Banda ishte gjithashtu e përfshirë në vjedhjen e çantave të shpinës dhe rrobave kundër bashkëmoshatarëve. Pavarësisht arrestimit dhe dërgimit në burgun e të miturve të tre, që besohet të jenë drejtuesit e bandës, veprimtaria hetimore nuk konsiderohet ende e përfunduar.

They had formed a real gang, called Hellbanianz (Albanian hell), and carried out threats, extortion, punitive expeditions, theft and robbery. Not adults, but children. Three of them are now in a juvenile prison in Piedmont while 18 others – 13 of them juveniles – are under investigation, writes Shekulli. The violence began after the blockade in Tigullio. To stop the bullies, betrayed by the beating videos that were posted on the gang members ’social profiles, was Chiavari police in collaboration with the team, Genofa’s Polfer and Chiavari carabinieri, Lavagna and Sestri Levante.

The operation completed overnight has taken off after an attack on two children. During the investigation, many episodes, about twenty, committed by some members of the group were reconstructed including robbery, theft, extortion, assault, wounding, beatings and harassment as well as harassment episodes also carried out through social networks, used to contact and threaten victims. In total, agents searched the homes of 16 bullies, finding two toy guns. Images of those fake revolvers had appeared in the video of the beatings. There are many episodes of brutal violence such as the dramatic beating of a child robbed of his cellphone. The beating was filmed by another child with his cell phone.

Another juvenile was seriously injured after being hit in the face by a firefighter. The photo taken by the gang members of the injured boy was then commented on with humiliating and derogatory phrases. Another juvenile, who had tried to protect a young girl who was suffering major harassment, was forced to kneel and then beaten barbarically. The gang was also involved in stealing backpacks and clothes against peers. Despite the arrest and imprisonment of the three juveniles, believed to be the gang leaders, the investigative activity is not yet considered complete.