“Me shifrat aktuale nuk parashikohet mbyllja e shkollave”. Kështu deklaroi zv.ministrja e Shëndetësisë Mira Rakacolli.

Duke u nisur nga situata epidemike, Rakacolli u pyet nga gazetarët ëse do të ketë mbyllje të shkollave, ndërkohë që për universitetet u mor vendimi të shtyhet hapja.

Zv.ministrja deklaroi se me shifrat aktuale nuk parashikohet të ketë një mbyllje të shkollave. Sipas saj kjo do të ndodhë vetëm nëse rriten shifrat.

“Nuk ka ndonjë ndryshim të rëndësishëm që hapja e shkollave të ketë pasur rëndim të shifrave. Ajo që komiteti vlerëson është mirëqënia në përgjithësi e fëmijëve dhe është edhe orientimi që jepet nga OBSH. Në shifrat që jemi tani që vazhdojnë të mbeten në nivel të qëndrueshëm, nuk e diskutojmë për momentin sot. Siç kemi parë shifrat edhe ndryshojnë. Nëse do të ndryshojnë dhe do të jenë brenda numrave që kërkojnë masë të tillë. Por shifrat të jenë të qëndrueshme dhe e kemi parasysh mirëqenien e fëmijëve”, deklaroi Rakacolli në konferencën për shtyp të Komitetit Teknik.

“The current figures do not provide for the closure of schools.” This was stated by the Deputy Minister of Health Mira Rakacolli.

Given the epidemic situation, Rakacolli was asked by journalists if there would be school closures, while for universities it was decided to postpone the opening.

 

The Deputy Minister stated that the current figures do not foresee a closure of schools. According to her, this will only happen if the numbers increase.

“There is no significant change that the opening of schools has had an increase in numbers. What the committee values ​​is the general well-being of the children and is also the orientation given by the WHO. In the figures that we are now that continue to remain at a stable level, we do not discuss it at the moment today. As we have seen the figures also vary. Whether they will change and be within the numbers that require such a measure. “But the figures should be stable and we take into account the well-being of the children”, declared Rakacolli in the press conference of the Technical Committee.