Kryeprokurori Olsian Çela raportoi sot para Komisionit të Ligjeve në Kuvend të dhënat e fundit në lidhje me kriminalitetin në vendin tonë gjatë vitit 2020. Në raportin e lexuar para Komisionit, Çela tha se qyteti me kriminalitetin më të lartë për vitin 2020 është Gjirokastra ndërsa Dibra qarku me krim më të ulët. Më tej ai tha kjo është llogaritur për 100 mijë banorë dhe se Gjirokastra pati një rritje me 15%.

Përqindjen më të ulët të kriminalitetit për 100.000 banorë edhe në vitin 2020 e ka qarku Dibër, ndërsa përqindjen më të lartë e ka qarku Gjirokastër. Sa i përket tendencës, vërehet se rritjen më të lartë për vitin 2020 e ka qarku Gjirokastër me 14,03 %, ndërsa qarqet Kukës e Dibër kanë koeficient të kriminalitetit nën mesataren kombëtare, por që rrezulton me rritje në vitin 2020 krahasuar me një vit më parë.

Sa i përket raportit të ndarjes së veprave penale (krimeve dhe kundërvajtjeve), bazuar në statistikat e vitit 2020, rezulton se 78,24 % e procedimeve penale i përkasin krimeve dhe 21,76 % i përkasin kundërvajtjeve penale. Krahasuar me vitin 2019, 4,76 % e këtij raporti ka ulje në procedimet për krime dhe rritje në procedimet për kundërvajtje penale.

Sa i përket raportit të grupveprave sipas strukturës së Kodit Penal me numrin total të procedimeve, ndër grup veprat penale me numrin më të lartë të procedimeve të regjistruara nga ana e prokurorisë, evidentohet se vjedhja e pasurisë përbën numrin më të lartë të procedimeve penale të regjistruara, me 31,24 % të numrit të përgjithshëm të procedimeve penale të regjistruara në prokurori për vitin 2020, por me ulje 9,96 % krahasuar me vitin 2019.

Chief Prosecutor Olsian Çela reported today before the Law Commission in the Assembly the latest data on crime in our country during 2020. In the report read before the Commission, Çela said that the city with the highest crime for 2020 is Gjirokastra while Dibra region with lower crime. He further said that this is estimated per 100 thousand inhabitants and that Gjirokastra had an increase of 15%.

The lowest crime rate per 100,000 inhabitants in 2020 has the region of Dibra, while the highest percentage has the region of Gjirokastra. Regarding the trend, it is noticed that the highest increase for 2020 has Gjirokastra region with 14.03%, while Kukës and Dibër counties have a crime rate below the national average, but that results in an increase in 2020 compared to a year ago first.

Regarding the report on the division of criminal offenses (crimes and minor offenses), based on the statistics of 2020, it results that 78.24% of criminal proceedings belong to crimes and 21.76% belong to criminal minor offenses. Compared to 2019, 4.76% of this report has a decrease in criminal proceedings and an increase in criminal offenses.

Regarding the ratio of offenses according to the structure of the Criminal Code with the total number of proceedings, among the group criminal offenses with the highest number of proceedings registered by the prosecution, it is evident that theft of property constitutes the highest number of registered criminal proceedings , with 31.24% of the total number of criminal proceedings registered in the prosecution for 2020, but with a decrease of 9.96% compared to 2019.