I shpallur në kërkim për plagosjen e një zyrtari të PD-së në Kavajë, Ndriçim Jonuzi ka bërë një video ku flet për atë që ndodhi dje në zyrat e Partisë Demokratike.

Ai pretendon se ngjarja nuk ka ndodhur për motive politike, e madje thotë se në jetën e tij ka bërë më shumë për PD-në, por për shkak të një sherri për parkimin.

Jonuzi pretendon se Okshtuni, të cilin e plagosi, kishte penguar një qytetar që të parkonte makinën e tij, ku kishte dhe të ëmën e moshuar, dhe për këtë shkak ai ka marrë armën dhe e ka qëlluar.

Edhe pse në kërkim, Jonuzi përpara se të përballet me drejtësinë për aktin që ka kryer, i ka kërkuar falje besimtarëve myslimanë, që sipas tij mund të jenë ndjerë të lënduar nga ajo që ka ndodhur.

Ajo që Jonuzi refuzon që të thojë në video është se pse ai shoqërohej me drejtorin e Policisë Bashkiake në Kavajë, Marsel Shtylla, ndërkohë që Policia i ka shpallur në kërkim të tre personat.

Ngjarja e ndodhur në Kavajë ka nxitur reagimet dhe të krerëve më të lartë të shtetit, ndërsa Policia ende nuk ka arritur që të arrestojë ndonjërin prej autorëve.

Ndriçim Jonuzi flet nga arratia:

Po e bëj këtë video për të sqaruar vëllezëeit e mi myslimanë që nuk kam ndërmend të merrem me politikë as sot as mot. Lul Basha më ka cilësuar socialistë, duke hedhur poshtë të gjitha sakrificat që unë kam bërë për PD-në, të flasë me të gjithë përfaqësuesit e PD-së së vjetër dhe ti pyesë ata nëse unë jam apo jo socialist (përmend emrat e disa ish-zyrtarëve të PD).

Pyeti mirë ata se kush e rrezikoi jetën që të ndalte përdhunimin e grave dhe të vajzave, pyeti më mirë përpara se të dalësh dhe të flasësh. Unë kam bërë shumë më tepër sakrifica për PD po nuk e shoh të udhës që ti përmend këtu, ta dijnë mirë të gjithë se dy mbiemrat i kam se xhaja i babës sim është dënuar me pushkatim për shkak të vendosjes së bombës në ambasadës ruse.

Padyshim që nuk jam krenar për atë që kam bërë, si besimtar që jam zoti të më falë, nuk ka lidhje me sulme politike, të gjithë e dinë atë që ndodhi dje në xhaminë Dine Hoxha, ne e ndjejmë si për vete, si besimtarë që jemi, na kujtohet ajo e Zelandës së re, ku u vranë vëllezërit dhe motrat tona.

Kur pashë këtë mistrecin që i zuri vendin një plaku me thinj dhe një nëne me shami, Mir Gjocin që i ka flokët me thinja, shkoi për iftar te roptë e vetë, dolën dy horra që i kanë buzët me qumësht, thjesht i kam fol ‘hape rrugën’, megjithatë më vjen keq për të ëmën e atij, si për plakën time, ndodhi. Vëllezër ma bëni hallall për shqetësimet, Çim Jonuzi i ka mbaruar punët me PD-në, nuk më intereson asnjë prej partive.

Announced wanted for injuring a PD official in Kavaja, Ndriçim Jonuzi has made a video where he talks about what happened yesterday in the offices of the Democratic Party.

He claims that the event did not happen for political motives, and even says that in his life he did more for the DP, but because of a parking dispute.

Jonuzi claims that Okshtuni, whom he wounded, had prevented a citizen from parking his car, where he also had his elderly mother, and for this reason he took the weapon and shot him.

Although wanted, Jonuzi, before facing justice for the act he committed, apologized to Muslim believers, who according to him may have felt hurt by what happened.

What Jonuzi refuses to say in the video is why he was associated with the director of the Municipal Police in Kavaja, Marsel Shtylla, while the Police has declared the three people wanted.

The event that took place in Kavaja has provoked the reactions of the highest heads of state, while the Police have not yet managed to arrest any of the perpetrators.

Ndriçim Jonuzi speaks of escape:

I am making this video to clarify to my Muslim brothers that I do not intend to get involved in politics today or in the future. Lul Basha has called me a socialist, rejecting all the sacrifices I have made for the DP, talking to all the representatives of the old DP and asking them if I am a socialist or not (mention the names of some former -PD officials).

Ask them well who risked their lives to stop the rape of women and girls, ask better before you go out and talk. I have made many more sacrifices for the DP, but I do not see fit to mention them here, let everyone know that I have two surnames that my father’s uncle was sentenced to be shot for planting a bomb in the Russian embassy.

Certainly I am not proud of what I have done, as a believer I am able to forgive me, it has nothing to do with political attacks, everyone knows what happened yesterday in the Dine Hoxha mosque, we feel for ourselves, as believers that we are, we remember that of New Zealand, where our brothers and sisters were killed.

When I saw this idiot who took the place of an old man with gray hair and a mother with a headscarf, Mir Gjoci, who has gray hair, went for iftar to his own clothes, two villains came out with milk lips, I just talked to him ‘ pave the way ‘, yet I feel sorry for his mother, as for my old lady, it happened. Brothers, make me halal about your worries, Çim Jonuzi has finished his work with the PD, I am not interested in any of the parties.