Është publikuar udhëzimi si do paguhet gjoba për mos- mbajtjen e maskës. Sipas urdhrit, policia e shtetit dërgon brenda 14 ditëve procesverbalin e vendosjes se gjobës tek OSHEE, dokument që duhet të përmbajë të dhëna të sakta dhe ID të kartës së personit të gjobitur si edhe adresën e banimit të tij.

Për ata që nuk kanë një kontratë me OSHEE, gjoba e vendosur i kalon sërish policisë së shtetit ose bashkiake.

Gjoba duhet të paguhet në të njëjtin moment kur shlyhet detyrimi i energjisë elektrike, në të kundërt ajo shkon me kamatëvonesat përkatëse në përputhje me kontratën e energjisë elektrike të miratuar nga enti rregullator i energjisë.

The instruction on how to pay the fine for not wearing the mask has been published. According to the order, the state police sends within 14 days the record of imposing the fine to OSHEE, a document that must contain accurate data and ID card of the fined person as well as his residential address.

For those who do not have a contract with OSHEE, the fine is again passed to the state or municipal police.

The fine must be paid at the same time as the electricity obligation is paid, otherwise it goes with the relevant interest arrears in accordance with the electricity contract approved by the energy regulatory body.