Procesi i numërimit të votave ende nuk ka mbaruar në disa KZAZ në vendin tonë dhe me kalimin e orëve incidentet po shtohen. Kandidati i Partisë Demokratike për Tiranën, Aldo Bumçi ka denoncuar një tjetër incident të ndodhur në qendrën e numërimit te shkolla ‘Kushtrimi i Lirisë’ në Tiranë. Sipas tij, përfaqësuesja e Partisë Socialiste në këtë qendër votimi është flmuar duke shpallur të pavlefshme fletët e votimit, pasi duket se bën shënime në fletë. Për “FaxNews”, Bumçi tha se ky rast duhet të hetohet pasi numëruesja në fjalë shënon nga dy herë fletët që janë për PD.

Përfaqësuesja jonë në një nga tavolinat por edhe vëzhgues të tjerë vunë re që përfaqësuesja e Partisë Socialiste ka shënuar në fletët e votimit. Kemi dhe pamje të filmuara me telefon në lidhje me këtë shkelje. Ne kemi besim te fitorja jonë, por ky është një akt i rëndë.

Në këto zgjedhje vihet re një numër rekord fletësh të pavlefshme. 60 mijë fletë që janë shpallur të pavlefshme janë afërsisht 10 mandate. Në shumicë e fletëve të pavlefshme mbizotëron Partia Demokratike dhe një subjekt tjetër, ku shiumica e fletëvotimeve janë të shkruara nga dy herë. Nëse ne lidhim këtë ngjarje me këtë fenomen atëherë kjo është shqetësuese. Unë nuk po ngre konkluzione por ngre një shqetësim, i cili më pas duhet parë.

The ballot counting process is not over yet in some CEAZs in our country and over the hours the incidents are increasing. The candidate of the Democratic Party for Tirana, Aldo Bumçi has denounced another incident that took place in the counting center of the school ‘Kushtrimi i Lirisë’ in Tirana. According to him, the representative of the Socialist Party in this polling station was filmed declaring the ballots invalid, as she seems to be making notes on the ballot. For “FaxNews”, Bumçi said that this case should be investigated because the counter in question marks twice the ballots that are for PD.

Our representative at one of the tables but also other observers noticed that the representative of the Socialist Party has marked on the ballot papers. We also have footage filmed over the phone about this violation. We are confident in our victory, but this is a serious act.

A record number of invalid ballots are observed in these elections. 60 thousand sheets that have been declared invalid are approximately 10 mandates. The majority of invalid ballots are dominated by the Democratic Party and another entity, where the majority of ballots are written twice. If we associate this event with this phenomenon then this is disturbing. I am not drawing conclusions but raising a concern, which must then be seen.