Një pacient me COVID 19 teksa lufton me virusin, ka edhe një kosto të lartë për trajtimin me medikamente. Ndërsa shumë qytetarë refuzojnë maskat dhe distancat, atëherë do duhet të bëjnë gati 350 deri në 850 mijë lekë të reja për recetën e ilaçeve, gjithnjë nëse nuk do të përfundojnë në spital me fatura marramendëse.

Nëse nuk respektoni kushtet falas, COVID-i do ju rëndojë në xhepat tuaj
Nëse papërgjeshmëria për të respektuar protokollet vijon duke e konsideruar COVID 19 një grip të zakonshëm, fatura që rëndon mbi xhepat tuaj do t’ju rrëfejë një tjetër fakt. Të gjithë e dimë që një grip i zakonshëm do të kalonte me një antigrip 500 lekë, nafazolinë 430 dhe disa ditë pushimi dhe në rastin më të keq me medikament për temperaturën apo antibiotik, por receta e një të prekuri me COVID nuk ka një fund.

Kjo është një prej recetave të një pacienti me COVID 19, ku lexohen medikamentet e përshkruar nga mjeku, dhe është një kurë për pacientët që e kalojnë sëmundjen në karantinim shtëpiak. Mjeku ka rekomanduar dy antibiotikë, Roxipinë e cila është injeksion në muskul, Tavanic antibiotic me tablet, dexametazon, vitamina dhe hollues gjakut. Por recetat ndryshojnë duke bërë modifikime për secilin pacient.

Nëse refuzoni të mbani maskë dhe distancë atëherë do duhet të përgatiteni për të boshatisur xhepat me një kurë që shkon 25 mijë të vjetra deri në 60 mijë të vjetra në një ditë, dhe kostoja për 14 ditë shkon nga 350 mijë të vjetra deri në 8 qind e 40 mijë lekë të vjetra vetëm për ilaçe.

Pa përfshirë 140 mijë deri në 170 mijë lekë bërja e një skaneri që gjithmonë është më i sigurt se tampon për të identifikuar praninë e COVID 19. Në këtë rast gjithnjë nëse nuk do të ndodheni në gjendje kur do duhet të shkoni në spital për trajtim më të specializuar. Në këtë rast do duhet të shtoni në kosot edhe

SA KUSHTOJNË 14 DITË IZOLIM I NJË TË PREKURI ME COVID-19
– Oksimeter – 3000 ose 6000 lekë
– Antibiotike tablete nga goja rreth 1100 lekë për 5 ditë
– Antibitokë venozë (470-2700/lekë për flakon) për 1 person duhen minimumi 7-14 flakona në kurë
– Vit C/D/B-Complex/Probiotike, kripëra … varet nga buxheti i pacientit
– Tretës të sekrecioneve, mesatarisht 1100 lekë për një muaj se kolla nuk ikën lehtësisht.
– Hollues gjaku tabletë, më i thjeshti rreth 200 lekë për një muaj
– Holluesi me efikas me kasto rreth 300/lekë tableta ose 500 lekë injeksioni
– Aparat oksigjeni, rreth 10000 lekë në muaj me qera
– Maska, rreth 300/400 lekë, duhen 10 copë për ti ndërruar
– Alkool, dezinfektues, 80-800 lekë flakoni
– Skaneri në privat 14000-17000 lekë
A patient with COVID 19 while battling the virus also has a high cost of drug treatment. While many citizens refuse masks and distances, then they will have to make almost 350 to 850 thousand new lek for prescription drugs, always if they do not end up in hospital with dizzying bills.

If you do not follow the free terms, COVID will weigh you down in your pockets
If the irresponsibility to follow the protocols continues considering COVID 19 a common flu, the bill that weighs on your pockets will tell you another fact. We all know that an ordinary flu would pass with an anti-flu 500 lek, nafazoline 430 and a few days off and in the worst case with fever medication or antibiotic, but the prescription of a person affected by COVID has no end.

This is one of the prescriptions of a patient with COVID 19, where the medications prescribed by the doctor are read, and it is a cure for patients who pass the disease in home quarantine. The doctor has recommended two antibiotics, Roxipine which is intramuscular injection, Tavanic antibiotic with tablet, dexamethasone, vitamins and blood thinner. But prescriptions vary by making modifications for each patient.

If you refuse to wear a mask and distance then you will have to prepare to empty your pockets with a cure that goes 25 thousand old to 60 thousand old in one day, and the cost for 14 days goes from 350 thousand old up to 8 percent of 40 thousand old lekë only for medicines.

Excluding 140 thousand to 170 thousand lekë making a scanner that is always safer than a buffer to identify the presence of COVID 19. In this case always if you will not be able to go to the hospital for treatment on specialized. In this case you will need to add in the yogurt as well

HOW MUCH DOES 14 DAYS OF ISOLATION OF A VOCATION WITH COVID-19 COST?
– Oximeter – 3000 or 6000 ALL
– Antibiotic tablets by mouth about 1100 ALL for 5 days
– Venous antibiotics (470-2700 / ALL per vial) for 1 person need a minimum of 7-14 vials per cure
– Year C / D / B-Complex / Probiotics, salts … depends on the patient’s budget
– Solvent of secretions, on average 1100 ALL for a month that the cough does not go away easily.
– Blood thinner tablet, the simplest about 200 ALL for a month
– The most efficient cast diluent about 300 / lek tablets or 500 lek injection
– Oxygen device, about 10000 ALL per month for rent
– Masks, about 300/400 ALL, you need 10 pieces to change them
– Alcohol, disinfectant, 80-800 ALL per bottle
– Private scanner 14000-17000 ALL