Pas zhurmës së madhe në media, për të përjashtuarit nga lista e kandidatëve për deputetë, të disa emrave të njohur në Partinë Demokratike, ishte vetë selia blu, e cila publikoi listën me 13 emra, që janë lënë në listën e pritjes së aprovimit nga ana e Komisionit.

Në listën e të përjashtuarve ishin: ANDON FRROKAJ, ARBEN KASHAHU, ENDRI HASA, ERVIN SALIANJI, FATBARDHA KADIU, IZMIRA ULQINAKU, LINDITA METALIAJ, LORENC LUKA, LUAN BACI, NADIRE MEÇORAPAJ, ROMEO GURAKUQI, TRITAN SHEHU dhe XHEMAL GJUNKSHI.

Disa prej të përjashtuarve kanë reaguar në rrjetet e tyre sociale, duke thënë se ata do ti binden çdo vendimi të kryesisë dhe të strukturave të partisë, dhe jo vlerësimeve të Komisionit, dhe se fati i tyre do të vendosej nga kreu demokrat Lulzim Basha.

Por a mund të rifuten ata në listë, pas vendimit të Komisionit të Vlerësimit?

Të gjitha gjasat janë që jo! Ka qenë vetë kreu demokrat, ai i cili ka përkufizuar qartë se çfarë do të ndodhë me të gjithë kandidatët që Komisioni i lë në listën e pritjes. Të gjithë këta pëersona, thuhet në dokumentin e firmosur nga Basha, mund të jenë pjesë e qeverisë, nëse PD fiton zgjedhjet por jo në listën e deputetëve.

“Kandidatët që nuk përzgjidhen në fazën finale, kalojnë në listën e kandidatëve që iu shtyhet aprovimi. Lista e kandidatëve që i shtyhet aprovimi përbën një listë të certifikuar të burimeve njerëzore të PD, që mund të përdoret për përfaqësimin e Partisë në nivele ekzekutive polirike, në detyra shtetërore si funksionarë politik apo shtetëror të nivelit drejtues, apo si përfaqësues në këshillat lokal“, thuhet në dokument.

Mbetet për t’u parë nëse do të ketë surpiza të momenteve të fundit, por në të kundërtën vetë të përjashtuarit duhet të jenë të interesuarit e parë që PD të fitojë zgjedhjet e radhës, në mënyrë që të mund të shpresojnë ndonjë pjesë torte të pushtetit.

Vetë Salianji në një reagim të bërë mbrëmë në rrjetet sociale, duket se e pranonte në njëfarë forme vendimin e marrë nga Komisioni, ku shtonte se i vetmi qëllim i tij do të ishte fitorja e demokratëve.

”Beteja e gjatë opozitare më ka shërbyer të kuptoj se cili person dua të jem në politikë. Unë nuk kam përfituar dhe as jam konsumuar në pushtet. Kam sakrifikuar e investuar fort në betejën opozitare . Falë kësaj beteje mbështetja masive e demokratëve nuk më ka munguar në asnjë hap të rrugëtimit politik. Në zgjedhjet e fundit me mirënjohje pohoj se isha më i vleresuari nga anëtarësia e Partisë Demokratike.

Po aq me mirënjohje përmend rezultatin më të mirë që ka marrë PD në zgjedhjet e fundit parlamentare në qarkun ku garova falë mbeshtetjes tuaj dhe të qytetar

Për këtë dhe vetëmbesimi dhe forca mbështetet tek ju, si vlerësuesit më të rëndësishēm e legjitim. Për këtë misioni im është një dhe i vetëm, demokratët të jenë fitues”, shkruante Salianji në postimin e tij, ndërsa Tritan Shehu ishte më refuzues ndaj vendimit, duke thënë se ai i bindej vetëm kryesisë së partisë.

 

After the big noise in the media, for the excluded from the list of candidates for deputies, of some well-known names in the Democratic Party, it was the blue headquarters itself, which published the list of 13 names, which are left on the waiting list for approval by of the Commission.

In the list of excluded were: ANDON FRROKAJ, ARBEN KASHAHU, ENDRI HASA, ERVIN SALIANJI, FATBARDHA KADIU, IZMIRA ULQINAKU, LINDITA METALIAJ, LORENC LUKA, LUAN BACI, GAPHU, ROMIH XOM.

Some of the expelled have reacted on their social networks, saying that they will obey every decision of the leadership and party structures, and not the assessments of the Commission, and that their fate would be decided by the democratic leader Lulzim Basha.

But can they be put back on the list, following the decision of the Evaluation Commission?

In all likelihood it is not! It was the Democratic leader himself who clearly defined what would happen to all the candidates the Commission leaves on the waiting list. All these persons, it is said in the document signed by Basha, can be part of the government, if the DP wins the elections but not in the list of deputies.

“Candidates who are not selected in the final stage, pass to the list of candidates whose approval is postponed. The list of candidates to which the approval is postponed constitutes a certified list of human resources of the DP, which can be used to represent the Party at political and executive levels, in state positions as political or state officials at the leadership level, or as representatives in local councils. , the document states.

It remains to be seen if there will be last-minute surprises, but otherwise the excluded themselves should be the first interested parties for the DP to win the next election, so that they can hope for a piece of the cake of power. .

Salianji himself, in a reaction made last night on social networks, seems to accept in some form the decision taken by the Commission, where he added that his only goal would be the victory of the Democrats.

“The long opposition battle has served me to understand which person I want to be in politics. I have neither benefited nor been consumed in power. I have sacrificed and invested heavily in the opposition battle. Thanks to this battle, I have not lacked the massive support of the Democrats in any step of the political journey. In the last election I gratefully stated that I was the most appreciated by the membership of the Democratic Party.

I am just as grateful for mentioning the best result that the DP has received in the last parliamentary elections in the district where I ran thanks to your and the citizen’s support.

For this and self-confidence and strength rely on you, as the most important and legitimate assessors. For this, my mission is one and only, the Democrats to be winners “, wrote Salianji in his post, while Tritan Shehu was more reluctant to the decision, saying that he obeyed only the party leadership.