Një multimilioner nga Las Vegas, ofron 1 milion dollarë shpërblim për të gjetur përgjigjen e pyetjes: A ka jetë pas vdekjes?

Robert Bigelow, 75 vjeç, i cili është pronari i “Budget Suites” në Amerikë, në muajin qershor themeloi Institutin Bigeloë për studimin e vetëdijes.

Ai njoftoi një konkurs ku shkencëtarët që do të marrin pjesë duhet të jenë të informuar mbi fushën e neurologjisë dhe psikologjisë.

Kandidatët duhet të paraqesin deri më 1 gusht një tezë prej 25,000 fjalësh, ku të argumentojnë nëse shpirti jeton edhe pasi trupi vdes.

Përgjigjet do të shqyrtohen me kujdes nga një grup shkencëtarësh të mjekësisë dhe fituesi do të shpallet më 1 nëntor.

A multimillionaire from Las Vegas, offers $ 1 million reward to find the answer to the question: Is there life after death?

Robert Bigelow, 75, who owns the Budget Suites in America, founded the Bigelow Institute for the Study of Consciousness in June.

He announced a competition where the scientists who will participate should be informed on the field of neurology and psychology.

Candidates must submit a 25,000-word thesis by August 1, arguing whether the soul lives even after the body dies.

The answers will be carefully reviewed by a group of medical scientists and the winner will be announced on November 1st.