Me vdekjet që arritën në nivele rekord në 2020-s, si rrjedhojë e pasojave fatale të pandemisë së Covid-19 dhe tendencën rënëse të lindshmërisë, për herë të parë në historinë e Shqipërisë shtesa natyrore e popullsisë ishte negative në vitin që sapo lamë pas.

Sipas të dhënave paraprake nga Drejtoria e Gjendjes Civile, vdekjet në total në vend ishin 28,026 persona në 2020-n, me një rritje të fortë prej gati 28% në krahasim me vitin e mëparshëm, ose rreth 6 mijë persona më shumë se viti i mëparshëm, duke shënuar një nivel rekord historik të lartë.

Për të njëjtën periudhë, sipas akt lindjeve, në vend u regjistruan rreth 27,600 lindje, me një tkurrje të lehtë prej 0.2%. Për herë të parë në historinë e vendit, vdekjet i tejkaluan lehtë lindjet (me rreth 400 persona).

Ky është niveli më i ulët i shtesës natyrore të popullsisë, së paku që nga viti 1948, pak vite pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore, sipas të dhënave të INSTAT. Por të dhënat më të hershme, por jo të grupuara vit pas viti, tregojnë se Shqipëria ka shtesën natyrore të popullsisë në nivelin më të ulët që nga viti 1923, që kur ka nisur regjistrimit, pasi shtesa e popullsisë gjatë viteve 1923-1945, sipas të dhënave zyrtare, ishte mesatarisht mbi 18 mijë persona në vit.

Që prej kulmimit, në fillim të viteve ’90, shtesa natyrore e popullsisë ka ardhur në rënie të vazhdueshme, duke reflektuar rritjen e moshës mesatare të popullsisë, nivelin e lartë të emigracionit, zvogëlimin e familjeve dhe rënien e fertilitetit (aktualisht rreth 1.35 lindje për grua, ndër më të ulëtat në Europë).

Në vitin 1900, shtesa natyrore e popullsisë ishte rreth 64 mijë persona, ndërsa në 2019-n zbriti në rreth 6 mijë persona, sipas të dhënave të INSTAT, duke shkuar drejt tendencës së barazimit të lindjeve me vdekjeve për një periudhë disa vjeçare. Por, pandemia e Covid-19 e përshpejtoi këtë proces, për shkak të numrit të lartë të fataliteteve.

Shqipëria bëhet në këtë mënyrë vendi i dytë në rajon, pas Serbisë, me shtesë natyrore negative.

Një tjetër faktor që ndikon në rënien e popullsisë është dhe niveli i lartë i emigracionit në dekadat e fundit, me rreth 40% të popullsisë që jeton jashtë. Tendenca e emigrimit është përshpejtuar sërish vitet e fundit, duke përfshirë dhe largimin e familjeve. Shifrat zyrtare të INSTAT tregojnë se gjatë vitit 2011-2019 janë larguar nga vendi mbi 360 mijë persona, ose 13% e popullsisë banuese në vitin 2011. Rezultatet dolën nga anketa e madhe e emigracionit që zhvilloi INSTAT, në bashkëpunim me donatorët në rreth 20 mijë familje (anktea u zhvillua në prill-korrik 2019). Anketa ka zbuluar një fakt të frikshëm në dekadën e kaluar, pasi fenomeni është zgjeruar në emigrimin e së gjithë familjes. Gjatë 10-vjeçarit të fundit janë larguar nga vendi 6,6% e familjeve, gjithsej 49,500 të tilla, ndërsa në vitet 2001-2011 ishin larguar 4.4% e njësive familjare.

Sipas të dhënave të fundit të INSTAT, popullsia rezidente e Shqipërisë në fillim të 2020-s ishte rreth 2.85 milionë persona, por do të jetë censi i radhës (i parashikuar për në 2020, por tashmë i shtyrë për në 2022), që do të tregojnë shifrat e vërteta të personave që kanë mbetur në Shqipëri. /Monitor

With deaths reaching record levels in 2020, as a result of the fatal consequences of the Covid-19 pandemic and the declining fertility trend, for the first time in the history of Albania the natural increase of the population was negative in the year we just left behind.

According to preliminary data from the Directorate of Civil Status, total deaths in the country were 28,026 people in 2020, with a strong increase of almost 28% compared to the previous year, or about 6 thousand people more than the previous year , marking a record high historical level.

For the same period, according to the birth certificate, about 27,600 births were registered in the country, with a slight contraction of 0.2%. For the first time in the country’s history, deaths easily exceeded births (by about 400 people).

This is the lowest level of natural increase of the population, at least since 1948, a few years after the end of the Second World War, according to INSTAT data. But the earliest data, but not grouped year after year, show that Albania has the natural increase of the population at the lowest level since 1923, since the census began, as the increase of the population during the years 1923-1945, according to According to official data, it was on average over 18 thousand people per year.

Since its peak in the early 1990s, natural population growth has been steadily declining, reflecting an increase in the average age of the population, high levels of emigration, declining households, and declining fertility (currently around 1.35 births per woman, among the lowest in Europe).

In 1900, the natural increase of the population was about 64 thousand people, while in 2019 it dropped to about 6 thousand people, according to INSTAT data, moving towards the trend of equalizing births to deaths for a period of several years. But the Covid-19 pandemic accelerated this process, due to the high number of fatalities.

Albania thus becomes the second country in the region, after Serbia, with negative natural additions.

Another factor influencing the population decline is the high level of emigration in recent decades, with about 40% of the population living abroad. The trend of emigration has accelerated again in recent years, including the departure of families. Official INSTAT figures show that during 2011-2019 more than 360 thousand people left the country, or 13% of the resident population in 2011. The results came from the large immigration survey conducted by INSTAT, in cooperation with donors in about 20 thousand families (the survey took place in April-July 2019). The survey has revealed a frightening fact in the past decade, as the phenomenon has expanded to the emigration of the whole family. During the last 10 years, 6.6% of families have left the country, a total of 49,500, while in the years 2001-2011, 4.4% of family units had left.

According to the latest INSTAT data, the resident population of Albania at the beginning of 2020 was about 2.85 million people, but it will be the next census (projected for 2020, but already postponed to 2022), which will show the real numbers of people who have remained in Albania.