Disa mjekë italianë kanë publikuar një raport specifik sipas përvojës së tyre se si mund të trajtojmë koronavirusin në shtëpi.

Sipas tyre, ky është një trajtim që aplikohet në shtëpi nën mbikëqyrjen e mjekut, në mënyrë që pacienti të mjekohet që në momentin e parë dhe të mos ketë nevojë të shtrohet në spital.

Raporti është nënshkruar nga 200 mjekë italianë nga rajone të ndryshme, duke përfshirë mjekë nga sistemi kombëtar shëndetësor i vendit fqinj.

Duhet të theksohet se ky është një raport për trajtimin e Covid-19 në shtëpi gjatë valëve të para dhe të dyta të pandemisë, ndërsa nuk është sqaruar nëse ky raport funksionon edhe për variantet e reja të Covid që janë shfaqur në muajin e kaluar, në Afrikën Jugut dhe Brazil.

Më poshtë është raporti i përkthyer në shqip nga Abcnews.al

Hipoteza 1: COVID-19 përbëhet nga 3 faza, sipas indikacioneve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë:

A)Faza 1 (Infeksioni i Hershëm): Simptomat janë të ngjashme me gripin me ethe të vazhdueshme por të pakta, dhimbje koke, artralgji (dhimbje e kyçeve) dhe mialgji (dhimbje e muskujve).

B) Faza 2 (Faza pulmonare): Simptomat lidhen me traktit respirator, pacienti ka gulçim, dhimbje gjoksi).

C) Faza 3 (Faza e hiperinflamacionit): Simptomat e raportuara janë inflamacioni në shumë organe, tromboembolizmi( mpiksja e gjakut) dhe mundësia e madhe e zhvillimit të trombozës.

Qëllimi i këtij regjimi është të shmangë, për aq sa është e mundur, shtrimin në spital dhe vdekshmërinë e pacientëve me Covid-19 duke u trajtuar në shtëpi për fazat 1 dhe 2.

Hipoteza 2: Gjatë fazës së parë nuk është i rekomandueshëm trajtimi me paracetamol (i cili ul glutationin dhe nuk është një ilaç anti-inflamator), dhe pacienti nuk duhet të presë thjesht duke vëzhguar simptomat .

Hipoteza 3: Prandaj është i nevojshëm trajtimi i simptomave inflamatore me ilaçe që janë testuar efektive dhe me antibiotikë, pa pritur rezultatin e testit. Koha është më e rëndësishme se testi.

Hipoteza 4: Asnjë nga antiviralët e sugjeruar për trajtimin e COVID-19 nuk ka treguar efektivitet.

Hipoteza 5: Studimet e fundit tregojnë një lidhje midis florës së zorrëve dhe sëmundjes COVID-19. Simptomat përkatëse tregojnë fillimin e sëmundjes.

Qëllimet kryesore të trajtimit:

1) Ndërhyrja në kohë

2) Regjimi i thjeshtë i ilaçeve, i memorizuar lehtësisht nga komunikimi me anë të telefonit.

3) Përdorimi i menjëhershëm i ilaçeve që kemi në dispozicion.

4) Trajtimi në mënyrë korrekte me qëllim mbledhjen e të dhënave për studime shkencore.

5) Kostot financiare (pasi në shumë raste, kostoja e trajtimit paguhet e gjitha nga pacienti).

Trajtimi në fazën 0 (pacienti pozitiv por asimptomatik)

A)

Vitaminë C of 500 mg 1 + 1 / në ditë

Vitaminë D3 10,000 UI / në ditë

Vitaminë K2 200 mcg / në ditë

Quercetin 500 mg / në ditë

Lactoferrin 300-400 mg / në ditë

Picolinate zinc 30 mg / në ditë

Resveratrol 500-1000 mg / në ditë

B) Gjithashtu rastet pozitive por asomptomatike duhet të qëndrojnë të izoluar, të mbajnë dietë , dhe gjithashtu kontroll adekuat të hidratimit dhe oksigjenit.

Kujdes: Rekomandohet që të mos ndërprisni asnjë trajtim me antikoagulues ose antikoagulante.

Trajtimi në shtëpi gjatë fazë së parë

Ilaçet që do të përdoren shënohen me shkronja të zeza, duke marrë parasysh në çdo rast që pacienti mund të marrë edhe ilaçe të tjera.

Ilaçet anti-inflamatore që mund të përdoren – por jo në kombinim me ilaçe të tjera brenda 72 orëve nga fillimi i simptomave (kollë, dhimbje fyti, ethe, mpirje, humbje të shijes).

-Acid acetilsalicilik, 500 mg x 2 / deri në 10 ditë pas ushqimit

-Indomethacin, 50 mg x3/ para ushqimit

-Ibuprofen, 600 mg x 2 / deri në 10 ditë maksimumi pas ushqimit

-Celecoxib, 400 + 200 mg në ditën e parë në dy doza të ndryshme, pastaj 200 mg 1 ose 2 pilula / ditë deri në 10 ditë maksimalisht pas ushqimit

-Hidroksiklorokinë, 2 kapsula prej 200 mg x 2 / në ditën e parë. Më pas 1 kapsulë prej 200 mg 2 / për 5 ditë të tjera (imunomodulues, anti-inflamator dhe antikoagulues për përdorim në 5 ditët e para të sëmundjes). Sigurohuni që pacienti nuk po merr antikoagulante të tjerë.

-Ilaçet gastro-protective me një dozë të vetme për parandalimin e lezioneve gastrike të shkaktuara nga ilaçet anti-inflamatore ose kortizoni.

Antibiotikë

Azitromicina, 500 mg / për 6 ditë

Cefditoren Pivoxil (200 mg në ditën e parë dhe më pas 100 mg / për 7 ditë

Doxycycline, 400 mg x 2 / për 7 ditë

Ceftriakson, 1 gr x 2 / për 7 ditë

Hollues gjaku

Natoksid enoksaparin

4000 UI x 2 / në ditë për pacientë <50-70 Kg 6000 UI x 2 / në ditë për pacientë> 70-100 Kg

8000 UI x 2 / në ditë për pacientë> 100 Kg

Trajtimi i hershëm rekomandohet për personat që kanë tension të lartë, diabetikë, njerëz me sëmundje të zemrës, obezë, duhanpirës. Nuk duhet të përdorni kontraceptivë.

Ilaçe për trajtimin e kollës

Levodopropizine, nëse është e nevojshme

Dextromethorphan, nëse është e nevojshme

Ilaçe për trajtimin e diarresë

Loperamide, nëse është e nevojshme

Faza e dytë e trajtimit në shtëpi

Pas 4 ditësh nga fillimi i simptomave dhe / ose joefektivitetit të ilaçeve të fazës 1 dhe / ose nëse keni gulçim, dhimbje gjoksi, apo nëse nuk mbusheni dot me oksigjen.

Kortikosteroidet

Deksametazon, 0,75 mg 4 kapsula x 2 / për 10 ditë

Prednison, 25 mg x 2 / për 5 ditë.

Metilprednisolon, 16 mg x 2 / për 5 ditë

Hollues gjaku

Natoksid enoksaparin

4000 UI x 2 / në ditë për pacientë <50-70 Kg 6000 UI x 2 / në ditë për pacientë> 70-100 Kg

8000 UI x 2 / në ditë për pacientë> 100 Kg

Terapia me oksigjen

FR> 14 / Min + SpO2 <92% AA SpO2 <90% AA, 5 L / min (vlerësimi SpO2 / 4h) Ή filloni me 3 L / më pas rregulloni shpejtësinë çdo 30-60 minuta (për çdo 1 L / min mund të rritet me 2/3% SpO2) për të arritur SpO2> 92.

Vlerësoni nëse pas 4 ditësh trajtimi me oksigjen është <90% ose <88% . Ilaçe për lehtësimin e frymëmarrjes Beclomethasone / formoterol, 2 spërkatje x 3-4 herë në ditë (sipas udhëzimit nga mjeku juaj) Astma Modelucast, 10 mg cpr X os X 4 javë Vitamina Sipas gjykimit të mjekut, pacientët që janë në fazën 0 mund të marrin vitamina. Kujdes: Personat që marrin hidroksiklorokinë, siç rekomandohet nga Agjencia Italiane e Barnave më 22 dhjetor 2020, duhet të pajisen me masat e duhura parandaluese për të minimizuar rreziqet dhe kanë nevojë për monitorim të kujdesshëm për: A) QT / ose faktorët e njohur të rrezikut që mund të zgjasin këtë interval si: insuficienca kardiake, AMI, bradikardia (<50 bpm), aritmitë e mëparshme hiperaktive ventrikulare, hipokalaemia dhe / ose hipomagnezemia. B) Hipoglikemia edhe në mungesë të terapisë hipoglikemike (paralajmëroni pacientët për këtë rrezik). C) Pamjaftueshmëri hepatike ose renale. D) Mungesa e glukozës 6-fosfat dehidrogjenazës, porfirisë, psoriazës. E) Probleme të syve, të tilla si degjenerimi makular dhe retinopatia. F) Çrregullime psikiatrike. Kujdes: Përdorimi i hidroksiklorokinës merret me recetë të mjekut. Duhet të theksohet se Harvey Risch, Profesor i Epidemiologjisë në Universitetin Yale në SHBA, sugjeroi që ilaçet ivermektinë të përdoren për Fazën 1, e cila, megjithatë, përmendet në disa raporte në Brazil dhe Shtetet e Bashkuara, por nuk përshkruhet në raportin nga Agjencia Italiane e Barnave për përdorim në terapitë eksperimentale kundër Covid-19. Some Italian doctors have published a specific report based on their experience on how we can treat coronavirus at home. According to them, this is a treatment that is applied at home under the supervision of a doctor, so that the patient is treated from the first moment and does not need to be hospitalized. The report was signed by 200 Italian doctors from different regions, including doctors from the neighboring country's national health system. It should be noted that this is a report on the treatment of Covid-19 at home during the first and second waves of the pandemic, while it is not clarified whether this report also works for the new variants of Covid that appeared last month, in South Africa and Brazil. Below is the report translated into Albanian by Abcnews.al Hypothesis 1: COVID-19 consists of 3 phases, according to the indications of the World Health Organization: A) Stage 1 (Early Infection): The symptoms are similar to the flu with persistent but rare fever, headache, arthralgia (joint pain) and myalgia (muscle pain). B) Stage 2 (Pulmonary stage): Symptoms are related to the respiratory tract, the patient has shortness of breath, chest pain). C) Stage 3 (Hyperinflammation phase): Reported symptoms are inflammation in many organs, thromboembolism (blood clot) and the high possibility of developing thrombosis. The purpose of this regimen is to avoid, as far as possible, the hospitalization and mortality of patients with Covid-19 being treated at home for stages 1 and 2. Hypothesis 2: During the first stage treatment with paracetamol (which lowers glutathione and is not an anti-inflammatory drug) is not recommended, and the patient should not wait simply by observing the symptoms. Hypothesis 3: It is therefore necessary to treat inflammatory symptoms with drugs that have been tested effectively and with antibiotics, without waiting for the test result. Time is more important than the test. Hypothesis 4: None of the suggested antivirals for the treatment of COVID-19 has shown effectiveness. Hypothesis 5: Recent studies show an association between intestinal flora and COVID-19 disease. Relevant symptoms indicate the onset of the disease. Main goals of treatment: 1) Timely intervention 2) Simple medication regimen, easily memorized by telephone communication. 3) Immediate use of available medicines. 4) Treatment correctly in order to collect data for scientific studies. 5) Financial costs (as in many cases, the cost of treatment is paid entirely by the patient). Stage 0 treatment (positive but asymptomatic patient) A) Vitamin C of 500 mg 1 + 1 / day Vitamin D3 10,000 IU / day Vitamin K2 200 mcg / day Quercetin 500 mg / day Lactoferrin 300-400 mg / day Zinc picolinate 30 mg / day Resveratrol 500-1000 mg / day B) Also positive but asymptomatic cases should stay isolated, diet, and also adequate hydration and oxygen control. Caution: It is recommended that you do not discontinue any anticoagulant or anticoagulant treatment. Home treatment during the first stage The medications to be used are marked in bold, taking into account in any case that the patient may be taking other medications as well. Anti-inflammatory drugs that can be used - but not in combination with other drugs within 72 hours of the onset of symptoms (cough, sore throat, fever, numbness, loss of taste). -Acetylsalicylic acid, 500 mg x 2 / up to 10 days after meals -Indomethacin, 50 mg x3 / before meals -Ibuprofen, 600 mg x 2 / up to 10 days maximum after meals -Celecoxib, 400 + 200 mg on the first day in two different doses, then 200 mg 1 or 2 pills / day for up to 10 days maximum after meals -Hydroxychloroquine, 2 capsules of 200 mg x 2 / on the first day. Then 1 capsule of 200 mg 2 / for another 5 days (immunomodulatory, anti-inflammatory and anticoagulant for use in the first 5 days of illness). Make sure the patient is not taking other anticoagulants. Single-dose gastro-protective drugs to prevent gastric lesions caused by anti-inflammatory drugs or cortisone. Antibiotics Azithromycin, 500 mg / for 6 days Cefditoren Pivoxil (200 mg on the first day and then 100 mg / for 7 days Doxycycline, 400 mg x 2 / for 7 days Ceftriaxone, 1 gr x 2 / for 7 days Blood thinner Natoksid enoxaparin 4000 UI x 2 / day for patients <50-70 Kg 6000 UI x 2 / day for patients> 70-100 Kg 8000 UI x 2 / day for patients> 100 Kg Early treatment is recommended for people who have high blood pressure, diabetics, people with heart disease, obesity, smokers. You should not use contraceptives. Cough medicine Levodopropizine, if necessary Dextromethorphan, if necessary Medications to treat diarrhea Loperamide, if necessary The second phase of home treatment After 4 days from the onset of symptoms and / or ineffectiveness of stage 1 medication and / or if you have shortness of breath, chest pain, or if you can not get enough oxygen. Corticosteroids Dexamethasone, 0.75 mg 4 capsules x 2 / for 10 days Prednisone, 25 mg x 2 / for 5 days. Methylprednisolone, 16 mg x 2 / for 5 days Blood thinner Natoksid enoxaparin 4000 UI x 2 / day for patients <50-70 Kg 6000 UI x 2 / day for patients> 70-100 Kg 8000 UI x 2 / day for patients> 100 Kg Oxygen therapy FR> 14 / Min + SpO2 <92% AA SpO2 <90% AA, 5 L / min (SpO2 / 4h rating) . Start with 3 L / then adjust the speed every 30-60 minutes (for every 1 L / min it can be increased by 2/3% SpO2) to reach SpO2> 92. Assess if after 4 days the oxygen treatment is <90% or <88%. Respiratory relief medications Beclomethasone / formoterol, 2 sprays x 3-4 times a day (as directed by your doctor) Asthma Modelucast, 10 mg cpr X os X 4 weeks Vitamin At the doctor's discretion, patients who are in stage 0 can take vitamins. Caution: Persons receiving hydroxychloroquine, as recommended by the Italian Drug Agency on 22 December 2020, should be provided with appropriate preventive measures to minimize the risks and need careful monitoring for: A) QT / or known risk factors that may prolong this interval such as: heart failure, AMI, bradycardia (<50 bpm), previous hyperactive ventricular arrhythmias, hypokalaemia and / or hypomagnesemia. B) Hypoglycemia even in the absence of hypoglycemic therapy (warn patients of this risk). C) Hepatic or renal insufficiency. D) Lack of glucose 6-phosphate dehydrogenase, porphyria, psoriasis. E) Eye problems, such as macular degeneration and retinopathy. F) Psychiatric disorders. Caution: The use of hydroxychloroquine is prescribed by a doctor. It should be noted that Harvey Risch, Professor of Epidemiology at Yale University in the US, suggested that ivermectin be used for Phase 1, which, however, is mentioned in some reports in Brazil and the United States, but is not described in the report by the Italian Agency of Drugs for use in experimental therapies against Covid-19.