Qeveria italiane synon të nisë një amnisti të re, të njohur atje si “Sanatoria”, për të rregulluar më shumë se 600 mijë emigrantë të paligjshëm, njoftuan mediat italiane. Kjo është shpallur nga Ministrja e Brendshme, Luciana Lamorgese, që po përgatit një ligj për rregullimin e të huajve që kanë hyrë ilegalisht në Itali. Kërkesat janë: zotërimi i një kontrate pune në Itali dhe pagesa e madhe.

Shifra nuk dihet me saktësi, por mund të jetë e njëjtë, 1000 euro, siç u dha në amnistinë e mëparshme në 2012.

Kontributi do të duhet të paguhet nga punëdhënësi i interesuar për punonjësin e tij, për shembull, nga një ndërmarrje industriale ose bujqësore ose qoftë dhe një familje që ka punësuar shërbëtorë apo kujdestarë në shtëpi.

Nuk është e lehtë të vlerësohet numri i të huajve që përfitojnë nga amnistia, po mendohet rreth 600 mijë.

Ministria ende nuk e ka bërë të ditur se cila do të jetë periudhë minimale e qëndrimit të të huajve në Itali, që duhet për t’i marrë në konsideratë. E sigurt është vetëm që prania e tyre në Itali duhet të dokumentohet në një mënyrë të caktuar nga organet publike, jo thjesht të deklarohet nga i interesuari, për të shmangur kështu abuzimet.

Por nga ligji nuk do të përfitojnë ata që kanë një urdhër dëbimi për shkeljen e rendit publik apo sigurisë, për terrorizëm apo emigrantë të rrezikshëm për shoqërinë a që janë dënuar tashmë për krime dhe duhet të arrestohen.

Amnistia do të jetë pjesë e një projektligji më të gjerë që formulon politikat e emigracionit dhe kushtet e qasjes së të hujave në Itali.

The Italian government intends to launch a new amnesty, known as the “Sanatoria”, to regulate more than 600,000 illegal immigrants, Italian media reported. This was announced by Interior Minister Luciana Lamorgese, who is drafting a law regulating foreigners who have entered Italy illegally. Requirements are: owning an employment contract in Italy and paying large.

The figure is not known precisely, but it could be the same, 1,000 euros, as granted in the previous amnesty in 2012.

The contribution will have to be paid by the employer concerned for his employee, for example, an industrial or agricultural enterprise or even a family that has employed domestic servants or caretakers.

It is not easy to estimate the number of foreigners benefiting from the amnesty, it is thought to be around 600,000.

The ministry has not yet announced what will be the minimum period of stay of foreigners in Italy to consider. It is only certain that their presence in Italy should be documented in a certain way by public authorities, not simply stated by the person concerned, in order to avoid abuse.

But the law will not benefit those who have an expulsion order for violating public order or security, terrorism or dangerous immigrants to society or who have already been convicted of crimes and must be arrested.

The amnesty will be part of a broader bill that formulates immigration policies and the conditions of access to Italy in Italy.