Disa gjethe e lule të freskëta kanë çelur në degën e gjëmbaçit në këmbët e Krishtit të kryqëzuar në kishën Santi Silverio e Domitilla, në ishullin italian Ponza, në detin Tiren.

Kurora ishte thurrur nga detarët e ishullit dhe u vendos për devotshmëri në këmbët e Krishtit. Disa gjethe të vogla kishin nisur të dilnin prej saj dhe në periudhën e Krishtlindejve në fund të vitit të shkuar, por fenomeni u përsërit këto ditë madje dhe me disa lule të vogla, çka ka mrekulluar priftin e kishës së portit të Ponza:

«Kjo ngjarje më bën të mendoj, se prej vuajtjes Zoti nis lulëzimin e shëndetit, të paqes dhe jetës. Janë tashmë 4 muaj që ai vazhdon të na dhurojë lule e gjethe. Kjo është një shenjë shprese për ne dhe për të gjithë njerëzimin ».

Të njëjtin mendim kishin dhe besimtarët si Erika, e cila shpjegon: «Për atë që beson, kjo është një shenjë që lutjet tona të këtyre ditëve, janë dëgjuar në njëfarë mënyre. Ky është një sinjal i mirë», tha ajo.

Some fresh leaves and flowers have blossomed on the thorny branch at the feet of Christ crucified in the church of Santi Silverio e Domitilla, on the Italian island of Ponza, in the Tyrrhenian Sea.

The wreath was woven by the sailors of the island and was placed for piety at the feet of Christ. Some small leaves had begun to emerge from it in the Christmas period at the end of last year, but the phenomenon was repeated these days even with some small flowers, which has amazed the priest of the church in the port of Ponza:

“This event makes me think that from suffering God begins the flowering of health, peace and life. It’s been 4 months since he continued to give us flowers and leaves. This is a sign of hope for us and for all mankind. ”

Believers like Erika had the same opinion, explaining: “For those who believe, this is a sign that our prayers these days have been heard in some way. This is a good signal, “she said.