Italia nis zbatimin e një dekreti të ri për pranimin e emigrantëve në kuadër të planit për të punësuar qytetarë nga vende jo anëtare të Bashkimit Europian mes të cilëve dhe Shqipëria.

Përgjigjet e 10 pyetjeve më të shpeshta që kanë bërë shumë shqiptarë apo të tjerë të interesuar.

1- Kur ka hyrë në fuqi ligji për punësimin sezonal, jo sezonalë e autonomë në Itali?
Ligji për fluksin emigrator të punonjësve nga vende ekstrakomunitare ka hyrë në fuqi më 13 tetor 2020 me afat kohor deri më 31 dhjetor 2020.

2 – Emigrantë nga cilat vende ektrakomunitare pranohen?

Pranohen të aplikojnë emigrantë nga vendet Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Serbia, Sri Lanka. Moldavia Mali, Marok, Filipine, Algjeria, Bangaldesh, Bosnja-Hercegovina., Bregu o Fildishtë, Korea, Egjipti, Salvador, Gambia, Gana, Japoni. Eriopia, Ukraina, Senegal, Niger e Nigeria.

3- Sa është kuota e pranimit e në cilat sektorë të ekonomisë italiane pranohen të aplikojnë?

Qeveria italiane ka vënë ën dispozicion 30 850 kuota pranimi emigrantësh të ndara në dy kategori: 18 000 për punësim sezonalë, në bujqësi, blegtori, turizëm. hoteleri e 12 850 kuota janë për puënsim josezonalë, autonomë e për konvertim leje qëndrimi.

4- Kur mund të mis aplikimi online i kërkesave?

Prej datës 13 tetor 2020 në portalin e Ministrisë së Brendshme Italiane janë të disponueshme modulet e kërkesave online.

Për punësim jo sezonalë, autonomë e konvertim diplome, dita e pranimit nis më ora 9.00 datë 22 tetor me afat kohor deri më 31 dhjetor 2020.

Për punësim sezonalë pranimi i kërkesave nis më 27 tetor 2020 ora 9.00 e me afat kohor deri më 31 dhjetor 2020.

5- Si mund të aplikohet për 18 mijë kuotat e punësimit sezonalë?

Aplikimi bëhet online përmes portalit ëeb të Minsitrisë së Brendshme italiane e kanë të drejtë të apikojnë të gjithë emigrantët nga vendet e listës së mësipërme që kanë siguruar një vend pune, pra që një punëdhënës italian apo i huaj me aktivitet në Itali është i gatshëm ta punësoj.

6000 nga këto kuota i janë rezervuar organizmave profesionalë e shoqatave të sipërmarrësve në këto sektorë që mund të prezantojnë kërkesat për punësim e të aplikojnë online deri në fazën finale të punësimit të emigrantëve.

1000 prej këtyre kuotave u janë rezervuar emigrantëve nga vendet në listën e mësipërme që gjatë 5 viteve të fundit janë punësuar të paktën një herë si punëtorë sezonalë në Itali.

6- Kush mund të aplikoj për punësim josezonal, autonomë apo me të drejtë konvertimi leje qëndrimi?

Janë në dispozicion 12 850 kuota emigrantësh për puënsim jo sezonalë, autonomë e për konvertim leje qëndrimi.

6000 nga këto kuota u janë rezervuar sektorëve; autransportit për llogari të personave të tretë, ndërtim e turizëm hoteleri.

4500 prej tyre u janë rezervuar emigrantëve nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Serbia, Sri Lanka. Moldavia Mali, Marok, Filipine, Algjeria, Bangaldesh, Bosnja-Hercegovina., Bregu o Fildishtë, Korea, Egjipti, Salvador, Gambia, Gana, Japoni. Eriopia, Ukraina, Senegal.

1500 të tjera nga vende që gjatë vitit 2020 do të nënshkruajnë marrëveshje bashëkpunimi me Italinë.

7- Sa prej tyre kanë të drejtë konvertimi të lejes së qëndrimit në Itali^

Nga 12 850 kuota të përgjithshme, ligji parashkon 6850 kuota për të drejtë konvertimi leje qëndrimi.

8- Kush ka të drejtë të konvertoj lejen e qëndrimit?

Kanë të drejtë konvertimi të lejes së qëndrimit për punësim ata emgriantë në Itali që kanë leje qëndrimi për motivi studimi, shkollimi, formimi profesional e stazh, si dhe mund të konvertohen lejet e qëndrimit afat gjatë të emigrantëve të ardhur nga vende të tjera komunitare.

9- Cdo të thotë punësim autonomë?

Kanë të drejtë punësimi autonom sipërmarrësit nga vende ekstrakomunitare që kanë një plan investimi në interes të ekonomisë italiane .

Kanë të drejtë të aplikojnë për punësim autonom profesionistë të lirë që duan të ushtrojnë profesionin e tyre sipas normativës ligjore në fuqi.

Kanë të drejtë të aplikojnë për punësim autonomë artsitë me famë, o preofesionistë me karrierë të njohur, të kontaktuar nga ente publike apo private.

Kanë të drejtë të aplikojnë ata persona që duan të ndërtojnë sipërmarrjes start up rinovuese.

10- Punonjësit sezonal mund ta konvertojnë lejen e qëndrimit sezonal për punësim autonomë?

Jo nuk munden, por mund të konvertojnë lejen e tyre të qëndrimit sezonal për punësim më afat gjatë nëse kanë një kontratë pune.

11- Është e mundur të kërkohet leje qëndrimi për punësim shtëpiak (kujdestarë shtëpie)?

Po është e mundur e kanë të drejtë ta kërkojnë emigrantë nga vendet ekstrakomunitare të listës së mësipërme, që kanë kryer programe shkollimi e formimi në Itali. Kanë të drejtë të punësohen në këtë sektorë dhe emigrantë që duan të konvertojnë lejen e qëndrimit nga leje sezonalë, leje studimi, formimi e stazhi si dhe ata që kanë në zotërim një leje qëndrimi në BE.

Italy launches the implementation of a new decree on the admission of emigrants in the framework of the plan to employ citizens from non-EU countries, including Albania.

Ora News journalist Alba Kepi has prepared the answers to the 10 most frequently asked questions asked by many Albanians or other interested parties.

1- When did the law on seasonal, non-seasonal and autonomous employment enter into force in Italy?
The Law on Emigration of Employees from Extra-Community Countries entered into force on 13 October 2020 with a deadline of 31 December 2020.

2 – Immigrants from which extra-community countries are accepted?

Immigrants from Albania, Kosovo, Montenegro, Northern Macedonia, Serbia and Sri Lanka are accepted to apply. Moldova Mali, Morocco, Philippines, Algeria, Bangladesh, Bosnia and Herzegovina., Ivory Coast, Korea, Egypt, El Salvador, Gambia, Ghana, Japan. Eriopia, Ukraine, Senegal, Niger and Nigeria.

3- What is the admission quota and in which sectors of the Italian economy are they accepted to apply?

The Italian government has made available 30 850 immigration quotas divided into two categories: 18 000 for seasonal employment, in agriculture, livestock, tourism. 12 850 hotel quotas are for non-seasonal, autonomous work and for conversion of residence permits.

4- When can I miss the online application form?

From 13 October 2020 on the portal of the Italian Ministry of Interior are available online application modules.

For non-seasonal employment, autonomous and diploma conversion, the day of admission starts at 9.00 on October 22 with a deadline of December 31, 2020.

For seasonal employment, the acceptance of applications starts on October 27, 2020 at 9.00 and with a deadline until December 31, 2020.

5- How can I apply for 18 thousand seasonal employment quotas?

The application is made online through the web portal of the Italian Ministry of Interior. All immigrants from the above list countries who have secured a job have the right to apply, ie an Italian or foreign employer with activity in Italy is ready to hire him. .

6000 of these quotas are reserved for professional bodies and associations of entrepreneurs in these sectors who can submit employment applications and apply online until the final stage of employment of immigrants.

1000 of these quotas are reserved for immigrants from the countries in the above list who during the last 5 years have been employed at least once as seasonal workers in Italy.

6- Who can apply for non-seasonal employment, autonomous or with the right to convert residence permit?

There are 12,850 immigrant quotas available for non-seasonal, autonomous employment and residence permit conversion.

6000 of these quotas are reserved for sectors; road transport on behalf of third parties, construction and hotel tourism.

4500 of them are reserved for emigrants from Albania, Kosovo, Montenegro, Northern Macedonia, Serbia, Sri Lanka. Moldova Mali, Morocco, Philippines, Algeria, Bangladesh, Bosnia and Herzegovina., Ivory Coast, Korea, Egypt, El Salvador, Gambia, Ghana, Japan. Eriopia, Ukraine, Senegal.

Another 1,500 countries that during 2020 will sign cooperation agreements with Italy.

7- How many of them have the right to convert their residence permit in Italy ^

Out of 12 850 total quotas, the law provides 6850 quotas for the right to convert residence permit.

8- Who has the right to convert the residence permit?

Those immigrants in Italy who have a residence permit for the purpose of study, education, vocational training and internship, as well as long-term residence permits of immigrants from other Community countries have the right to convert their residence permit to employment.

9- What does autonomous employment mean?

Entrepreneurs from extra-communal countries who have an investment plan in the interest of the Italian economy are entitled to autonomous employment.

Freelancers who want to practice their profession according to the legal norms in force have the right to apply for autonomous employment.

Well-known arts, or professionals with a well-known career, contacted by public or private entities, have the right to apply for autonomous employment.

Eligible to apply those persons who want to build renewable start up venture.

10- Can seasonal employees convert the seasonal residence permit for autonomous employment?

No they can not, but they can convert their seasonal residence permit to longer term employment if they have an employment contract.

11- Is it possible to apply for a residence permit for home employment (home care)?

Yes, it is possible that immigrants from the extra-communal countries of the above list, who have completed education and training programs in Italy, have the right to request it. Eligible to be employed in this sector and immigrants who want to convert residence permit from seasonal leave, study permit, training and internship as well as those who