Autoritetet italiane janë vënë në lëvizje dhe janë mobilizuar për raketën kineze e cila ka dalë jashtë kontrollit dhe do të bjerë në tokë. Kjo raketë që po bie prej 3 ditësh nga hapësira, parashikohet që të prekë tokën të shtunën vonë ose në orët e para të mëngjesit të së dielës.

Ndërkohë që hyri në atmosferën e planetit tonë ditën e djeshme. Mediat italiane publikuan edhe pamjet e para të raketës italiane pas hyrjes në atmosferë, imazh që është kapur nga një teleskop në Itali.

Askush nuk e di vendndodhjen e saktë se ku do të bjerë kjo raketë. Por ekspertët besojnë se pjesa më e madhe e saj do të shpërbëhet në ajër. Ndërkohë që Mbrojtja Civile në Itali beson se pjesë apo mbetje të raketës hapësinore mund të bien në disa rajone të vendit.

Mediat italiane “Ansa” dhe “TgCom24” raportojnë se rajonet ku ka dyshime që pjesë të raketës mund të bien janë Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Kalabria, Sicilia dhe Sardenja. Ekspertët italianë kanë këshilluar qytetarët që të qëndrojnë në shtëpi.

Autoritetet italiane po ndjekin në vijimësi se çfarë do të ndodhë me raketën, nëse do të shpërbëhet në atmosferë apo nëse do të ndryshojë trajektore. Ndërkohë, shumë institucione në Itali janë mobilizuar në këtë proces.

Këshilltari ushtarak i Kryeministrisë italiane, përfaqësues të Ministrisë së Brendshme, Mbrojtja Civile, forcat zjarrfikëse, Forcat Ajrore dhe institucione të tjera po qëndrojnë në kontakt të vazhdueshëm mes tyre për t’u përditësuar lidhur me zhvillimet më të fundit nga trajektorja e raketës hapësinore.

Ndërkohë, Mbrojtja Civile ka udhëzuar qytetarët që të mos dalin në rrugë gjatë kohës kur pritet edhe rënia e raketës në tokë.

“Qëndroni në shtëpi, larg dyerve dhe dritareve. Nuk ka gjasa që pjesët e mbetura të shkaktojnë shembje të ndërtesave, e që për këtë arsye konsiderohen më të sigurta se vendet e hapura”, ka njoftuar Mbrojtja Civile.

Megjithatë, nuk dihet nëse raketa kineze e dalë jashtë kontrollit do të bjerë në Itali. Në hartën e shteteve të publikuar sot nga BBC ku mendohet rënia e këtij objekti ishte edhe Shqipëria. Në orët në vijim pritet të ketë një konfirmim më të saktë për vendndodhjen se ku do të rrëzohet raketa.

 

Italian authorities have been set in motion and mobilized for the Chinese missile which has gone out of control and will hit the ground. This rocket, which has been falling from space for 3 days, is predicted to hit the ground late Saturday or in the early hours of Sunday morning.

While entering the atmosphere of our planet yesterday. Italian media also published the first images of the Italian rocket after entering the atmosphere, an image that was captured by a telescope in Italy.

No one knows the exact location where this rocket will land. But experts believe most of it will disintegrate in the air. While the Civil Defense in Italy believes that parts or remnants of the space rocket may fall in some regions of the country.

Italian media “Ansa” and “TgCom24” report that the regions where there are suspicions that parts of the missile could fall are Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicily and Sardinia. Italian experts have advised citizens to stay home.

Italian authorities are constantly monitoring what will happen to the rocket, whether it will disintegrate in the atmosphere or change trajectory. Meanwhile, many institutions in Italy have been mobilized in this process.

The military adviser to the Italian Prime Minister, representatives of the Ministry of Interior, Civil Defense, fire brigade, Air Force and other institutions are in constant contact with each other to be updated on the latest developments from the space rocket trajectory.

Meanwhile, the Civil Defense has instructed citizens not to take to the streets during the time when the rocket is expected to fall to the ground.

“Stay at home, away from doors and windows. “It is unlikely that the remaining parts will cause the collapse of buildings, which for this reason are considered safer than open places”, announced the Civil Defense.

It is unknown at this time what he will do after leaving the post. In the map of countries published today by the BBC where it is thought that the fall of this object was Albania. In the following hours, a more accurate confirmation of the location of the rocket is expected.