closeup of a caucasian doctor man holding a world globe with a protective mask with the word coronavirus written in it

Teoritë konspirative në lidhje me përhapjen e koronavirusit vazhdojnë duke shtuar edhe më shumë debatet në lidhje me këtë pandemi globale. Perveç debateve mes shteteve për këtë ka edhe shumë personalitete dhe teknicienë që ngrenë hipoteza të ndryshme në lidhje me këtë gjë.

Një ndër to është edhe Teoricieni Piers Corbyn. Ai gjithashtu mendon se rregullat e qeverisë për distancim social, janë bërë vetëm për të lejuar GPS dhe satelitët 5G të identifikojnë më lehtë individët. Gjithashtu, sipas tij, vaksina në realitet nuk është shpëtimi nga koronavirus, por mjeti me të cilën do t’u instalohet njerëzve mikrochipi. Gjatë një fjalimi të mëparshmë.

Ai ka drejtuar protestën e 3-të që prej përhapjes së Covid-19, kundër rregullave të izolimit. Sipas Daily Mail ai është i bindur në teorinë konspirative se pandemia po përdoret për të instaluar mikrochip tek njerëzit, për të vendosur “rendin e ri botëror”.

73 vjeçari ka folur disa herë publikisht rreth kësaj teorie dhe ka zhvilluar deri më tani 3 protesta. Përgjatë protestës së fundit, është detyruar të ndërhyjë edhe policia, e cila ka arrestuar 2 persona dhe ka nisur hetimet për disa pjesmarrës të tjerë.

Megjithatë, nuk ka ende informacione nëse Piers është një prej personave të arrestuar apo është nën hetim. Pier më përpara ka mbajtur një fjalim, ku pretendonte se pandemia në realitet nuk ekzistonte. Piers ka thënë:

“Masat e bllokimit nuk kanë dështuar, jo sepse janë efektive, por sepse në realitet nuk ekziston pandemia. Numrin më të lartë të vdekjeve do e kemi nga vetmia, vetëvrasjet dhe sëmundjet e tjera që po lihen pas dore. I gjithë ky kaos global, është bërë për të vendosur “rendin e ri” në botë”.

Conspiracy theories about the spread of coronavirus continue to add to the controversy surrounding this global pandemic. In addition to the debates between the states, there are many personalities and technicians who raise various hypotheses about this.

One of them is the theorist Piers Corbyn. He also thinks that the government’s rules for social distancing have been made only to allow GPS and 5G satellites to more easily identify individuals. Also, according to him, the vaccine in reality is not the rescue from coronavirus, but the means by which the microchip will be installed in humans. During a previous speech.

He has led the 3rd protest since the spread of Covid-19, against the rules of isolation. According to the Daily Mail, he is convinced of the conspiracy theory that pandemics are being used to install microchips in humans, to establish a “new world order.”

The 73-year-old has spoken publicly several times about this theory and has held 3 protests so far. During the last protest, the police were forced to intervene, who arrested 2 people and launched an investigation for several other participants.

However, there is still no information on whether Piers is one of those arrested or is under investigation. Pierre has previously given a speech claiming that pandemics did not exist in reality. Piers said:

“The blocking measures have not failed, not because they are effective, but because in reality there is no pandemic. We will have the highest number of deaths from loneliness, suicide and other diseases that are being neglected. “All this global chaos has been done to establish a ‘new order’ in the world.”