Kompania Kurum ka paditur Shqipërinë në arbitrazh ndërkombëtar, duke kërkuar një dëmshpërblim me vlerë të raportuar prej 100 milionë euro për prishjen e kontratës së terminalit të kontejnerëve në portin e Durrësit.

Kompania ‘Durrës Container Terminal’ Sha dhe investitorë të tjerë në koncesionin e përpunimit të kontejnerëve në portin e Durrësit, kanë bërë një padi në arbitrazh pas prishjes së kontratës nga një gjykatë shqiptare dhe sekuestrimin e terminalit nga përmbaruesit.

Çështja kundër Shqipërisë është regjistrua në 23 shtator në Qendrën Ndërkombëtare për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjes së Investimeve, ICSID, në Uashington.

Padia kundër Shqipërisë është regjistruar nga kompanitë e regjistruara në Shqipëri Durres Kurum Shipping shpk, Durres Container Terminal Sha, Metal Commodities Foreign Trade Corp e regjistruar në SHBA dhe Altberg Developments LP në Britani – të cilat janë investitorët në koncesionin e terminalit të kontejnerëve.

Sipas një artikulli në Global Arbitration Review – një revistë e specializuar për çështjet e arbitrazhit, Kurum dhe investitorët e tjerë kërkojnë një dëmshpërblim nga shteti shqiptar të barabartë me 100 milionë euro.

Anulimi i kontratës së koncesioni është ekzekutuar disa muaj më parë, pas një beteje të gjatë ligjore për prishjen e kontratës së partneritet publik private midis kompanisë turke dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.(BIRN)

Kurum Company has sued Albania in international arbitration, seeking a reported compensation of 100 million euros for breach of contract of the container terminal in the port of Durres.

The company ‘Durrës Container Terminal’ Sha and other investors in the container processing concession in the port of Durrës, have filed an arbitration lawsuit after the breach of contract by an Albanian court and the seizure of the terminal by bailiffs.

The case against Albania was registered on September 23 at the International Center for the Settlement of Investment Disputes, ICSID, in Washington.

The lawsuit against Albania was filed by Albanian-registered companies Durres Kurum Shipping shpk, Durres Container Terminal Sha, US-registered Metal Commodities Foreign Trade Corp and Altberg Developments LP in the UK – which are investors in the container terminal concession.

According to an article in the Global Arbitration Review – a magazine specializing in arbitration matters, Kurum and other investors are seeking 100m euros in compensation from the Albanian state.

The cancellation of the concession contract was executed several months ago, after a long legal battle to terminate the public-private partnership contract between the Turkish company and the Ministry of Infrastructure and Energy. (BIRN)