SPAK ka bërë një tjetër goditje, duke sekuestruar pasuri marramendëse, që dyshohet se janë të përftuara nga aktiviteti kriminal.

Nën sekuestro janë vendosur pasuritë e Armand Markut dhe Gerti Markut, të cilët janë të shpallur në kërkim ndërkombëtar për trafik droge në Itali.

Pasuritë e konfiskuara përfshijnë hotel, pishinë, truall dhe biznese të tjera.

Njoftimi i SPAK

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë, ka perfunduar verifikimet ne lidhje me procedimin pasuror nr.1/2021, në kuadër të zbatimit të ligjit Nr.10192, datë 03.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, (ligji antimafia).

Nga ana e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë është kryer hetim pasuror në lidhje me pasuritë e zotëruara nga shtetasit Armand Marku dhe Gerti Marku, si dhe familjarët e afërt të tyre. Nga hetimet e kryera është provuar se :

Shtetasi Armand Marku, rezulton të jetë i shpallur në kërkim ndërkombëtar, nga Interpol Tiranë, pasi gjykata e Milanos me vendim nr. 1731, viti 2017 e ka dënuar me gjashtë vjet e dy muaj heqje lirie për veprat penale “Trafikim narkotikësh” dhe “bashkëpunim në krim”, parashikuar nga Kodi Penal Italian.

Po ashtu shtetasit Armand Marku dhe Gerti Marku, (Ledio Hallkokondi) janë shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Roma/Itali, me datë 09.10.2020, pasi autoritetet Gjyqësore të Firences, Itali me vendimin penal nr.9065/15 RGNR-5609/19 RG GIP, datë 25.11.2019, kanë lëshuar urdhër arresti ndërkombëtar, për veprën penale “Pjesmarrje në Organizatë Kriminale me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike”, parashikuar nga Kodi Penal Italian.

Pas verifikimeve të kryera, sipas kërkesës së prokurorisë fillimisht me vendimin nr.1, datë 09.01.2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë Tiranë, është vendosur sekuestrimi i disa pasurive në zotërim nga familjarë të afërm të shtetasve Gerti Marku dhe Armand Marku. Në përfundim të hetimeve pasurore të zhvilluara është arritur të provohet se plotësohen kushtet e parashikuara në ligj për konfiskimin e pasurive të sekuestruara sepse:

a) ka dyshime të arsyeshme, të bazuara në indicie, për pjesëmarrje të personit në veprimtari kriminale, të parashikuara në nenin 3, pika 1, të ligjit nr.10192/2009;

b) rezulton se pasuria është, drejtpërdrejt ose tërthorazi, në zotërim të plotë ose të pjesshëm të personave të përmendur në nenin 3, pika 1, të ligjit;

c) nuk provohet se pasuria ka prejardhje të ligjshme apo personat e përmendur në nenin 3, të ligjit, nuk arrijnë të përligjin zotërimin e pasurive ose të ardhurave, të cilat janë shpërpjesëtimore me nivelin e të ardhurave apo fitimeve të realizuara nga burime të ligjshme të deklaruara prej tyre.

Prokuroria e Posaçme me datë 13.07.2021 ka dorëzuar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Krimin e Organizuar dhe Korrupsionin kërkesën për konfiskimin e pasurive si më poshtë:

1. Pasuria e paluajtshme e llojit truall, me sipërfaqe totale 688 m2, si dhe objektin e ndërtuar mbi të, hotel “Harbour”, e ndodhur në zonën “Turizëm Kanali i Çukës” Sarandë, në pronësi të shtetasit Petro Branko.

2. Pasuria e paluajtshme e llojit truall, me sipërfaqe 688 m2, së bashku me objektin përkatës të ndërtuar mbi të një pishinë, e ndodhur në zonën “Turizëm Kanali i Çukës” Sarandë, në pronësi të shtetasit Petro Branko.

3. Pasuria e paluajtshme e llojit njësi shërbimi, me sipërfaqe 51 m2, e ndodhur në rrugën Don Bosco, Tiranë, e blerë në vitin 2017 me çmim 105 000 euro.

 

SPAK has dealt another blow, seizing dizzying assets, which are suspected to have been obtained from criminal activity.

The assets of Armand Marku and Gerti Marku, who are internationally wanted for drug trafficking in Italy, have been seized.

Confiscated assets include hotel, swimming pool, land and other businesses.

Notification of SPAK

The Special Prosecution against Corruption and Organized Crime in Tirana, has completed the verifications related to the property proceeding no. 1/2021, in the framework of the implementation of the law no. , corruption and other crimes through preventive measures against property ”(anti-mafia law).

The Special Prosecution against Corruption and Organized Crime in Tirana has conducted a property investigation regarding the assets owned by citizens Armand Marku and Gerti Marku, as well as their close family members. Investigations have shown that:

The citizen Armand Marku, turns out to be declared internationally wanted, by Interpol Tirana, after the court of Milan with decision no. 1731, 2017 sentenced him to six years and two months in prison for the criminal offenses “Narcotics trafficking” and “cooperation in crime”, provided by the Italian Criminal Code.

Also the citizens Armand Marku and Gerti Marku, (Ledio Hallkokondi) have been declared internationally wanted by Interpol Rome / Italy, on 09.10.2020, after the Judicial authorities of Florence, Italy with the criminal decision no.9065 / 15 RGNR-5609/19 RG GIP, dated 25.11.2019, have issued an international arrest warrant for the criminal offense “Participation in a Criminal Organization for the purpose of trafficking in narcotics”, provided by the Italian Criminal Code.

After the verifications, according to the request of the prosecution, initially with decision no. 1, dated 09.01.2021 of the Special Court of First Instance Tirana, it was decided to seize some assets in possession by relatives of citizens Gerti Marku and Armand Marku. At the end of the property investigations conducted, it was proved that the conditions provided by law for the confiscation of sequestrated assets are met because:

a) there are reasonable suspicions, based on clues, for the participation of the person in criminal activity, provided in article 3, point 1, of law no. 10192/2009;

b) it turns out that the property is, directly or indirectly, in full or partial possession of the persons mentioned in article 3, point 1, of the law;

c) it is not proven that the property has a legal origin or the persons mentioned in article 3 of the law, fail to justify the possession of assets or income, which are disproportionate to the level of income or profits realized from legal sources of declared by them.

The Special Prosecution on 13.07.2021 has submitted to the Special Court of First Instance for Organized Crime and Corruption the request for confiscation of assets as follows:

1. Immovable property of land type, with a total area of ​​688 m2, as well as the building built on it, hotel “Harbor”, located in the area “Tourism Çuka Channel” Saranda, owned by the citizen Petro Branko.

2. Immovable property of land type, with an area of ​​688 m2, together with the relevant building built on it a swimming pool, located in the area “Tourism Çuka Channel” Saranda, owned by the citizen Petro Branko.

3. Immovable property of service unit type, with an area of ​​51 m2, located on Don Bosco Street, Tirana, purchased in 2017 at a price of 105,000 euros.