Ish raportuesi për Shqipërinë I BE-se Knut Fleckenstein është emëruar këshilltar për Integrimin i Kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë Gramoz Ruçi.

Ish raportuesi për Shqipërinë I BE-se Knut Fleckenstein është emëruar këshilltar për Integrimin i Kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë Gramoz Ruçi.

Fleckenstein eurodeputet gjerman i cili jo pak herë është atakuar me opozitën shqiptare në kohën kur ishte raportues për Shqipërinë e humbi pozicionin e tij në Parlamentin Evropian gjatë zgjedhjeve të shkuara dhe me sa duket i është ofruar një post mjaft i rëndësishëm në Shqipëri, ku do këshillojë kryekuvendarin Gramoz Ruçi për çështjet e Integrimit në BE-në.

Eurodeputeti mbahet mend për përplasjet me ish-kryeministrin Sali Berisha i cili e akuzoi si të lidhur me rusët pas një me the të thashë ne distancë mes 2 personaliteteve .

Fillimisht ishte Berisha që ndezi debatin kur deklaroi se: Erdhi ky në Tiranë, Knuti në verë dhe takoi shoqërinë civile. 5 organizata, që të 5-ta të sponsorizuara nga Soros dhe u tha mos u mërzisni se Saliun e nxisin rusët. Ndërkohë që vetë i ka lidhet me rusët vetë të dokumentuara.

Por ndërsa u pyet nga gazetarët për këtë çështje eurodeputeti tha se ai kishte shumë respekt për Berishën dhe duhej që ai të mos të besonte me përrallat sorosiane:

“Kam shumë respekt për Berishën, ndoshta më shumë sesa mendoni ju dhe këtë e kam me të vërtetë. Por ama do të doja që t’i kërkoja të mos fliste më për këto përralla sorosiane, e njëjta histori që kam dëgjuar edhe në Maqedoni. Zoti Berisha nuk është i dobët”, u shpreh Fleckenstein.

Përplasja u rikthye në 2019-n, ku pjesë e debatit ishte dhe kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi e cila pati një takim jo miqësor me zotin Fleckenstein pas vendimit për të djegur mandatet.

“Unë u befasova dhe u zhgënjeva nga kryetarja e LSI. Me një fjali në fund të takimit, ajo na tha, se ata e kanë marrë vendimin e tyre që në Shqipëri ka nevojë për shembjen e pushtetit dhe nëse europianët nuk e kuptojnë këtë gjë, ky është problemi i tyre. Ata në Bruksel që marrin vendim duhet ta kuptojnë se në cilën anë gjenden secili prej nesh”, tha asokohe europarlamentari.

Por përgjigja e fortë nuk i erdhi Kryemadhi, por sërish nga ish kryeministri Berisha i cili e atakoi përfaqësuesin e unionit me një histori ‘rozë’ që i kishte lidhur këmbët në një qëndrim të anshëm ndaj opozitës.

“Nuk i takonte Knutit të thoshte atë që tha për Monikën. Se tani nga darka ka dalë diçka tjetër. Gosipi është gosip. Tani nga darka qyteti fliste për një histori “cherchez la femme”. Ai mllef kundër Monikës, thonë se diku ajo i ka prishur punë. Po të ishte menduar më mirë ai do ti kishte tërhequr ato fjalë”, tha Berisha.

Knut Fleckenstein, u konsiderua prej mbështetësve të opozitës si një patericë e Edi Ramës dhe në kohën e famshme të ‘çadrës’ së PD-së, kur refuzonte të hynte në zgjedhjet e atëviti parlamentare dhe pas negociatave të shumta dhe me ndërhyrjen e vet Fleckenstein palët ranë dakord me marrëveshjen e famshme të ’17 majit’.

Former EU rapporteur for Albania Knut Fleckenstein has been appointed Adviser for the Integration of the Speaker of the Albanian Parliament Gramoz Ruçi.

Former EU rapporteur for Albania Knut Fleckenstein has been appointed Adviser for the Integration of the Speaker of the Albanian Parliament Gramoz Ruçi.

German MEP Fleckenstein, who has repeatedly attacked the Albanian opposition while reporting on Albania, lost his seat in the European Parliament during the last election and has apparently been offered a very important post in Albania, where he will advise. Deputy Speaker Gramoz Ruçi on EU Integration Issues.

The MEP is remembered for his clashes with former Prime Minister Sali Berisha, who accused him of being linked to the Russians after a one-on-one conversation between two personalities.

Initially, it was Berisha who sparked the debate when he stated that: He came to Tirana, Knuti in the summer and met civil society. 5 organizations, all 5 of which are sponsored by Soros and told not to worry that Sali is being instigated by the Russians. While he himself has been linked to the Russians themselves documented.

But while asked by reporters about the issue, the MEP said he had a lot of respect for Berisha and that he should not believe the Soros tales:

“I have a lot of respect for Berisha, maybe more than you think, and I really have that. But I would like to ask them not to talk about these Soros tales anymore, the same story I heard in Macedonia. Mr. Berisha is not weak “, said Fleckenstein.

The clash returned in 2019, where SMI chairwoman Monika Kryemadhi was part of the debate, who had an unfriendly meeting with Mr. Fleckenstein after the decision to burn the seats.

“I was surprised and disappointed by the chairwoman of the SMI. In a sentence at the end of the meeting, she told us that they have made their decision that in Albania there is a need to overthrow the government and if the Europeans do not understand this, this is their problem. “Those in Brussels who make the decision need to understand which side each of us is on,” the MEP said at the time.

But the strong response did not come from Kryemadhi, but again from former Prime Minister Berisha, who attacked the union’s representative with a ‘pink’ story that had tied his legs in a biased attitude towards the opposition.

“It was not up to Knut to say what he said about Monica. That now something else has come out of dinner. Gosip is gosip. Now from dinner the city was talking about a story “cherchez la femme”. That anger against Monica, they say, has ruined her job somewhere. If he had thought better, he would have withdrawn those words “, said Berisha.

Knut Fleckenstein was considered by supporters of the opposition as a crutch of Edi Rama and at the famous time of the PD ‘tent’, when he refused to enter the parliamentary elections and after numerous negotiations and with Fleckenstein’s intervention his parties agreed to the famous ’17 May ‘agreement.